Servicios - 450930-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Budapest: Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria

2020/S 187-450930

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Magyar Államkincstár
Número de identificación fiscal: EKRSZ_68241030
Dirección postal: Hold utca 4.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1054
País: Hungría
Persona de contacto: Szenczi Erika
Correo electrónico: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Teléfono: +36 13273664
Fax: +36 13273593
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.allamkincstar.gov.hu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000863692020/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000863692020/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Asuntos económicos y financieros

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rendszerelem üzemeltetés, javítás, karbantartás 2.

Número de referencia: EKR000863692020
II.1.2)Código CPV principal
50530000 Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Vállalkozási szerződés - Számítógéptermekben üzemelő erősáramú-, gépészeti berendezések és üzemfelügyeleti rendszerelemek üzemeltetése és javítása és karbantartása 36 hónapos vállalkozási szerződés keretében.

A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50530000 Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1081 Budapest Fiumei út 19.

II.2.4)Descripción del contrato:

A 1081 Budapest, Fiumei út 19. szám alatti épület alagsori szintjén, az M12-es helyiségben kialakított számítógépterem és az ott üzemelő 1-es prioritású informatikai infrastruktúra, a rack szekrények és eszközeik biztonságos üzemeltetéséhez szükséges az azokat kiszolgáló, ellátó berendezések (az erősáramú elosztók, alelosztók, a gépészeti berendezések, klíma, tűzjelző és tűzoltó, valamint üzemfelügyeleti rendszerelemek) üzemeltetési, karbantartási, valamint javítási munkáinak magas színvonalú elvégzése, a rendszerek felügyelete, készenlét biztosítása 24 órában.

— Erősáramú berendezések (elektromos elosztórendszer, lámpatestek, konnektorok): 93 db

— Gépészeti berendések (klíma rendszer): 15 db

— Üzemfelügyeleti rendszerelemek (felügyeleti rendszer): 1 db

— Tűzvédelmi rendszer (tűzjelző rendszer, tűzoltó rendszer): 29 db

A részletes követelményrendszert és leírásokat a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: 2.1. M1.a alk. követelmény tekintetében bemutatott egyik szakember többlettapasztalata (legalább további 0, legfeljebb további 36 hónap) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: 2.2. M1.a alk. követelmény tekintetében bemutatott másik szakember többlettapasztalata (legalább további 0, legfeljebb további 36 hónap) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Részajánlattétel kizárásának indokolása:

A részajánlattételi lehetőség nem biztosított, mert a beszerzés tárgyának elemei közötti összefüggés nem teszi ezt lehetővé, a részajánlattétel lehetőségének biztosítása ellentétes a gazdasági és szakmai észszerűséggel. Az szolgáltatás egyetlen egységet képez, létrehozásához a fenti tevékenységek összehangolt végzése szükséges.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.

Előzetes igazolás:

AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az EEKD-ban AT/közös AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.

A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös AT-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: AT-nek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.

A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani EKR űrlapon.

A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint AT-nek/közös AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet AT elektronikus űrlap formában köteles kitölteni.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-a irányadó.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

AK nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

AK nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bek alapján AT-nek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bek alapján AK előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. AK nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését AK a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bek szerint benyújtandó igazolásokat ellenőrzi.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek külön EEKD űrlapot kell benyújtania a Kbt. 41/A. § (5) bekezdés figyelembevételével.

A Kr. 3. § (3)-(4) bek értelmében ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.

A Kr. 21/A. § irányadó.

A bírálat során megkövetelt igazolásmód (AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján)

M1. A Kr. 21. § (3) bek b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket bekíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— nyilatkozat az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakemberekről

— a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen

— a képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolati példánya,

— a szakemberek által aláírt, rendelkezésre állási nyilatkozat.

AT-nek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7) (9) és (11) bek-ben, továbbá az Kbt. 69. § (11a) bek-ben foglaltak az irányadók.

A Kbt. 67. § (3) bek alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

AK a Kr. 24. § (1) bek-t nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített AT-k hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg.

M2. Ajánlattevő csatolja a Kr. 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző 6 éven (72 hónap) belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatások ismertetését a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott formában igazolva.

