Servicios - 450963-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Ostrowiec Świętokrzyski: Servicios de limpieza y eliminación de nieve

2020/S 187-450963

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
Número de identificación fiscal: 291009834
Dirección postal: ul. Głogowskiego 3/5
Localidad: Ostrowiec Świętokrzyski
Código NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Código postal: 27-400
País: Polonia
Persona de contacto: Halina Kaczmarska
Correo electrónico: przetargi@um.ostrowiec.pl
Teléfono: +48 412672133
Fax: +48 412672110
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.um.ostrowiec.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.um.ostrowiec.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Konserwacja pasów drogowych związana z zimowym utrzymaniem jezdni dróg gminnych o dł. 152 967 mb i dróg powiatowych o dł. 39 345 mb w granicach admin. miasta Ostrowca Św. w sezonie 2020/2021

Número de referencia: Or.271.26.2020
II.1.2)Código CPV principal
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— zimowe utrzymanie dróg gminnych I kolejności utrzymania o długości 82 693 mb, wg załącznika nr 4 do SIWZ,

— zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych II kolejności utrzymania o długości 70 274 mb, wg załącznika Nr 5 do SIWZ,

— zimowe utrzymanie jezdni dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego I kolejność utrzymania o długości 39 345 mb, wg załącznika nr 6 do SIWZ,

— jednorazowe sprzątanie ulic po akcji zimowej: drogi gminne w pierwszej kolejności zamiatania po zimie o długości 74 793 mb wg załącznika nr 7 do SIWZ, drogi gminne w drugiej kolejności zamiatania po zimie o długości 34 086 mb wg załącznika nr 8 do SIWZ, drogi powiatowe w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zamiatane po zimie o długości 39 345 mb wg załącznika nr 9 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90610000 Servicios de limpieza y barrido de calles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

II.2.4)Descripción del contrato:

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

— likwidację zaśnieżenia, śliskości, zlodowacenia, gołoledzi, śliskości pośniegowej na drogach I kolejności utrzymania,

— działania polegające na przywróceniu przejezdności dla pojazdów i likwidacji śliskości na drogach II kolejności utrzymania,

— załadunek i wywożenie śniegu ze skrzyżowań, rozjazdów i ciągów ulicznych istotnych dla prawidłowego funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta,

— ustawienia skrzyń z piachem na niebezpiecznych skrzyżowaniach i wzniesieniach w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego (skrzynie i piach dostarcza Wykonawca),

— mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzenia akcji zimowej przy sprzyjających warunkach atmosferycznych,

— zwiezienie skrzyń w terminie 14 dni od daty zakończenia zimowego utrzymania.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas podstawienia sprzętu / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 5
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w przypadku wystąpienia wyjątkowo długotrwale utrzymujących się trudnych warunków zimowych na drogach.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu;

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego zezwolenia na zbieranie odpadów zgodnie z art. 41ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy o odpadach wydane przez właściwego starostę.

Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

— oświadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Kopia aktualnego zezwolenia na zbieranie odpadów zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy o odpadach.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli:

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych).

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

— dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych).

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1) Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, rozumianą jako świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, o wartości co najmniej 400 000,00 PLN brutto w okresie sezonu zimowego lub trzy usługi o łącznej wartości nie mniejszej niż 900 000,00 PLN brutto w okresach sezonów zimowych.

2) Dysponuje następującym potencjałem technicznym:

a) sprzętem do wykonania zamówienia w tym minimum:

— 7 szt. pojazdów samochodowych typu piaskarka i solarko-piaskarka z pługiem o ładowności nie mniejszej niż 4 t,

— samochód ciężarowy do wywożenia śniegu o ładowności nie mniejszej niż 5 t,

— ładowarka – co najmniej 3 szt.,

— koparko-ładowarka o pojemności łyżki nie mniejszej niż 1 m3 (z lemieszem) minimum 2 sztuki,

— ciągnik z pługiem – minimum 1 sztuka,

— równiarka – minimum 1 sztuka.

Sprzęt Wykonawcy służący do zimowego odśnieżania musi być wyposażony w urządzenie GPS zapewniające śledzenie pojazdu (raportowania „akcji zima” odśnieżania i posypywania)

Wraz z oprogramowaniem zapewniającym monitorowanie jednostek odśnieżających oraz urządzenia służące do łączności z kierowcą na terenie całego miasta (telefon komórkowy).

Wykonawca zobowiązany jest posiadać minimalny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu Przedmiotu zamówienia, określony w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U z 2020 r. poz. 908 z późniejszymi zmianami) lub innych przepisach prawa.

b) Wykonawca musi posiadać na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie (maks. 5 km od granicy administracyjnej miasta) bazę techniczną z zapleczem techniczno-magazynowym i logistycznym, zapewniającym utrzymanie sprzętu w stanie gotowości, sprawne i terminowe (zgodnie z wymogami Zamawiającego) podjęcie każdej z akcji w ramach zimowego utrzymania oraz pełnienie dyżurów, umożliwiających szybką reakcję na zmieniające się warunki atmosferyczne. Baza techniczna powinna być dodatkowo wyposażona w środki łączności.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

1. wykaz wykonanych usług;

2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych oraz kserokopie dokumentów świadczących o prawie do dysponowania wymienionym sprzętem;

3. dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie (w odległości maks. 5 km granic administracyjnych miasta) bazę techniczną z zapleczem techniczno-magazynowym i logistycznym.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy, który stanowi Załączniki nr 2 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 09:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:00
Lugar:

Siedziba Zamawiającego, Urząd Miasta ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, sala nr 003, POLSKA

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Komisja przetargowa.

Otwarcie jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

II lub III kwartał 2021 roku

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę spełniającego przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta wstępnie została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i wskazanych poniżej.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14

i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2. w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp – oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne

lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 11 do SIWZ);

3. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp – oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego, tytułem środka zapobiegawczego, zakazu ubiegania się

o zamówienia publiczne (załącznik nr 12 do SIWZ);

4. w zakresie określonym w art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 PLN (słownie złotych dziesięć tysięcy).

1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. najpóźniej do dnia

28 października 2020 r. do godz. 9.30, przy czym wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz.U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.)

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, dział VI, art. 179 – art. 198 ustawy Pzp.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r poz.1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul.Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020