Servicios - 451059-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Wałbrzych: Servicios de saneamiento y limpieza en áreas urbanas o rurales y relacionados con ellos

2020/S 187-451059

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Wałbrzych – Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
Dirección postal: ul. Matejki 1
Localidad: Wałbrzych
Código NUTS: PL517 Wałbrzyski
Código postal: 58-300
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Plesner
Correo electrónico: a.plesner@um.walbrzych.pl
Teléfono: +48 746444999
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.bip.zdkium.walbrzych.pl
Dirección del perfil de comprador: https://www.bip.zdkium.walbrzych.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.bip.zdkium.walbrzych.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie gminy Wałbrzych

Número de referencia: DU.260.37.2020
II.1.2)Código CPV principal
90600000 Servicios de saneamiento y limpieza en áreas urbanas o rurales y relacionados con ellos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie gminy Wałbrzych

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie gminy Wałbrzych.

Zamówienie obejmuje utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości jezdni, chodników, placów, ścieżek rowerowych, schodów terenowych zlokalizowanych w ciągach dróg publicznych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha.

Przedmiot zamówienia (w ramach jednej umowy) został podzielony na dwie części:

— część A – utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości terenów zlokalizowanych w Śródmieściu (z podziałem na trzy obszary),

— część B – utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości terenów zlokalizowanych poza Śródmieściem.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90610000 Servicios de limpieza y barrido de calles
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
90630000 Servicios de limpieza y eliminación de hielo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL517 Wałbrzyski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wałbrzych

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie gminy Wałbrzych.

Zamówienie obejmuje utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości jezdni, chodników, placów, ścieżek rowerowych, schodów terenowych zlokalizowanych w ciągach dróg publicznych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha.

Przedmiot zamówienia (w ramach jednej umowy) został podzielony na dwie części:

— część A – utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości terenów zlokalizowanych w Śródmieściu:

• obszar pierwszy – ręczne z możliwością mechanicznego utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości Rynku, pl. Magistrackiego, jezdni dochodzących do Rynku,

• obszar drugi – ręczne z możliwością mechanicznego utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na chodnikach, jezdniach, placach, ścieżkach rowerowych, schodach terenowych na osiedlu Śródmieście,

• obszar trzeci – ręczne z możliwością mechanicznego utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości wyznaczonych dróg i placów w Śródmieściu – centrum,

— część B - utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości terenów zlokalizowanych poza Śródmieściem.

Wielkość zadania:

część A

— 31 065 m2 dziennie powierzchni pasa drogowego do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym (utrzymanie co drugi dzień),

— 50 057 m2 dziennie powierzchni pasa drogowego do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym, powierzchnie będą utrzymywane maksymalnie przez 5 dni w miesiącu,

— 71 630 m2 dziennie powierzchni pasa drogowego do utrzymania zimowego,

— 167 szt. koszy w ramach utrzymania codziennego przez cały okres realizacji zamówienia (w tym model z rurek niklowanych – 20 szt.);

część B:

— 218 130 m2 dziennie powierzchni pasa drogowego do utrzymania w okresie bezśnieżnym (maksymalnie przez 5 dni miesiącu),

— 207 037 m2 dziennie powierzchni pasa drogowego do utrzymania zimowego,

— 180 szt. koszy do utrzymania codziennego przez cały okres realizacji zamówienia (w tym model z rurek niklowanych – 145 szt.).

Zamawiający może zlecić dodatkowo Wykonawcy w całym okresie obowiązywania umowy:

1) w ramach części A i części B:

— dodatkowe opróżnianie koszy w wymiarze 9 045 czynności opróżniania i utrzymania koszy,

— dodatkowe bieżące zamiatanie, oczyszczanie z papierów, traw, chwastów i innych nieczystości, ręczne odśnieżanie, posypywanie, likwidowanie śliskości w ramach powierzchni wykazanych w załącznikach do umowy, dołączonych w wyniku zakończonych inwestycji drogowych, wynikających z konieczności wprowadzenia obsługi stałej w wymiarze 1 545 000 m2;

2) w ramach części A:

— likwidacji nabojów lodowych m2 – 1 (część A obszar pierwszy),

— wykonanie ścieków w śniegu zalegającym w hałdach na poboczu mb – 1 (część A obszar pierwszy),

— wywóz śniegu na miejsce wskazane przez Zamawiającego (transport, załadunek i rozładunek) m-g – 1 (część A obszar pierwszy),

— jednokrotne czynności na chodnikach, jezdniach, placach, ścieżkach rowerowych i schodach terenowych, które Zamawiający może zlecić dodatkowo do wykonania w trakcie trwania umowy (dotyczy również prac interwencyjnych, tj. porządkowanie po opadach deszczu, porzuconych innych nieczystości itp.) – oczyszczanie m2 – 2 000 (część A obszar drugi),

— jednokrotne czynności na chodnikach, jezdniach, placach, ścieżkach rowerowych i schodach terenowych, które Zamawiający może zlecić dodatkowo do wykonania w trakcie trwania umowy (dotyczy również prac interwencyjnych, tj. porządkowanie po opadach deszczu, porzuconych innych nieczystości itp.) – odśnieżanie i posypywanie m2 – 3 000 (część A obszar drugi).

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione czynności, związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— nadzór nad pracami objętymi umową,

— obsługa informacyjna dla Zamawiającego.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce (na podstawie umowy o pracę) innej osoby.

