Servicios - 450958-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Pleven: Servicios de transporte por la vía pública

2020/S 187-450958

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Obshtina Pleven
Número de identificación fiscal: 000413974
Dirección postal: pl. „Vazrazhdane“ No. 2
Localidad: Pleven
Código NUTS: BG314 Плевен
Código postal: 5800
País: Bulgaria
Persona de contacto: Borislava Georgieva
Correo electrónico: ir@pleven.bg
Teléfono: +359 64881349
Fax: +359 64881296
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.pleven.bg/
Dirección del perfil de comprador: https://app.eop.bg/buyer/18334
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://app.eop.bg/today/76580
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://app.eop.bg/today/76580
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна и общинска транспортна схеми по утвърдени маршрутни разписания от квотата на община Плевен по обособени позиции

II.1.2)Código CPV principal
60112000 Servicios de transporte por la vía pública
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Изпълнението на предмета на обществената поръчка следва да се осъществява в пълно съответствие с маршрутите и маршрутните разписания по автобусните линии от републиканска и областна транспортни схеми, подробно описани по маршрути и времево разпределение в раздел II на техническата спецификация. Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск превоза на пътници по междуселищните автобусни линии от квотата на община Плевен.

Общияt пробег за срока на договора по всички междуселищни автобусни линии, предмет на поръчката, е 1 481 900 км, за позиция № 1 — 923 450 км, за позиция № 2 — 558 450 км.

Срокът на изпълнение на договорите съгласно решение № 264/30.07.2020 г. на Общински съвет Плевен е 5 (пет) години.

Максимална прогнозна стойност на поръчката е 105 000,00 (сто и пет хиляди) BGN без ДДС, като:

— за позиция № 1 — макс. прогнозна стойност е 100 000,00 (сто хиляди хиляди) BGN без включен ДДС,

— за позиция № 2 — макс. прогнозна стойност е 5 000,00 (пет хиляди) BGN без ДДС.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 105 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Плевен—Гулянци—Гиген—Искър, Плевен—Гулянци—Гиген и Плевен—Николаево

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
60112000 Servicios de transporte por la vía pública
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG314 Плевен
II.2.4)Descripción del contrato:

В обхвата на обществената поръчка по позицията се включват следните транспортни услуги:

— автобусна линия Плевен—Гулянци—Гиген—Искър — маршрутно разписание № 1056, № 1057 — изпълняват се целогодишно,

— автобусна линия Плевен—Гулянци—Гиген — маршрутно разписание № 1058 — изпълнява се целогодишно,

— автобусна линия Плевен—Николаево — изпълнява се целогодишно.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: П1 — възраст на автобусния парк / Ponderación: 40
Criterio de calidad - Nombre: П2 — екологичност на превозните средства / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 20
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 100 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Плевен—Байкал

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
60112000 Servicios de transporte por la vía pública
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG314 Плевен
II.2.4)Descripción del contrato:

В обхвата на обществената поръчка по позицията се включват следните транспортни услуги:

Автобусна линия Плевен—Байкал — маршрутно разписание № 1171, 1172, 1173 — изпълнява се целогодишно.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: П1 — възраст на автобусния парк / Ponderación: 40
Criterio de calidad - Nombre: П2 — екологичност на превозните средства / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 20
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Всеки участник трябва да притежава валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република БЪЛГАРИЯ и удостоверение за всеки автобус или лиценз за международен превоз на пътници (лиценз на Общността), както и заверени копия на лиценза на автобусите, с които ще се осъществява превоза. Чуждестранните участници следва да притежават еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата, в която са установени. При подаване на офертата участникът описва съответния лиценз за извършване на превоза на пътници, както и удостоверенията/заверените копия на международен лиценз за превоз на пътници, издадени за всяко превозно средство, с което ще се осъществява превозът — в ЕЕДОП — образец № 1, част IV „Критерий за подбор“, раздел А „Годност“.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя такива изисквания.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Изисквания за доказване на техническите и професионални способности по чл. 63, ал. 1, т. 1а) от ЗОП:

Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Под „услуга, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира: услуга по обществен превоз на пътници. Обемът е без значение.

Съответствието си с поставения критерий за подбор при подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на услугата, която е идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на описание на услугата, стойността, датата и получателя в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ от образец № 1 — ЕЕДОП.

На етап сключване на договор участникът, избран за изпълнител, представя списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Минимално изискване:

За всички позиции — участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, поне 1 услуга, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Възлож. сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на 1-во място участник. При сключ. на договор класираният на 1-во място участник представя:

— гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на дог. без включен ДДС.

Участникът, определен за изпълн., представя документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Докум. се представят и за подизпълнителите и 3-те лица, ако има такива.

Докум., доказващи съответствието с поставените критерии за подбор: валиден лиценз за превоз на пътници и удост-е за всеки автобус/лиценз за международен за превоз, както и заверени копия на лиценза за автобусите, с които ще се осъществява превоза; списък с услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите на услугите; документи, които доказват извършените услуги.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 23:59
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/10/2020
Hora local: 14:00
Lugar:

В системата

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Основания за отстраняване: определени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП:

Възложителят отстранява от участие в поръчката участник:

а) осъден е с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс (НК) или престъпления, аналогични на посочените в друга държава членка или трета страна;

б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възлож и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

в) налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

г) установено е, че:

— е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор,

— не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

д) установено е с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от КТ или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

е) налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2. Обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, наличието на които е основание за незадължително отстраняване на участниците. Възлож. може да отстрани от участие в процедурата уч-к, за когото е налице някое от следните обстоятелства: по т. 4: доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на 100 от стойността или обема на договора.

Освен на основ. по чл. 54 от ЗОП и чл. 55 от ЗОП възл. отстранява:

а) участници, които са свързани лица;

б) уч-к, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона;

в) участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ);

г) участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявата за обществена поръчка, или в документацията;

д) участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

— предварително обявените условия за изпълнение на поръчката,

— правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10;

е) участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

ж) участник, който след покана от възложителя не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си за определен от възл. нов срок;

з) участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, вкл. за форма, начин, срок и валидност;

и) лице, нарушило забраната по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП;

й) участник, който не е декриптирал офертата си в срока по чл. 9л, ал. 4 от ППЗОП.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020