Servicios - 451028-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Dopiewo: Servicios de preparación de comidas

2020/S 187-451028

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach
Dirección postal: ul. Leśne Zacisze 2, ul. Rycerska 43
Localidad: Dopiewo
Código NUTS: PL418 Poznański
Código postal: 62-070
País: Polonia
Persona de contacto: Robert Leszczak
Correo electrónico: dpslisowki@powiat.poznan.pl
Teléfono: +48 618148049
Fax: +48 618148257
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://dpslisowki.powiat.poznan.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://dpslisowki.powiat.poznan.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usługi przygotowania i całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach

Número de referencia: DZ.331-1/20
II.1.2)Código CPV principal
55321000 Servicios de preparación de comidas
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przygotowania i całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r., z wykorzystaniem wydzierżawionej przez Wykonawcę od Zamawiającego wyposażonej kuchni, znajdującej się w budynku na terenie tut. domu pomocy społecznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do specyfikacji.

Wyżywienie musi być wydawane w siedzibie Zamawiającego codziennie, również w niedziele i święta.

Wykaz wyposażenia kuchni zawiera załącznik nr 2.2 do niniejszej specyfikacji, natomiast warunki dzierżawy ustalone zostały w projekcie umowy dzierżawy, stanowiącym załącznik nr 3.1.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418 Poznański
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, 62-070 Dopiewo

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przygotowania i całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r., z wykorzystaniem wydzierżawionej przez Wykonawcę od Zamawiającego wyposażonej kuchni, znajdującej się w budynku na terenie tut. domu pomocy społecznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do specyfikacji.

Wyżywienie musi być wydawane w siedzibie Zamawiającego codziennie, również w niedziele i święta.

Wykaz wyposażenia kuchni zawiera załącznik nr 2.2 do niniejszej specyfikacji, natomiast warunki dzierżawy ustalone zostały w projekcie umowy dzierżawy, stanowiącym załącznik nr 3.1. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej dzierżawionych pomieszczeń. Termin wyznaczenia wizji lokalnej Wykonawca ustala z Zamawiającym (przed upływem terminu składania ofert) telefonicznie.

Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej dzierżawionych pomieszczeń. Termin wyznaczenia wizji lokalnej Wykonawca ustala z Zamawiającym (przed upływem terminu składania ofert) telefonicznie.

Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2023
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wielkość zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 3 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej 50 000,00 PLN,

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej: 500 000,00 PLN.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) będzie dysponował do realizacji przedmiotu umowy min. 5 osobami posiadającymi co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie przygotowania posiłków,

b) będzie dysponował do realizacji przedmiotu umowy min. 1 osobą z wykształceniem wyższym w zakresie dietetyki oraz co najmniej 3-letnim doświadczeniem w żywieniu w domach pomocy społecznej, sanatoriach lub zakładach opieki zdrowotnej,

c) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje wykonał co najmniej 2 usługi, z których każda

— trwała nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy,

— o wartości każdej z usług, równej co najmniej 300 000,00 PLN,

— w tym jedna usługa przygotowania i dostawy posiłków dla całodobowego żywienia zbiorowego, która obejmowała lub obejmuje co najmniej 100 osób żywionych dziennie,

— w tym jedna usługa, która wykonana była dla osób przebywających w podmiotach leczniczych lub domach pomocy społecznej lub sanatoriach, której przedmiotem było całodzienne żywienie (wytwarzanie i dostawa posiłków).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ust. 1 ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.1 SIWZ.

4. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.2 i 6.2.3 SIWZ.

5. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.4 SIWZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 i 3.1 do SIWZ.

Warunki zmiany umowy określono we wzorze umowy – zał nr 3.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 14:00
Lugar:

Miejsce: https://miniportal.uzp.gov.pl;

Adres ESP (skrytki ePUAP):/dpsSek1/SkrytkaESP

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego w siedzibie Zamawiającego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

6.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę.

a) formularz ofertowy – według wzoru załącznik nr 1 do SIWZ;

Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) według wzoru załącznik nr 4 do SIWZ;

b) zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji na zasadach określonych w art. 22a niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy – według wzoru załącznik nr 11 do SIWZ;

c) jeżeli zasady reprezentacji Wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego rejestru wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu lub jego poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy, jak dla postępowań o wartości równej lub wyższej od kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w postaci elektronicznej opatrzone podpisem elektronicznym.

5. Terminy na wniesienie odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć, wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

4) jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy.

7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020