Servicios - 451026-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Myślibórz: Eliminación y tratamiento de desperdicios

2020/S 187-451026

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Myślibórz
Dirección postal: ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
Localidad: Myślibórz
Código NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Código postal: 74-300
País: Polonia
Persona de contacto: Marcin Ostolski
Correo electrónico: mysliborz@mysliborz.pl
Teléfono: +48 957472061
Fax: +48 957473363
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://bip.mysliborz.pl
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/mysliborz
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.pl/mysliborz
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Myślibórz w 2021 r.

Número de referencia: ZP.271.23.2020.MO
II.1.2)Código CPV principal
90510000 Eliminación y tratamiento de desperdicios
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych w granicach administracyjnych miasta i gminy Myślibórz.

Liczba ludności gminy Myślibórz według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 19 065 mieszkańców, w tym miasto – 10 636 (zgodnie ze złożonymi deklaracjami 8 544), wieś – 8 429 (zgodnie ze złożonymi deklaracjami 6 369).

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren gminy Myślibórz.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych w granicach administracyjnych miasta i gminy Myślibórz.

Wykonawca zobowiązany jest do odbierania, transportowania i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i na nieruchomościach niezamieszkałych, w tym także takich, które w części wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej. Wykaz nieruchomości, na których powstają odpady komunalne stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisują załączniki nr 7 i 8 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: mycie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca:

a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez burmistrza Myśliborza, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

b) posiada wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wymagany zgodnie z art. 50 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

c) posiada uprawnienie do transportu odpadów wynikające z zezwolenia na transport odpadów, zgodnie z art. 50 lub zezwolenia na odzysk i unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

d) posiada zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, lub posiada umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Minimalny poziom zdolności:

— zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że

a) jego średnioroczny obrót w obszarze objętym zamówieniem w okresie ostatnich trzech lat obrotowych (tj. 2017, 2018, 2019), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wyniósł min. 1 500 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie, z zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z wykonawców musi spełniać go w min. 50 %;

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 600 000,00 PLN.

W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca w/w warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

a) wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy lub nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych w kolejno następujących po sobie 12 miesiącach minimum 4 500 (Mg), przy czym ww. usługa nie musi być realizowana lub zrealizowana tylko dla jednego podmiotu.

Uwaga:

Powyższy warunek musi zostać spełniony samodzielnie przez wykonawcę lub podmiot udzielający zasobu wiedzy i doświadczenia lub jednego z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie;

b) wykonawca musi wykazać, że dysponuje potencjałem technicznym do odbioru i transportu odpadów komunalnych. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje środkami technicznymi, niezbędnymi do zrealizowania zamówienia, określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Warunek będzie weryfikowany na podstawie złożonego wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Złożony dokument/dokumenty będzie weryfikowany w oparciu o przywołane powyżej rozporządzenie Ministra Środowiska.

Zgodnie z zapisami określonymi w § 3 i 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje następującym potencjałem technicznym do odbioru i transportu odpadów komunalnych:

— w zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego należy zapewnić, aby:

• w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

• pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

• na terenie bazy magazynowo-transportowej znajdowały się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania;

— w zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów należy zapewnić, aby:

• konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady,

• pojazdy były wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych,

• pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 03/11/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 02/01/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 03/11/2020
Hora local: 10:15
Lugar:

Urząd Miejski w Myśliborzu, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz, POLSKA.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert poprzez odszyfrowanie ofert na (platformazakupowa.pl).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
VI.3)Información adicional:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego) Gmina Myślibórz, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz; tel.: +48 95747206, faks: +48 957473363; e-mail: (mysliborz@mysliborz.pl).

Inspektorem ochrony danych osobowych w gminie Myślibórz jest Marek Powała, kontakt: (iod.umig@mysliborz.pl).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Myślibórz w 2021 r.”, nr sprawy: ZP.271.23.2020.MO, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020