Servicios - 451022-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Bielsko-Biała: Servicios de diseño arquitectónico

2020/S 187-451022

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Bielsko-Biała, Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Número de identificación fiscal: PL225
Dirección postal: pl. Ratuszowy 9
Localidad: Bielsko-Biała
Código NUTS: PL225 Bielski
Código postal: 43-300
País: Polonia
Persona de contacto: Rafał Frączkiewicz
Correo electrónico: zp@um.bielsko.pl
Teléfono: +48 334971851
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://bip.um.bielsko.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://bip.um.bielsko.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://um-bielsko.logintrade.net/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Opracowanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku SP nr 20 przy ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza 17 w Bielsku-Białej

Número de referencia: ZP.271.2.122.2020.RF
II.1.2)Código CPV principal
71220000 Servicios de diseño arquitectónico
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza 17 w Bielsku-Białej (działka nr 291/10, obręb 0032 – Lipnik) oraz pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wszystkich branż.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71240000 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación
71248000 Supervisión del proyecto y documentación
71242000 Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL225 Bielski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miasto Bielsko-Biała

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza 17 w Bielsku-Białej (działka nr 291/10, obręb 0032 – Lipnik) oraz pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wszystkich branż.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie Kierownika Zespołu / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności faktury / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp (obligatoryjnie). Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowiązany jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej do złożenia wraz z ofertą, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia wstępnego potwierdzającego, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony JEDZ, składa każdy z Wykonawców.

3. Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego (w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu, poświadczonej za zgodność z oryginałem) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu, poświadczonej za zgodność z oryginałem), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Nie dotyczy

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek na poziomie minimalnym, jeżeli wykaże, że:

1) wykonał w okresie 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa projekty budowlane (tj. obejmujące co najmniej architekturę, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne) budowy i/lub przebudowy i/lub termomodernizacji budynku o wartości każdej dokumentacji min. 30 000,00 PLN brutto. Usługi te winny być wykonane należycie;

2) dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – winni to być:

a) projektant w branży architektonicznej:

— posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— posiadający co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów architektonicznych;

b) projektant w branży sanitarnej:

— posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— posiadający minimum 5-cio letnie doświadczenie w opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie posiadanych uprawnień;

c) projektant w branży elektrycznej:

— posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— posiadający minimum 5-cio letnie doświadczenie w opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie posiadanych uprawnień.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1) wykazu usług (w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ;

2) dowodów, o których mowa w ppkt 1, przy czym dowodami są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, o których mowa w lit. a;

3) wykazu osób (w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) – skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1) W przypadku, gdy zakres (usługi) opracowanej dokumentacji jest szerszy od określonego przez Zamawiającego, należy podać wartość usług odpowiadającą zakresowi warunku.

2) Uprawnienia, o których mowa powyżej winny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub wcześniej obowiązujących przepisów.

3) Dopuszcza się również uprawnienia zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

4) Za okres doświadczenia osoby Zamawiający uzna czas liczony od dnia uzyskania uprawnień budowlanych do dnia składania ofert.

5) Osoby wskazane w wykazie osób, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ (który zostanie złożony przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza) winny legitymować się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

6) Projektant w branży architektonicznej w niniejszym zamówieniu będzie pełnił funkcję kierownika zespołu projektowego. Jego doświadczenie, wykazane przez Wykonawcę w formularzu oferta, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, będzie stanowiło podstawę do oceny oferty w kryterium „Doświadczenie kierownika zespołu”.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

3. W przypadku załączenia oświadczenia, iż Wykonawca nie jest podatnikiem podatku VAT, rezygnuje się z § 10 ust. 7, 8 oraz 9 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ i zastępuje się je ust. 7 o treści „Wykonawca oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT”.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 11:00
Lugar:

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 9 (II piętro, sala nr 300), 43-300 Bielsko-Biała

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami, znajdują się w części VII SIWZ.

2. Informacja dotycząca dokumentów składanych przez podmioty zagraniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znajduje się w części VI pkt XIII SIWZ.

3. Inne dokumenty składane przez wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

a) oferta przetargowa (w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego) sporządzona na formularzu oferta, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ;

b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) o przedmiotowe zamówienie (w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem), określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienie). Wymaga się złożenia oryginału pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa. W przypadku kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza, wymaga się jej złożenia w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza;

c) upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty (w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem), załączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Wymaga się złożenia oryginału upoważnienia (pełnomocnictwa), w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do udzielenia upoważnienia (pełnomocnictwa). W przypadku kopii upoważnienia (pełnomocnictwa) poświadczonej przez notariusza, wymaga się jej złożenia w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza;

d) zobowiązanie innych podmiotów (w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji innego) do oddania Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

4) Informacja dotycząca RODO znajduje się w części III pkt V SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

9. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) wobec czynności innych niż określone w pkt 9 ppkt 1 i 2 – odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020