Servicios - 450948-2020

25/09/2020    S187

Eslovaquia-Ružomberok: Estudio de viabilidad, servicios de asesoramiento, análisis

2020/S 187-450948

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Mesto Ružomberok
Número de identificación fiscal: 00315737
Dirección postal: Nám. A. Hlinku 1 1
Localidad: Ružomberok
Código NUTS: SK031 Žilinský kraj
Código postal: 034 01
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Mgr. Mária Brezniaková
Correo electrónico: brezniakova@ruzomberok.sk
Teléfono: +421 444314417
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.ruzomberok.sk
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428177
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/428177
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Plán zlepšovania kvality ovzdušia - Strategický plán mesta Ružomberok

Número de referencia: KPRE-3749/2020-BRE
II.1.2)Código CPV principal
71241000 Estudio de viabilidad, servicios de asesoramiento, análisis - QB52
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom tejto zákazky je vytvorenie strategického dokumentu na ochranu ovzdušia s názvom "Plán zlepšovania kvality ovzdušia - Strategický plán mesta Ružomberok". Plán zlepšovania kvality ovzdušia je dokument, ktorý umožní mestu vykonávať systematicky opatrenia v ochrane ovzdušia za účelom dosiahnutia limitov alebo inak definovaného výsledku.

Plán má za úlohu zabrániť investíciám bez znalosti príspevku k zlepšeniu ovzdušia a tým aj životného prostredia, a stanoviť priority aj efektivitu jednotlivých činností.

Súčasťou vypracovaného plánu bude tiež mediálna podpora a marketing v smere k verejnosti.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 33 333.33 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79314000 Estudio de viabilidad - QB52
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK SLOVENSKO
Código NUTS: SK031 Žilinský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Mesto Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom tejto zákazky je vytvorenie strategického dokumentu na ochranu ovzdušia a dlhodobý plán zlepšovania kvality ovzdušia, podrobnejšie B.1. Opis predmetu zákazky v SP.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 33 333.33 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

VO je realizované v 2 fázach: 1. fáza výber záujemcov, ktorí budú v druhej fáze vyzvaní na realizáciu rokovaní o predmete zákazky, ako aj následne o uzatvorení zmluvy.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO "alebo "zákon").

Požaduje sa predložiť scany originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia zákona o VO.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:

1. Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona;

2. Čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nepožaduje sa

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru za minimálne predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, a to:

— poskytnutie minimálne jednej služby, pri ktorej uchádzač poskytol požadované služby v celkovom objeme minimálne 20.000 eur za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia tohto verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača jeho referencie uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti § 38 ods. 5 ZVO:

Zoznamom uskutočnených služieb obdobného charakteru za predchádzajúce tri roky má garantovať odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého charakteru ako je predmet zákazky, a to s prihliadnutím na finančný objem požadovaného predmetu zákazky. Podmienka účasti súvisí priamo s predmetom zákazky, je primeraná a jej stanovenie má za cieľ výber takého zmluvného partnera, ktorý bude schopný kvalitne, riadne a včas plniť svoje zmluvné záväzky.

Pod pojmom uskutočnenie služby obdobného charakteru sa rozumie opis v rozsahu predmetu zákazky uvedenej v časti B.1. Opis predmetu zákazky.

K § 34 ods. 1 písm. g) ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby minimálne riadiaci pracovník, ktorý sa budú osobne podieľať na riadení, zákazky spĺňal nižšie uvedené minimálne odborné požiadavky. Splnenie požiadaviek preukáže uchádzač predložením požadovaných dokumentov:

B) Uchádzač preukáže minimálne odborné požiadavky pre splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi ako aj o pravidelne vykonávanej činnosti osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Požaduje sa predložiť údaje o odbornej kvalifikácii osôb, ktoré budú zodpovedné za poskytovanie služieb a budú tak určené na plnenie zmluvy:

Minimálne jedna osoba vo funkcii kľúčový expert odborný garant musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

1.vysokoškolské vzdelanie v oblasti ovzdušie, životné prostredie; expert preukáže kópiou diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia.

