Servicios - 451021-2020

25/09/2020    S187

Nederland-Waalwijk: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2020/S 187-451021

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Waalwijk
Nationaal identificatienummer: 261873054
Postadres: Taxandriaweg 6
Plaats: Waalwijk
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5141 PA
Land: Nederland
Contactpersoon: Nicole Kleijsen
E-mail: inkoop@waalwijk.nl
Telefoon: +31 416683456
Fax: +31 416683438
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.waalwijk.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/82987a54d67856d0c5c9d251fff2e541
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/82987a54d67856d0c5c9d251fff2e541
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud Openbare Ruimte Landgoed Driessen, Sprang-Capelle en Waspik

Referentienummer: 2020-045002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het onderhoud van de openbare ruimte in de kernen Landgoed Driessen, Sprang-Capelle en Waspik, waarbij de opdracht is opgedeeld in twee (2) percelen. De werkzaamheden die de opdrachtnemer moet verrichten zijn onderstaand summier samengevat. In het bestek zijn de werkzaamheden waar de opdrachtnemer aan dient te voldoen volledig uitgeschreven.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a) onderhoud groen;

b) onderhoud verharding;

c) reinigingswerkzaamheden;

d) algemene werkzaamheden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Landgoed Driessen en Sprang-Capelle

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL412 Midden-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Waalwijk.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsleidraad.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit (gunnen op waarde - zie leidraad) / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optie tot verlengen twee x een jaar (2023 en 2024).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie boven.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Waspik

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL412 Midden-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Waalwijk.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsleidraad.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit (gunnen op waarde - zie leidraad) / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optie tot verlengen twee x een jaar (2023 en 2024).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie boven.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Zie aanbestedingsleidraad.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Zie aanbestedingsleidraad.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Zie aanbestedingsleidraad.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815 GW
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/09/2020