Servicios - 450909-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Varna: Servicios de telecomunicaciones

2020/S 187-450909

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Obshtina Varna
Número de identificación fiscal: 000093442
Dirección postal: bul. „Osmi primorski polk“ No. 43
Localidad: Varna
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Código postal: 9000
País: Bulgaria
Persona de contacto: Zvezdalina Ivanova
Correo electrónico: op@varna.bg
Teléfono: +359 52820839
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.varna.bg
Dirección del perfil de comprador: https://app.eop.bg/buyer/21637
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://app.eop.bg/today/79728
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://app.eop.bg/today/79728
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена подвижна клетъчна мрежа по стандарта GSM/UMTS с национално покритие и изграждане на свързаност

II.1.2)Código CPV principal
64200000 Servicios de telecomunicaciones
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

При изпълнение на поръчката следва да се извърши: предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена подвижна клетъчна мрежа по стандарта GSM/UMTS с национално покритие и изграждане на свързаност за нуждите на община Варна и бюджетните ѝ звена чрез осигуряване на мобилна телефонна услуга и мобилен интернет на SIM карти; изграждане на свързаност, поддържаща собствен APN между Data SIM карти и сървърите, обслужващи автоматизираната билетна система и системата за контрол и управление на масовия градски обществен транспорт (МГОТ), и осигуряване на свързаност на машини за продажба на билети и зареждане на карти за МГОТ и национална система за разплащане с банкови карти съгласно изискванията, посочени в техническата спецификация (приложение № 1)

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 300 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

На територията на община Варна

II.2.4)Descripción del contrato:

При изпълнение на поръчката следва да се извърши: предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена подвижна клетъчна мрежа по стандарта GSM/UMTS с национално покритие и изграждане на свързаност за нуждите на община Варна и бюджетните ѝ звена чрез осигуряване на мобилна телефонна услуга и мобилен интернет на SIM карти; изграждане на свързаност, поддържаща собствен APN между Data SIM карти и сървърите, обслужващи автоматизираната билетна система и системата за контрол и управление на Масовия градски обществен транспорт (МГОТ), и осигуряване на свързаност на машини за продажба на билети и зареждане на карти за МГОТ и национална система за разплащане с банкови карти съгласно изискванията, посочени в техническата спецификация (приложение № 1)

*Продължение от раздел II.2.14):

Максимална цена за минута международен разговор, провеждан от гласова SIM карта, към фиксирани мрежи на държави от ЕС — 5 т.

Максимална цена за минута международен разговор, провеждан от гласова SIM карта, към мобилни мрежи на държави от ЕС — 5 т.

Максимална цена за минута входящ разговор, провеждан от гласова SIM карта в роуминг в страни от ЕС — 5 т.

Максимална цена за минута изходящ разговор, провеждан от гласова SIM карта в роуминг в страни от ЕС — 5 т.

Максимална цена за пакет от 100 минути входящ/изходящ роуминг в страни от ЕС — 5т.

По реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП потенциалният изпълнител оферира същите ценови показатели, като единствено предложените брой безплатни минути месечно за разговори към всички национални оператори са валидни за целия срок на рамковото споразумение.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 300 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Ценови показатели:

Предл. безпл. мин. за разговори към вс. нац. оператори, провеждани от 1 SIM карта месечно — 5 т.

Макс. цена на мес. абон. такси общо за всички услуги от табл. 1 — 15 т.

Макс. цена за мин. разговор, провеждан от SIM карта, към всички нац. мрежи в Р БЪЛГАРИЯ извън предл. безпл. мин. — 50 т.

Макс. цена за SMS, изпращан от гласова SIM карта към всички нац. мрежи в Р БЪЛГАРИЯ — 5 т.

*Продължава в раздел II.2.4).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Участниците следва да са вписани в публичния регистър на Комисия за регулиране на съобщенията съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за електронните съобщения като предприятия, които предоставят услугите, предмет на поръчката, чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие. За чуждестранните лица — в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

2. Участниците следва да притежават разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс — номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа с предоставен индивидуално определен ограничен ресурс — радиочестотен спектър, с обхвати 900 МНz, 1800 МНz и 2 GHz, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията. За чуждестранните лица — еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Участниците следва да декларират в част ІV, раздел А „Годност“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) съответствието си с посочените изисквания по т. 1 и т. 2.

В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112 от ЗОП се представят заверени копия на удостоверение за вписване в публичния регистър по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС и на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс — номера.

В случай че участникът участва като обединение/консорциум, всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва услуги, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения по предмета на поръчката, следва да отговаря на поставеното изискване.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще извършват дейности по предоставяне на услуги, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения.

В случай че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. На етап допълване на офертата по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП и преди сключване на договор за обществена поръчка в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи издаден от КРС документ, удостоверяващ правата му да предоставя услугите, предмет на поръчката, на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя към участниците изисквания за икономическо и финансово състояние

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, чийто предмет и обем е идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Участникът декларира в част ІV, буква „В“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) съответствието си с посочения критерий за подбор.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112 от ЗОП се представя: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, чийто предмет и обем е идентичен или сходен с предмета на поръчката.

* Идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка услуги са предоставяни мобилни телефонни услуги на корпоративна група от минимум 1000 абонати.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 23:59
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 5 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/10/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

В системата

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

I. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, както и в случаите на участник в процедурата, който е обединение, и са налице някои от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП за физически и/или юридически лица — членове на обединението. Информацията относно липсата или наличието на основанията за отстраняване се декларират в ЕЕДОП, част III.

II. Специфични национални основания за изключване, които следва да се декларират в част III от ЕЕДОП:

1. Участникът следва да декларира липсата или наличието на влязла в сила присъда за престъпление по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252, чл. 254а—255а или чл. 256—260 от НК.

2. Участникът не следва да е свързано лице с други участници в настоящата процедура съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП.

3. За участника не следва да e установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

4. За участника не следва да e установено нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

5. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

6. Участникът следва да отговоря на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител, като:

— не е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим,

— не е контролиран от дружество с регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

В случай че за участника не се прилагат специфични национални основания за изключване, е достатъчно да се посочи опция „не“ в част III, раздел Г от ЕЕДОП.

III. Възложителят отстранява от участие в поръчката участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията, или който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, или не отговаря на правилата и изискванията свързани с опазване на околната среда, социалното и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, или не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП, или който е подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност, както и участници, които са свързани лица. Възложителят отстранява лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.

IV. При подписване на рамково споразумение потенциалните изпълнители не внасят гаранция за изпълнение. Гаранциите за изпълнение се представят в една от формите съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. На основание чл. 111, ал. 2 от ЗОП възложителят определя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора, които следва да се внесат от спечелилия участник по сметка на възложителя, или да се представи банкова гаранция или да се представи застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, преди подписването на договора. Внасянето на гаранцията за изпълнение под формата на парична сума се извършва с платежно нареждане по IBAN: BG63CECB97903324129200 BIC: CECBBGSF на Общинско предприятие „Инвестиционна политика“ — Община Варна в „Централна кооперативна банка“ АД — гр. Варна. Гаранцията за изпълнението на договора се освобождава в съответствие с условията на проектодоговора.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020