Servicios - 451027-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Bucarest: Servicios de reparación y mantenimiento de calefacción central

2020/S 187-451027

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Spitalul Clinic de Urgență Bucureşti
Número de identificación fiscal: 4505332
Dirección postal: Calea Floreasca nr. 8
Localidad: Bucureşti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 014461
País: Rumania
Persona de contacto: Serviciul achiziții
Correo electrónico: achizitii.urgentafloreasca@yahoo.com
Teléfono: +40 215992283
Fax: +40 215992282
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.urgentafloreasca.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103883
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Spital
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Revizii la centrala termică și furnizare piese de schimb cu montaj și punere în funcțiune incluse

Número de referencia: 4505332202022
II.1.2)Código CPV principal
50720000 Servicios de reparación y mantenimiento de calefacción central
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Revizii la Centrala Termica si furnizare piese de schimb cu montaj si punere in functiune incluse

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 831 924.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen los lotes o grupos de lotes siguientes:

Nu

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Lot 1 Revizii la Centrala Termica si piese de schimb

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50720000 Servicios de reparación y mantenimiento de calefacción central
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Spitalul Clinic de urgenta Bucuresti

II.2.4)Descripción del contrato:

Lot 1 Revizii la Centrala Termica si piese de schimb

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 813 780.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Piese de schimb arzator RIELLO model RS 44 MZ

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50720000 Servicios de reparación y mantenimiento de calefacción central
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

II.2.4)Descripción del contrato:

Piese de schimb arzator RIELLO model RS 44 MZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 18 144.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Cerinta nr. 1 - Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile

Si completarile ulterioare; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta

Corespunzatoare din formularul DUAE. Cerinta nr. 2 - Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 165 si art. 167 din Legea nr.

98 / 2016 privind achizitiile publice cumodificarile si completarile ulterioare; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator,

Subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Cerinta nr. 3 - Declaratie privind

Neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in

Formularul DUAE din documentatia de atribuire SI SE VA ATASA DECLARATIA IN SEAP ODATA CU DUAE. Persoane cu functie de

Decizie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti sunt:Conf.Univ. Dr. Ionut Negoi– Manager; Dr.MINOIU AURELIAN-COSTIN

— Director Medical Interimar; Ec. CIRSTEA ELENA – Director Financiar Contabil Interimar, Laura Munteanu-Rosu – DirectorIngrijir.

Insp. Mihaila Marian - Sef Serviciu AchizitiiPublice. Documentele justificative care sustin cerintele 1 si 2 si care se vor prezenta doar de catre operatorii economici clasati pe

Primele 3 locuri - Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului. Operatorul economic (lider, asociat, tert

Sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Pentru confirmarea celor

Declarate in DUAE se va solicita doar ofertantilor clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire prezentarea pana

La data incheierii raportului procedurii de atribuire a urmatoarelor documente: - certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice

Privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru

Conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte

Acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si

Completarile ulterioare; - certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul local in original

Sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are

Datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea

Nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru persoane juridice straine: Operatorul

Economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte

Documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta / înregistrarea la organe din tara respectiva. Se vor prezenta

Certificate/documente suport conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in

Conditiile legii incidente in tara de rezidenta. Documentele prezentate in alta limba decat cea romana vor fi insotite de traducere

Autorizata. Pentru persoanele juridice straine ca modalitate de indeplinire a cerintei este si completarea DUAE conform art. 193 din

Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate doar la solicitarea

Autoritatii contractante, la finalizartea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste obligatiile fiscale acestea vor fi indeplinite in

Conformitate cu prevederile din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatile de anulare a

Constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin

Care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre toti operatorii economici (lider,asociat, tert sustinator)

Participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor

Asumate prin completarea DUAE este Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de

Conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de

Control in cadrul acestuia sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt

Legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a

Realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa

DUAE de catre operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente

Situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este certificatul constatator

Emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta. Înainte deatribuirea acordului

Cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor (lider, asociat, tert sustinator) clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea

Criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate

Cu originalul, prin care sa demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Prezentarea unui document din care sa reiasa ca a mai executat servicii de acelasfel

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Un contract conform cu originalul

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
Número máximo previsto de participantes en el acuerdo marco: 3
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 28/01/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

COMISIA DE EVALUARE

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Documentatia de atribuire este afisata in SICAP, www.e-licitatie.ro. Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin

Intermediul serviciului online, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter. Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acordul cadru doar cu

Operatorii ecomomici situati pe locul I,II, III,dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel: 1. In cazul in care

Comisia constata ca au fost depuse/introduse in SICAP mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul 1,

Autoritatea contractanta va transmite prin SICAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare

Imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, caz in care

Contractul va fi atribuit primilor 3 ofertanti care au pretul cel mai scazut. 2.In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de

2 oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in

SICAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile

Oferite de SICAP, astfel incat ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica

Decat oferta clasata pe locul I. În cazul în care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SICAP ca urmare a solicitarii autoritatii

Contractante primite prin SICAP, va influenta clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luata în considerare, pastrându-se oferta

Initiala depusa in SICAP, la procedura. 3.In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi

Egale de catre ofertantii clasati pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea in SICAP, a unei noi propuneri

Financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, astfel

Incat ofertantii clasati pe locul I si II sa nu fie afectati, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta

Clasata pe locul I respectiv II. În cazul în care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SICAP ca urmare a solicitarii autoritatii

Contractante va influenta clasamentul locurilor I si II, aceasta nu va fi luata în considerare, pastrându-se oferta initiala depusa in SICAP, la

Procedura. Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea transmisa de catre autoritatea

Contractanta. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile

Ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara

Considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea

Acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si

Proprietatea intelectuala. Autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu operatorul economic clasat pe locul I pana cand

Acesta isi declara incapacitatea de a mai furniza produsele sau se reziliaza acordul cadru cu acesta. In aceasta situatie autoritatea

Contractanta va incheia contracte subsecvente cu operatorul economic clasta pe locul II sau III daca cel clasat pe locul II refuza semnarea

Contractului subsecvent.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: Bucureşti
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Legea 101 / 2016 cu modificarile si completarile ulterioare

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Spitalul Clinic de Urgență Bucureşti
Dirección postal: Calea Floreasca nr. 8, sector 1
Localidad: Bucureşti
Código postal: 014461
País: Rumania
Correo electrónico: achizitii.urgentafloreasca@yahoo.com
Teléfono: +40 215992283/ +40 215992330
Dirección de internet: www.urgentafloreasca.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020