Servicios - 450903-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Gorlice: Servicios de recogida de desperdicios

2020/S 187-450903

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Gorlice
Dirección postal: ul. 11 Listopada 2
Localidad: Gorlice
Código NUTS: PL218 Nowosądecki
Código postal: 38-300
País: Polonia
Persona de contacto: Tadeusz Kozioł, Karolina Maniak
Correo electrónico: przetargi@gmina.gorlice.pl
Teléfono: +48 183535461
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.gmina.gorlice.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.gmina.gorlice.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl//
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Gorlice oraz zorganizowanie stacjonarnego PSZOK.

Número de referencia: RG.271.15.2020
II.1.2)Código CPV principal
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Gorlice, zbieranych przez nich zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gorlice oraz zorganizowaniu stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gorlicach (zwanego dalej: „PSZOK”) i świadczeniu usług przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Gorlice oraz ich zagospodarowaniu – zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gorlice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gorlice i zagospodarowaniu tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL218 Nowosądecki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

gmina Gorlice

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Gorlice, zbieranych przez nich zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gorlice oraz zorganizowaniu stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gorlicach (zwanego dalej: „PSZOK”) i świadczeniu usług przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Gorlice oraz ich zagospodarowaniu – zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gorlice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gorlice i zagospodarowaniu tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) odbiór zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w workach, pojemnikach lub kontenerach na terenach z zabudową jednorodzinną oraz w zakładach pracy, punktach handlowych i punktach usługowych, szkołach, instytucjach i na terenie innych podmiotów, a także przy ulicach, placach i z cmentarzy;

2) odbiór gromadzonych w sposób selektywny następujących rodzajów odpadów:

a. odpady papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury (kod 20 01 01, 15 01 01);

b. odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (kod 20 01 02, 15 01 07);

c. odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kody 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 04, 20 01 40) zbieranych łącznie (w pojemnikach i workach przeznaczonych do zbiórki tworzyw sztucznych);

d. bioodpady stanowiące odpady komunalne (kod 20 01 08, 20 02 01);

3) odpady wymienione w ust. 2 pkt 2 zbierane są w workach lub pojemnikach przez właścicieli nieruchomości na terenach z zabudową jednorodzinną, a także zbierane w workach, pojemnikach lub kontenerach w zakładach pracy, punktach handlowych i punktach usługowych, szkołach, instytucjach i przez inne podmioty; a także przy ulicach, placach i z cmentarzy;

4) odbiór selektywnie zbieranych odpadów komunalnych wyszczególnionych poniżej:

a. odpadów budowlanych i rozbiórkowych o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 08 02, 20 03 99;

b. zużytych opon o kodzie 16 01 03;

c. odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07;

d. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36, bez względu na jego stan i kompletność;

e. odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych (tj. chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, i inne) o kodach 20 01 13*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 33*;

f. przeterminowanych leków o kodzie 20 01 32;

5) zagospodarowanie odbieranych oraz przyjmowanych w PSZOK odpadów komunalnych w sposób uwzględniający warunki określone w SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań wobec Wykonawcy określa załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Wysokość kary umownej / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Kryterium ekologiczne – norma emisji spalin / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Ograniczenie masy odpadów przekazanych do składowania i poziomy odzysku i recyklingu / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 PLN – szczegóły dot. wadium określa SIWZ. Zamawiający zastosuje art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych. Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w SIWZ. Nie przewiduje się udzielenia zamówień określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Wykonawca posiada wpis do rejestru działalności regulowanej (prowadzonego przez Wójta Gminy Gorlice) w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gorlice, obejmujący odpady o kodach 20 03 01, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 08 02, 20 03 99, 16 01 03, 20 03 07, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 13*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 33*, 20 01 32, 20 02 01, 20 01 08, 20 01 01, 15 01 01, 20 01 02, 15 01 07, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 20 01 40, 15 01 04, 20 01 99, 20 01 10, 20 01 11.

