Servicios - 450963-2020

25/09/2020    S187

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Usługi odśnieżania

2020/S 187-450963

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
Krajowy numer identyfikacyjny: 291009834
Adres pocztowy: ul. Głogowskiego 3/5
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 27-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Halina Kaczmarska
E-mail: przetargi@um.ostrowiec.pl
Tel.: +48 412672133
Faks: +48 412672110
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.ostrowiec.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.um.ostrowiec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Konserwacja pasów drogowych związana z zimowym utrzymaniem jezdni dróg gminnych o dł. 152 967 mb i dróg powiatowych o dł. 39 345 mb w granicach admin. miasta Ostrowca Św. w sezonie 2020/2021

Numer referencyjny: Or.271.26.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— zimowe utrzymanie dróg gminnych I kolejności utrzymania o długości 82 693 mb, wg załącznika nr 4 do SIWZ,

— zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych II kolejności utrzymania o długości 70 274 mb, wg załącznika Nr 5 do SIWZ,

— zimowe utrzymanie jezdni dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego I kolejność utrzymania o długości 39 345 mb, wg załącznika nr 6 do SIWZ,

— jednorazowe sprzątanie ulic po akcji zimowej: drogi gminne w pierwszej kolejności zamiatania po zimie o długości 74 793 mb wg załącznika nr 7 do SIWZ, drogi gminne w drugiej kolejności zamiatania po zimie o długości 34 086 mb wg załącznika nr 8 do SIWZ, drogi powiatowe w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zamiatane po zimie o długości 39 345 mb wg załącznika nr 9 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

— likwidację zaśnieżenia, śliskości, zlodowacenia, gołoledzi, śliskości pośniegowej na drogach I kolejności utrzymania,

— działania polegające na przywróceniu przejezdności dla pojazdów i likwidacji śliskości na drogach II kolejności utrzymania,

— załadunek i wywożenie śniegu ze skrzyżowań, rozjazdów i ciągów ulicznych istotnych dla prawidłowego funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta,

— ustawienia skrzyń z piachem na niebezpiecznych skrzyżowaniach i wzniesieniach w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego (skrzynie i piach dostarcza Wykonawca),

— mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzenia akcji zimowej przy sprzyjających warunkach atmosferycznych,

— zwiezienie skrzyń w terminie 14 dni od daty zakończenia zimowego utrzymania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas podstawienia sprzętu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w przypadku wystąpienia wyjątkowo długotrwale utrzymujących się trudnych warunków zimowych na drogach.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu;

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego zezwolenia na zbieranie odpadów zgodnie z art. 41ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy o odpadach wydane przez właściwego starostę.

Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

— oświadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Kopia aktualnego zezwolenia na zbieranie odpadów zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy o odpadach.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli:

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych).

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

— dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, rozumianą jako świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, o wartości co najmniej 400 000,00 PLN brutto w okresie sezonu zimowego lub trzy usługi o łącznej wartości nie mniejszej niż 900 000,00 PLN brutto w okresach sezonów zimowych.

2) Dysponuje następującym potencjałem technicznym:

a) sprzętem do wykonania zamówienia w tym minimum:

— 7 szt. pojazdów samochodowych typu piaskarka i solarko-piaskarka z pługiem o ładowności nie mniejszej niż 4 t,

— samochód ciężarowy do wywożenia śniegu o ładowności nie mniejszej niż 5 t,

— ładowarka – co najmniej 3 szt.,

— koparko-ładowarka o pojemności łyżki nie mniejszej niż 1 m3 (z lemieszem) minimum 2 sztuki,

— ciągnik z pługiem – minimum 1 sztuka,

— równiarka – minimum 1 sztuka.

Sprzęt Wykonawcy służący do zimowego odśnieżania musi być wyposażony w urządzenie GPS zapewniające śledzenie pojazdu (raportowania „akcji zima” odśnieżania i posypywania)

Wraz z oprogramowaniem zapewniającym monitorowanie jednostek odśnieżających oraz urządzenia służące do łączności z kierowcą na terenie całego miasta (telefon komórkowy).

Wykonawca zobowiązany jest posiadać minimalny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu Przedmiotu zamówienia, określony w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U z 2020 r. poz. 908 z późniejszymi zmianami) lub innych przepisach prawa.

b) Wykonawca musi posiadać na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie (maks. 5 km od granicy administracyjnej miasta) bazę techniczną z zapleczem techniczno-magazynowym i logistycznym, zapewniającym utrzymanie sprzętu w stanie gotowości, sprawne i terminowe (zgodnie z wymogami Zamawiającego) podjęcie każdej z akcji w ramach zimowego utrzymania oraz pełnienie dyżurów, umożliwiających szybką reakcję na zmieniające się warunki atmosferyczne. Baza techniczna powinna być dodatkowo wyposażona w środki łączności.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

1. wykaz wykonanych usług;

2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych oraz kserokopie dokumentów świadczących o prawie do dysponowania wymienionym sprzętem;

3. dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie (w odległości maks. 5 km granic administracyjnych miasta) bazę techniczną z zapleczem techniczno-magazynowym i logistycznym.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy, który stanowi Załączniki nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/10/2020
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, Urząd Miasta ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, sala nr 003, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa.

Otwarcie jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

II lub III kwartał 2021 roku

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę spełniającego przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta wstępnie została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i wskazanych poniżej.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14

i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2. w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp – oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne

lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 11 do SIWZ);

3. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp – oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego, tytułem środka zapobiegawczego, zakazu ubiegania się

o zamówienia publiczne (załącznik nr 12 do SIWZ);

4. w zakresie określonym w art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 PLN (słownie złotych dziesięć tysięcy).

1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. najpóźniej do dnia

28 października 2020 r. do godz. 9.30, przy czym wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz.U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, dział VI, art. 179 – art. 198 ustawy Pzp.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r poz.1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2020