Servicios - 450951-2020

Submission deadline has been amended by:  486174-2020
25/09/2020    S187

Bulgaria-Varna: Servicios de seguros

2020/S 187-450951

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Obshtina Varna
Número de identificación fiscal: 000093442
Dirección postal: bul. „Osmi primorski polk“ No. 43
Localidad: Varna
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Código postal: 9000
País: Bulgaria
Persona de contacto: Zvezdalina Ivanova
Correo electrónico: op@varna.bg
Teléfono: +359 52820839
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.varna.bg
Dirección del perfil de comprador: https://app.eop.bg/buyer/21637
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://app.eop.bg/today/79825
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://app.eop.bg/today/79825
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Извършване на услуги по сключване на застраховки за нуждите на община Варна и второстепенните ѝ разпоредители с бюджетни средства по обособени позиции

II.1.2)Código CPV principal
66510000 Servicios de seguros
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Извършване на услуги по сключване на застраховки за нуждите на община Варна и второстепенните ѝ разпоредители с бюджетни средства по обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Извършване на услуги по сключване на застраховка „Автокаско“ на моторните превозни средства, собственост на Община Варна и бюджетните и звена“,

— обособена позиция № 2 „Извършване на услуги по сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ на моторните превозни средства, собственост на Община Варна и бюджетните и звена“.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 500 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Извършване на услуги по сключване на застраховка „Автокаско“ на моторните превозни средства, собственост на Община Варна и бюджетните и звена

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
66510000 Servicios de seguros
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.4)Descripción del contrato:

Сключване на застраховка „Автокаско“ на моторните превозни средства, собственост на Община Варна и бюджетните и звена, подробно описани в техническата спецификация.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 350 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Ценови показатели:

— „Твърдо договорени реални застрахователни стойности съобразно марка, година на производство и кубатура“, изчислени като обща стойност — 50 % тежест,

— „Твърдо договорени застрахователни премии с приспаднати отстъпки и облекчения съобразно марка, година на производство и кубатура“, изчислени като обща стойност — 50 % тежест.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Извършване на услуги по сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ на моторните превозни средства, собственост на Община Варна и бюджетните и звена

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
66516000 Servicios de seguros de responsabilidad civil
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.4)Descripción del contrato:

Сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ на моторните превозни средства, собственост на Община Варна и бюджетните и звена, подробно описани в техническата спецификация

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 150 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Участниците следва да притежават валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност на територията на Република БЪЛГАРИЯ, издаден от Комисия за финансов надзор, включващо в съдържанието си застраховките, предмет на обособената позиция, за която участникът подава оферта.

Участникът декларира в част ІV, буква „А“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) съответствието си с посочения критерий за подбор.

Застраховател със седалище в друга държава — членка на Европейския съюз, представя и копие от уведомлението от съответния надзорен орган, че може да извършва застрахователна дейност на територията на Република БЪЛГАРИЯ при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП се представя: заверено копие на валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност на територията на Република БЪЛГАРИЯ, издадено от Комисия за финансов надзор, включващо в съдържанието си застраховките, предмет на обособената позиция, или копие от аналогичен документ от друг компетентен орган.

В случай че участникът е чуждестранно лице, той представя еквивалентен документ, издаден съгласно законодателството на държавата, в която е установен и/или извършва дейността си.

В случай че участникът участва като обединение/ консорциум, изискването се доказва от всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва застрахователна дейности по предмета на поръчката.

Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители лиценз за извършване на застрахователна дейност трябва да притежава всеки подизпълнител, който ще извършва застрахователната дейност.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя към участниците изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Участниците следва да са изпълнили през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 услуга, чийто предмет е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.

Участникът декларира в част ІV., буква „В“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) съответствието си с посочения критерий за подбор.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП се представя: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обособената позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените услуги.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Участниците следва да са изпълнили през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 услуга, чийто предмет е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.

*Забележка: Идентични или сходни с предмета на обществената поръчка услуги са услуги по сключване на застраховки „Автокаско“ и/или „Гражданска отговорност“ на превозни средства.

*При участие за повече от една обособена позиция участникът следва да е изпълнил минимум 1 услуга.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 23:59
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 5 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/10/2020
Hora local: 15:20
Lugar:

В системата

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

I. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, както и в случаите на участник в процедурата, който е обединение и са налице някои от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП за физически и/или юридически лица — членове на обединението. Информацията относно липсата или наличието на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП, част III.

II. Специфични национални основания за изключване, които следва да се декларират в част III от ЕЕДОП:

1. Участникът следва да декларира липсата или наличието на влязла в сила присъда за престъпление по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252, чл. 254а—255а или чл. 256—260 от НК.

2. Участникът не следва да е свързано лице с други участници в настоящата процедура съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП.

3. За участника не следва да e установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или Аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в Която участникът е установен.

4. За участника не следва да e установено нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

5. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и За отнемане на незаконно придобитото имущество.

6. Участникът следва да отговоря на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител, като:

— не е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим,

— не е контролиран от дружество с регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

В случай че за участника не се прилагат специфични национални основания за изключване, е достатъчно да се посочи опция „не“ в част III, раздел Г от ЕЕДОП.

III. Възложителят отстранява от участие в поръчката участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията, или който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, или не отговаря на правилата и изискванията, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, или не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП, или който е подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност, както и участници, които са свързани лица. Възложителят отстранява лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.

IV. Гаранциите за изпълнение на настоящата обществена поръчка се представят в една от формите съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. На основание чл. 111, ал. 2 от ЗОП възложителят определя гаранция за изпълнение на договора по всяка обособена позиция поотделно в размер на 3 % от стойността на съответния договор, които следва да се внесат от спечелилия участник по сметка на възложителя, или да се представи банкова гаранция, или да се представи застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, преди подписването на договора. Внасянето на гаранцията за изпълнение под формата на парична сума се извършва с платежно нареждане по IBAN: BG63CECB97903324129200, BIC: CECBBGSF на Общинско предприятие „Инвестиционна политика“ — община Варна в „Централна кооперативна банка“ АД — гр. Варна. Гаранцията за изпълнението на договора се освобождава в съответствие с условията на проектодоговора.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020