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunek ten musi zostać spełniony przez tego z Wykonawców występujących wspólnie, który faktycznie, realizując zamówienie, dokonywał będzie czynności objętej wpisem.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentu:

— zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej (prowadzonego przez Wójta Gminy Gorlice) w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gorlice, obejmującym odpady o kodach 20 03 01, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 08 02, 20 03 99, 16 01 03, 20 03 07, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 13*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 33*, 20 01 32, 20 02 01, 20 01 08, 20 01 01, 15 01 01, 20 01 02, 15 01 07, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 20 01 40, 15 01 04, 20 01 99, 20 01 10, 20 01 11.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentu:

— informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

— Wykonawca posiada doświadczenie polegające na wykonaniu lub wykonywaniu należycie co najmniej 1 usługi wywozu odpadów komunalnych w ilości co najmniej 4 000 Mg w ramach tego zamówienia (umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

W przypadku podania ilości wywiezionych odpadów komunalnych w m3 zostanie zastosowany następujący przelicznik: 1 m3 = 0,3 Mg.

— Wykonawca winien dysponować przy realizacji zamówienia co najmniej:

a) 3 pojazdami specjalistycznymi – śmieciarki samozaładowcze z funkcją kompaktującą obudowane tzw. bezpylne (w tym jedną śmieciarką o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 000 kg),

1 pojazdem – bramowcem,

1 pojazdem skrzyniowym,

1 pojazdem dostawczym,

— umożliwiającymi odbiór odpadów gromadzonych w typach pojemników wymienionych w pkt 4 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ oraz odpadów gromadzonych selektywnie określonych w pkt 2 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ, spełniającymi wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122);

b) kontenerem o pojemności 7 m3 na odpady budowlane i rozbiórkowe;

c) bazą magazynowo-transportową, spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122),

— Wykonawca winien dysponować przy realizacji zamówienia minimum 12-osobową załogą.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentów:

— wykaz usług wykonanych/wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z wykorzystaniem wzoru wykazu stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ,

— dowody określające czy usługi zamieszczone w wykazie usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane / są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami z wykorzystaniem wzoru wykazu stanowiącego zał. nr 6 do SIWZ,

— wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z wykorzystaniem wzoru wykazu stanowiącego zał. nr 7 do SIWZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy oraz zakres istotnych zmian umowy określa wzór umowy stanowiący zał. nr 2 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 09:30
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie urzędu Gminy w Gorlicach, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice, pokój nr 3 (parter).

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

III kwartał 2021 r.

VI.3)Información adicional:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentów:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (o ile dokumentów tych nie można uzyskać za pomocą ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych).

3. Szczegółowe inf. dot. dokumentów składanych przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawiera ust. 8.3 SIWZ.

4. Na ofertę składają się dokumenty wymienione poniżej, które należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z opisem ust. 8.7 i 9 SIWZ:

1) wypełniony formularz „Oferta”, który należy sporządzić ściśle wg wzoru formularza stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy;

2) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:

3) oświadczenia z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu z wykorzystaniem wzoru formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego JEDZ) stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie JEDZ składa każdy z Wykonawców.

5. Jeżeli Wykonawca, który na podstawie art. 22a ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, składa wraz z ofertą zobowiązanie innych podmiotów a na wezwanie Zamawiającego składa dokumenty dotyczące tych podmiotów, wymienione w par. 5 pkt 1–9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ale tylko w zakresie, w jakim wymagał ich przedstawienia Zamawiający w stosunku do Wykonawcy oceniając brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy. Wykonawca składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Wykonawca może wykorzystać formularz – zał. nr 9 do SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: u. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 4587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołanie z załącznikami wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. Skrzynka udostępniona jest pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/kio

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10) Warunkiem rozpoznania odwołania jest uiszczenie wpisu w terminie na wniesienie odwołania na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych, wskazany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wysokość wpisu określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. w 2018 r., poz. 972).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020