Servicios - 451056-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios de agencia de viajes, operadores turísticos y asistencia al turista

2020/S 187-451056

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstwo Infrastruktury
Dirección postal: ul. Chałubińskiego 4/6
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-928
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Zasowska, Ministerstwo Infrastruktury, Biuro Dyrektora Generalnego
Correo electrónico: przetargi@mi.gov.pl
Fax: +48 226301609
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.gov.pl/web/infrastruktura
Dirección del perfil de comprador: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/profil-nabywcy
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zamowienia-publiczne-lista
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Nombre oficial: Kancelaria Ministerstwa Infrastruktury
Dirección postal: ul. Chałubińskiego 4/6
Localidad: Warszawa
Código postal: 00-928
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Zasowska
Correo electrónico: przetargi@mi.gov.pl
Código NUTS: PL POLSKA
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zamowienia-publiczne-lista
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Obsługa Ministerstwa Infrastruktury w zakresie rezerwacji i zakupu usług hotelarskich w kraju i za granicą

Número de referencia: BDG-5.2511.2.2020.JZ
II.1.2)Código CPV principal
63500000 Servicios de agencia de viajes, operadores turísticos y asistencia al turista
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa, całodobowa obsługa Ministerstwa Infrastruktury w zakresie rezerwacji i zakupu usług hotelarskich w kraju i za granicą na lata 2021–2022, obejmująca w szczególności czynności związane z:

— wyszukiwaniem propozycji wynajmu pokoi hotelowych,

— dokonywaniem rezerwacji pokoi hotelowych,

— wynajmem pokoi hotelowych,

— wystawianiem vouchera,

— dokonywaniem zmian rezerwacji i anulacji rezerwacji.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Zamawiający przewiduje, że zlecenia dotyczące usług hotelarskich:

— w krajach EOG i EFTA stanowić będą ok. 59 % wartości wszystkich zleceń,

— poza krajami EOG i EFTA stanowić będą ok. 7 % wartości wszystkich zleceń,

— w kraju stanowić będą ok. 34 % wartości wszystkich zleceń.

Przewiduje się, że większość zleceń będzie dotyczyła rezerwacji i wynajmu pokoi hotelowych do pojedynczego wykorzystania.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Deklarowany termin (czas) przedstawienia 3 propozycji ofert hotelowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Analiza ryzyk mogących wystąpić podczas realizacji zamówienia / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Systemy rezerwacyjne (GDS) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Fundusz Spójności w ramach POPT, Instrument „Łącząc Europę” CEF Projekt – Programme Support Action (PSA) for the implementation of Union-wide multimodal travel information services on the TEN-T network MOVE/B4-2017-350.

II.2.14)Información adicional

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. lub do czasu zrealizowania zleceń na łączną kwotę określoną w § 4 ust. 2 umowy. W przypadku niewykorzystania maksymalnej kwoty w terminie wskazanym powyżej, Zamawiający może przedłużyć termin realizacji zamówienia do czasu jej wykorzystania, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

4.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

4.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa szczegółowo ww. warunku;

4.1.3. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie określa szczegółowo ww. warunku;

4.1.4. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie, 2 usługi, z których każda:

— polegała na rezerwacji oraz zakupie usług hotelarskich w kraju i za granicą,

— była o wartości co najmniej 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) PLN brutto,

— w przypadku usług, które są w trakcie realizacji, wykonawca musi wykazać, że do chwili składania ofert wartość każdej z wykonanych usług wynosi co najmniej 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) PLN brutto.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Cd.

4.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.1.2–4.1.4 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.2. Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1.

4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

4.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 4.2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 4.1.2–4.1.4.

4.7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt od 4.1.2 do 4.1.4 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy łącznie, warunek określony w pkt 4.1.1 musi spełniać każdy wykonawca z osobna.

4.13. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Cd.

5.1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale 4 oraz wykazania niepodlegania wykluczeniu, wykonawca musi złożyć wraz z ofertą:

5.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.1.2–4.1.4 SIWZ. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ – zakres oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Załącznik nr 3a do SIWZ stanowi plik w formacie xml, który po zaimportowaniu do narzędzia dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl umożliwi wypełnienie JEDZ za pomocą powyższego narzędzia i w zakresie wskazanym przez Zamawiającego;

5.1.2. wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów sporządzone według wzoru, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ;

5.1.3. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

5.1.4. dokument, z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z pkt 5.15 i 5.16 SIWZ, o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu.

Uwaga:

wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał (w przypadku korzystania z podwykonawców / podmiotów trzecich / wykonawców wchodzących w skład konsorcjum) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

5.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert.

5.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 4.1 SIWZ, tj.:

5.3.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5.3.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Cd.

5.3.3. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – sporządzonego według wzoru, który zostanie przekazany wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ;

5.3.4. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – sporządzonego według wzoru, który zostanie przekazany wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ;

5.3.5. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykaz należy sporządzić według wzoru, który zostanie przekazany wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ.

Dowodami, o których mowa powyżej, są:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

— oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa powyżej.

W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie;

5.3.6. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, wymienionych w pkt 5.3.1–5.3.4, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia – o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu.

Uwaga: Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 5.2 oraz 5.3.1–5.3.6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.2, należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert zaś dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 5.3.1–5.3.6 (o ile dotyczy) będą wymagane tylko od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

5.4. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w pkt 5.1.1, będzie odpowiadać zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w pkt 5.3.5 SIWZ, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

5.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa:

a. w pkt 5.3.1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Cd.

b. w pkt 5.3.2 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 5.5 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 5.5 stosuje się odpowiednio.

5.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 5.3.2, składa dokument, o którym mowa w pkt 5.5 b, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 5.5 b stosuje się.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5.16. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

16.1. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

16.2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt 16.1.

16.3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, w sposób i na warunkach opisanych w projekcie umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 105-253922
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/10/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 14/10/2020
Hora local: 13:00
Lugar:

Siedziba Ministerstwa Infrastruktury, Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

2. Osoba uczestnicząca w otwarciu ofert nie musi posiadać upoważnienia do uczestniczenia w imieniu wykonawcy w sesji otwarcia ofert.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Za około 2 lata.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

6.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 40 000,00 (słownie: czterdziestu tysięcy 00/100) PLN brutto.

1.5. (...) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz regulaminie ePUAP dostępnym pod adresem http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

1.6. Zamawiający dopuszcza formaty przesyłanych danych wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 526 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje w szczególności dotyczące warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia z postępowania oraz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub brak podstaw wykluczenia, warunków świadczenia usługi zostały zawarte w SIWZ oraz załącznikach zamieszczonych na stronie Zamawiającego https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zamowienia-publiczne

Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6 ogłoszenia, wynosi 60 dni.

Numeracja użyta w ogłoszeniu wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 00-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

19.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

19.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

19.3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

19.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

19.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

19.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.8. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

19.10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

19.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 00-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020