Servicios - 451029-2020

Submission deadline has been amended by:  519543-2020
25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios hortícolas

2020/S 187-451029

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto st. Warszawa, Dzielnica Ursynów
Dirección postal: al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-777
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Gawlik
Correo electrónico: ursynow.wzp@um.warszawa.pl
Teléfono: +48 224437331
Fax: +48 224437332
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.ursynow.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

II.1.2)Código CPV principal
77300000 Servicios hortícolas
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zam. jest pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych dzielnicy.

W zakres wchodzą prace porządkowe i ogrodnicze, prace w zakresie trawników, krzewów i żywopłotów, prace różne, ławki i kosze, płotki (wygrodzenia trawników).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Szczegółowy opis oraz standardy tech. – zał. nr 8 do SIWZ, wzór umowy – zał. nr 5 do SIWZ, formularz cenowy – zał. nr 2 do SIWZ.

Zamawiający stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych o łącznej wartości do 1 241 037,77 PLN netto, polegających na: pielęgnacji zieleni i utrzymaniu czystości w pasach drogowych ulic gminnych dzielnicy Ursynów. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe i będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 482 195.54 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50800000 Servicios varios de reparación y mantenimiento
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
90511300 Servicios de recogida de basuras
77314100 Servicios de encespedado
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzą: prace porządkowe, prace ogrodnicze [koszenie trawników, jednorazowe wykoszenie chwastowiska z wywozem odpadów gabarytowych, oczyszczanie krawężników z darni i roślin, oczyszczanie chodników z darni i roślin, wygrabianie liści i innych odpadów, jesienne wygrabianie liści i innych odpadów (3–4-krotne w okresie opadania liści)]; trawniki (zakładanie trawników wraz ze zdjęciem warstwy nakładów ziemi do 10 cm ponad krawężnikiem oraz wymianą ziemi na urodzajną na głębokości 5 cm, zakładanie trawników wraz ze zdjęciem warstwy nakładów ziemi powyżej 11 cm ponad krawężnikiem oraz wymianą ziemi na urodzajną na głębokości 5 cm, renowacja trawników), krzewy i żywopłoty [jednorazowe pielenie krzewów (nasadzonych w 2020 r.) po upływie rocznego okresu gwarancji, jednorazowe podlewanie krzewów (nasadzonych w 2020 r.) po upływie rocznego okresu gwarancji, jednorazowe pielenie krzewów i żywopłotów, jednorazowe cięcie żywopłotów, ciecia pielęgn. krzewów], prace różne (interwencyjne podlewanie trawników, mocowanie geowłókniny przy krzewach, usuwanie geowłókniny), ławki i kosze: utrzymywanie w stanie używalności (prace porządkowe tj. mycie); naprawa, prace remontowe ławek, naprawa, prace remontowe koszy, plotki (wygrodzenia trawników): naprawa płotków (wygrodzeń trawników), malowanie płotków (wygrodzeń trawników).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Szczegółowy opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, który będzie załącznikiem nr 1 do umowy, wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej:

1) zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a us. Przedmiotem zam. jest pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych dzielnicy.

W zakres wchodzą prace porządkowe i ogrodnicze, prace w zakresie trawników, krzewów i żywopłotów, prace różne, ławki i kosze, płotki (wygrodzenia trawników).

Szczegółowy opis przedmiotu zam. stanowi: Szczegółowy opis oraz standardy tech, wzór umowy, formularz cenowy – załączniki do SIWZ.

1) zamawiający stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1320) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym wykonawca lub podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pracowników, którzy w okresie wskazanym w § 2 wzoru umowy będą wykonywali prace polegające na pielęgnacji krzewów, grabieniu liści, koszeniu trawników etc.;

3) warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących prace polegające na pielęgnacji krzewów, grabieniu liści, koszeniu trawników etc.;

4) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

1) Zamówienia podobne:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych o łącznej wartości do 1 241 037,77 PLN netto, polegających na pielęgnacji zieleni i utrzymaniu czystości w pasach drogowych ulic gminnych dzielnicy Ursynów. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe i będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji na podjęcie działań interwencyjnych / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 482 195.54 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem (https://zamowienia.um.warszawa.pl) zwanej dalej „platformą”. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna wykonawców, którzy wykażą, że:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali 1 (tj. zakończyli) lub wykonują 2 co najmniej jedną usługę świadczoną nieprzerwanie przez okres co najmniej 8 miesięcy dla jednego zamawiającego, w zakres której wchodziły co najmniej prace ogrodnicze polegające na cięciach krzewów oraz koszeniu trawników.

Uwaga!

¹ Za wykonaną usługę zamawiający uzna taką usługę, której przedmiot został odebrany przez zamawiającego jako wykonany należycie.

2 W przypadku gdy wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji, zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert okres świadczenia usługi – będzie nie krótszy niż okres 8 miesięcy, a dowody o których mowa w pkt 11.3 lit. a SIWZ potwierdzą, że usługa wykonywana jest należycie przez okres nie krótszy niż 8 miesięcy.

3 Dopuszcza się wykazanie realizacji prac w ramach więcej niż jednej umowy zawartej z jednym zamawiającym, przy czym (łączny) okres obowiązywania umów wyniósł co najmniej osiem miesięcy i usługi były świadczone w ramach umów następujących bezpośrednio po sobie;

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą wyznaczoną do kierowania pracami ogrodniczymi, posiadającą wykształcenie wyższe ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 3 lata doświadczenia w pracy polegającej na pielęgnacji zieleni lub wykształcenie: średnie ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 5 lat doświadczenia w pracy polegającej na pielęgnacji zieleni.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy będący załącznikiem nr 5 do SIWZ Wzór umowy jest dostępny na platformie zakupowej zamawiającego pod adresem (https://zamowienia.um.warszawa.pl).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Zamawiający przeprowadzi jednoetapową aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej (https://zamowienia.um.warszawa.pl). Minimalna wartość postąpienia: 10 000,00 PLN. Szczegółowe informacje w pkt 23 SIWZ.

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 13:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 14:00
Lugar:

W siedzibie zamawiającego przy al. KEN 61 poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na platformie ofert. Otwarcie odbędzie się podczas jawnej transmisji online dostępnej pod adresem (https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=4nh2rTpIILWm76Nkj1ML4w).

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne nie przewiduje się osobistego uczestnictwa w sesji otwarcia ofert.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Marzec 2022 r.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1) wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 48 000,00 PLN. Szczegółowe informacje w pkt 12 SIWZ;

2) termin związania ofertą, o którym mowa IV.2.6 ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;

3) zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania jakie na wezwanie zamawiającego mają dostarczyć wykonawcy:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie zamawiającego mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych (zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy.

Uwaga!

W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,

b) wykaz osób (zgodny z załącznikiem nr 7 do SIWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5) zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ust. 1 ustawy (procedura odwrócona). Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza, Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020