2.odbornú prax v odbore po nepretržitú dobu aspoň 1 kalendárny rok (resp. nepretržite 12 mesiacov za sebou); expert túto skutočnosť preukáže v štruktúrovanom životopise. Odborná prax v zmysle vyhlášky č. 113/2006 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie, a prax v zmysle a s použitím zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v aktuálnom znení, alebo zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v aktuálnom znení.

C) V súlade s § 34 ods.1 písm. h) ZVO v nadväznosti na § 35 ZVO uchádzač predloží platný certifikát ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva, ktorý uchádzač/záujemca použije pri plnení zmluvy.

Odôvodnenie potreby a primeranosti:

Uchádzač/záujemca predloží platný certifikát environmentálneho manažérstva vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva alebo ekvivalentom v súlade s ustanoveniami § 36 ZVO,

D) V súlade s § 35 uchádzač predloží platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač / záujemca preukáže zavedenie a používanie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 Systém manažérstva kvality alebo ekvivalent § 35.

Verejný obstarávateľ od uchádzača nepožaduje predložiť oba certifikáty, stačí ak predloží jeden z uvedených.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienok C) alebo D):

Verejný obstarávateľ požadovaním týchto podmienok účasti skúma schopnosť uchádzača dodať predmet zákazky v požadovanej kvalite a v súlade so zabezpečením ochrany životného prostredia. Podmienky účasti sú potrebné a primerané vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať schopnosť zabezpečiť kvalitu procesov pri dodávaní služby požadovaného predmetu zákazky a kvalitu a spoľahlivosť dodaného predmetu.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
Referencia de la disposición legal, reglamentaria o administrativa correspondiente:

Riešenie problematiky zápachu a prašnosti, verejný obstarávateľ požaduje odborná prax v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 113/2006 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ostatné podmienky výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu.

III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Priority:

Opatrenia na mestskej a regionálnej úrovni

Opatrenia na krajskej úrovni

Opatrenia na národnej a medzinárodnej úrovni

Podklady pre rokovanie medzištátnych komisií

Hodnotenie účinnosti, efektívnosti a nákladov na jednotlivé opatrenia a odporúčanie postupnosti realizácie konkrétnych opatrení.

Vplyv opatrení s výhľadom na 5, 10 a 20 rokov.

Zákazka sa bude realizovať z vlastných finančných prostriedkov. Po realizácii druhého kola VO bude s úspešným uchádzačom podpísaná zmluva, v ktorej pri následnej fakturácii služby verejný obstarávateľ uvedie, že fakturácia prebehne po spracovaní prieskumov, rozborov, meraní, podkladov, odborných konzultácií, spracovaní strategického plánu a následného prerokovania v komisii riešiacej problematiku zápachu a prašnosti v meste Ružomberok vo výške do 25 000 EUR a zvyšná časť max. 15 000 EUR po prerokovaní a schválení strategického plánu v Mestskom zastupiteľstve Ružomberok.

Objednávateľ si vyhradzuje právo zákazku zrušiť.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/10/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Esloveno
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/10/2020
Hora local: 10:00
Lugar:

MsÚ, Námestie Andreja Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Uvedená v súťažných podkladoch

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

3.1. V prvom kole uchádzači požiadajú o účasť vo verejnej súťaži a musia preukázať osobné postavenie § 32 ZVO

3.2. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti

— zapísaným v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,

— jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o VO alebo

— čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

3.3. V druhom kole ich návrhom bude návrh § 70 ods. 1 b) a d) riešenie, alebo inovačné riešenie

3.4. Vyhodnotenie v druhom kole §§ 40, 44 zákona o VO uvedeného vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 53 zákona o VO. Pri vyhodnocovaní ponúk komisia postupuje podľa § 55 zákona o VO.

3.5. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania - systém EVO ver. 18.0.

3.6.Vzhľadom na podmienky účasti, predmet plnenia zákazky a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020