A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év-hónap-nap),

— a szerződést kötő másik fél (neve és címe, referenciát adó elérhetősége) (adott esetben az eredeti megrendelő neve és címe, referenciát adó elérhetősége),

— szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen),

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az M2. alkalmassági követelmény tekintetében Kr. 21/A. § irányadó.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M1.

Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel:

a) legalább 2 fő klíma karbantartó-szerelő, akik rendelkeznek legalább középfokú végzettséggel és akik rendelkeznek az Európai Bizottság 2015/2067. számú végrehajtási rendeletében foglalt és a 14/2015. (II.10.) Kr 4. sz. mellékletében felsoroltak közül a H-I jelű (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal és személyenként 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkeznek számítógépterem klímarendszer karbantartása és/vagy javítása és/vagy üzemeltetése terén;

b) legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik

— felsőfokú gépésztechnikusi végzettséggel és legalább 36 hónapos, számítógéptermek gépészeti rendszerek karbantartási és/vagy javítási és/vagy üzemeltetési szakmai gyakorlattal, vagy

— felsőfokú okleveles gépészmérnöki végzettséggel és legalább 24 hónapos, számítógéptermek gépészeti rendszereinek karbantartási és/vagy javítási és/vagy üzemeltetési szakmai gyakorlattal

(Ak gépészeti rendszer alatt minden olyan rendszert ért, mely a működéshez szükséges gépészeti feltételeket biztosítja);

c) legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik

— felsőfokú erősáramú technikusi végzettséggel és legalább 36 hónapos, számítógéptermek felügyeleti rendszer üzemeltetése szakmai gyakorlattal (felügyeleti rendszer: gépészeti, elektromos, tűzvédelmi), vagy

— felsőfokú okleveles villamosmérnöki végzettséggel és legalább 24 hónapos, számítógéptermek felügyeleti rendszer üzemeltetése szakmai gyakorlattal.

d) legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik középfokú végzettséggel és beépített tűzoltó és tűzjelző berendezések kivitelezésére, karbantartására, javítására, telepítésére, felülvizsgálatának elvégzésére feljogosító 45/2011. (XII.7.) BM rendelet szerinti vagy azzal egyenértékű tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal és legalább 36 hónapos beépített tűzoltó és tűzjelző berendezések karbantartására és/vagy javítására és/vagy üzemeltetésére vonatkozó szakmai gyakorlattal.

Egy szakember több pozícióra is jelölhető. AK egyenértékű végzettséget, illetve képzettséget is elfogad.

AK a számítógépterem alatt a következőket érti: Szervert, vagy az IT-infrastruktúra szempontjából kiemelkedő fontosságú berendezést is tartalmazó, de nem csak kizárólag ezek tárolására használt terem.

M2.

Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) teljesített, számítógépterem erősáramú és gépészeti berendezések és tűzvédelmi rendszerek üzemeltetési és/vagy karbantartási és/vagy javítási tárgyú referenciával, amely esetében az üzemeltetett és/vagy karbantartott és/vagy javított eszközök száma összesen elérte az alábbiakat:

— legalább 55 db erősáramú berendezés, és

— legalább 9 db gépészeti berendezés, és

— legalább 15 db tűzvédelmi rendszer és ahol az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt a teljesítés.

Az M2. alkalmassági követelmény több szerződéssel is teljesíthető.

AK erősáramú berendezések alatt a köv.érti: Minden olyan erősáramú berendezés, annak működését biztosító alkatrész, elem, amely a villamos áram munkavégző képességének felhasználására szolgál, továbbá mindaz a villamos berendezés, amely a villamos energiát e berendezések céljára más energiafajtából előállítja, átalakítja, szállítja, illetve elosztja.

AK gépészeti berendezések alatt a köv.érti: Minden olyan berendezés, annak működését biztosító alkatrész, elem, mely biztosítja az épületben a megfelelő hőmérsékletet, a megfelelő minőségű és paraméterű levegőt és a keletkező üzemi szennyvíz, folyadék elvezetését.

AK tűzvédelmi rendszerelem alatt a köv.érti: Az automatikus oltórendszer, és a hozzá illesztett és azzal együtt alkalmazott, optikai vagy lézeraspirációs teljes körű automatikus, kétkörös, tűzszakaszonként / oltási terenként önálló vezérlést biztosító tűzjelző rendszer, amely rendelkezik BMOKF tanúsítvánnyal.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az ellenszolgáltatás teljesítése az alábbi jogszabályok rendelkezései alapján történik: Kbt. 135. § (1), (5), (6) bek., Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bek.

Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

A szerződéstervezetben meghatározottak szerint Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (11) bek. alapján a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint késedelmi kamat és külön jogszabály szerinti költségátalány megfizetésére köteles.

Ajánlatkérő részszámlázást biztosít a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Ajánlatkérő a fedezetet saját forrásból biztosítja.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér ún.: riasztás esetén Minden ½ órás időtúllépés 20 000 Ft, kritikus helyzet esetén minden megkezdett késedelmes óra után 200 000 Ft.; a karbantartási ütemterv benyújtására vonatkozó, illetve a karbantartási ütemtervben foglalt feladatok tekintetében minden késedelemmel érintett megkezdett naptári napra 20 000 Ft

— Meghiúsulási kötbér, mértéke jelen szerződés szerint fizetendő teljes (36 hónapra vonatkozó) nettó átalánydíj összegének 20 %-a

— 12 hónap jótállás

Az ellenszolgáltatás kifizetésének szabályait, illetve a szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 14:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 16:00
Lugar:

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) 15. §- nak megfelelően történik.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR-ben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdésre tekintettel a Kbt. 41/C. § (1) bek. e) pontja szerinti esetben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu.

2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.

3. Jelen eljárásban AK a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja.

4. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.

5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.

6. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.

7. AK konzultációt nem tart, helyszíni bejárást az alábbiak szerint. A helyszíni bejárás időpontja az alábbi: 2020. október 6. 10:00 óra, Helyszín: 1081 Budapest Fiumei út 19.

8. AT csatolja az akkreditált független tanúsító szervezet által igazolt, érvényes (közbeszerzés tárgyával megegyező tevékenységre kiterjedő) ISO 9001 és ISO 27001 jelű szabvány szerinti vagy az ezzel egyenértékű, érvényes minőségbiztosítási rendszertanúsítványát, vagy minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésének írásbeli igazolását. Amennyiben AT nem rendelkezik a tanúsítvánnyal, úgy csatolja ajánlatába azon nyilatkozatát, miszerint nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig megszerzi.

9. Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzés tárgya szerinti felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az AK által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke: legalább 10 000 000-Ft/káresemény és 50 000 000 Ft/év. A felelősségbiztosításról szóló okiratot nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötéskor bemutatni és annak másolati példányát Ajánlatkérő részére átadni.

10. AT csatolja ajánlatában azon nyilatkozatát, miszerint nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkezni fog magyar nyelvű, webes felületű hibabejelentést támogató HelpDesk rendszerrel, amely elérhetősége webes felületen és telefonon 7*24 óra.

11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.

12. AT ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66.§ (6) és 65. § (7) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatosan EKR űrlapon. Az űrlapon nemleges tartalom esetén szíveskedjenek a „nem veszek igénybe” egyértelmű kifejezést szerepeltetni.

13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a cégkivonatban szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó aláírási címpéldány vagy a Ctv. 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintát.

14. AK felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy nyertes AT-nek a szerződéskötést követő 20 napon belül részletes karbantartási ütemtervet kell készítenie a Ajánlatkérővel egyeztetett műszaki tartalommal.

15. A nyertes AT-nek (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT tekintetben) a szerződéskötést megelőzően, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára be kell nyújtania a közbeszerzési dokumentumokban található szerződéstervezet mellékletét képező, a Magyarország Alaptörvénye 39. cikke (1) bekezdésében foglalt átláthatósági követelmények teljesülésére vonatkozó részletes átláthatósági nyilatkozatot.

16. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé.

17. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia szükséges a műszaki leírás 2.2.2. pontja szerinti rendszerelemek tekintetében az eszköz gyártója vagy a gyártó hivatalos magyarországi képviselete által kiállított gyártói támogatói nyilatkozatot.

18. FAKSZ: dr. Hadnagy Márton (lajtromszám:01187)

19. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját

20. Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány. Értékelés módszere: 1. értékelési szempont fordított arányosítás; 2. értékelési szempont: egyenes arányosítás. Pontszám alsó és felső határa: 0-100

21. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

22. A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.

23. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

24. Ajánlatkérő az eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során Kbt. 27/A.§ szerint jár el.

25. Tárgyi eljárás a 320/3015. Kr. szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020