W przypadku gdy ww. zakresy realizować będzie Wykonawca będący przedsiębiorcą, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nie jest wymagane.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas rozpoczęcia akcji utrzymania jezdni polegającego na ich posypywaniu, odpłużaniu lub posypywaniu z odpłużaniem / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/12/2020
Fin: 31/10/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin rozpoczęcia świadczenia usług jest terminem zakładanym. Okres realizacji umowy składa się z 2 podokresów:

1) zimowego od 1.12.2020 do 31.3.2021;

2) letniego od 1.4.2021 do końca trwania umowy – 31.10.2021.

Zakłada się możliwość płynnej zmiany granic między umownym podokresem zimowym i podokresem letnim i odwrotnie.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: aktualne zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne, wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu rzeczy, a w przypadku posiadania jeszcze aktualnej licencji na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego rzeczy – aktualną licencję na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego rzeczy (art. 5 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, Dz.U. z 2013 r., poz. 567). W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek spełnia ten Wykonawca, który będzie realizował zakres umowy, na który wymagane jest posiadanie zezwolenia/licencji/zaświadczenia.

I. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który:

1. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 i pkt 4 ustawy – Pzp;

2. spełnia warunki udziału określone w SIWZ i niniejszym ogłoszeniu. Brak podstaw wykluczenia musi wykazać Wykonawca, każdy z Wykonawców w przypadku Wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu, inny podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca.

II.

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach wskazanych w rozdziale V pkt 1.1 SIWZ oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale V pkt 1.2 j SIWZ. Oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (załącznik nr 3 do SIWZ). Zamawiający dopuszcza, aby w zakresie warunków udziału (kryteriów kwalifikacji) Wykonawca ograniczył się do wypełnienia tylko sekcji α w części IV JEDZ. Wykonawca może złożyć Zamawiającemu ogólne oświadczenie poprzez udzielenie odpowiedzi „tak/nie” na pytanie, czy spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji, w konsekwencji nie musi wypełniać pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, od podwykonawców, o ile nie są oni podmiotami, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o który mowa w pkt 1 (JEDZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, dotyczące tych podmiotów. Niniejsze oświadczenie musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu udostępniającego.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie w niniejszym postępowaniu.

cd. pkt II (1)

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 5.1. dokumenty złożone w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) kopia poświadczonej za zgodność z oryginałem lub oryginał dokument wystawionego elektronicznie aktualnego zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu rzeczy, a w przypadku posiadania jeszcze aktualnej licencji na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego rzeczy – aktualna licencja na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego rzeczy (art. 5 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, Dz.U. z 2013 r., poz. 567);

b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ);

c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ);

5.2. dokumenty złożone w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Uwaga! Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów – wymienionych w powyższym pkt 5.2.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.2 lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

cd. opisu przedmiotu zamówienia

— jednokrotne czynności na chodnikach, jezdniach, placach, ścieżkach rowerowych i schodach terenowych, które Zamawiający może zlecić dodatkowo do wykonania w trakcie trwania umowy (dotyczy również prac interwencyjnych, tj. porządkowanie po opadach deszczu, porzuconych innych nieczystości itp.) – likwidacja śliskości (posypywanie materiałami uszorstniającymi i chemicznymi) m2 – 10 (część A obszar drugi),

– jednokrotne czynności na chodnikach, jezdniach, placach, ścieżkach rowerowych i schodach terenowych, które Zamawiający może zlecić dodatkowo do wykonania w trakcie trwania umowy (dotyczy również prac interwencyjnych, tj. porządkowanie po opadach deszczu, porzuconych innych nieczystości itp.) – wywóz śniegu na miejsce wskazane przez Zamawiającego (transport, załadunek i rozładunek) m-g – 1 (część A obszar drugi),

— jednokrotne czynności, które Zamawiający może zlecić dodatkowo do wykonania w trakcie trwania umowy w okresie zimowym – likwidacji nabojów lodowych m2 – 1 (część A obszar trzeci),

— jednokrotne czynności, które Zamawiający może zlecić dodatkowo do wykonania w trakcie trwania umowy w okresie zimowym – wykonanie ścieków w śniegu zalegającym w hałdach na poboczu mb – 1 (część A obszar trzeci),

— jednokrotne czynności, które Zamawiający może zlecić dodatkowo do wykonania w trakcie trwania umowy w okresie zimowym – wywóz śniegu na miejsce wskazane przez Zamawiającego (transport, załadunek i rozładunek) m-g – 5 (część A obszar trzeci),

— jednokrotne czynności na chodnikach, jezdniach, placach, ścieżkach rowerowych i schodach terenowych, które Zamawiający może zlecić dodatkowo do wykonania w trakcie trwania umowy (dotyczy również prac interwencyjnych, tj. porządkowanie po opadach deszczu, porzuconych innych nieczystości itp.) m2 – 100 000 (część A obszar trzeci);

3) w ramach części B – jednokrotne czynności na chodnikach, jezdniach, placach, ścieżkach rowerowych i schodach terenowych, które Zamawiający może zlecić dodatkowo do wykonania w trakcie trwania umowy (dotyczy również prac interwencyjnych, tj. porządkowanie po opadach deszczu, porzuconych innych nieczystości itp.) – oczyszczanie m2 – 10 000 (część B),

— jednokrotne czynności na chodnikach, jezdniach, placach, ścieżkach rowerowych i schodach terenowych, które Zamawiający może zlecić dodatkowo do wykonania w trakcie trwania umowy (dotyczy również prac interwencyjnych, tj. porządkowanie po opadach deszczu, porzuconych innych nieczystości itp.) – odśnieżanie i posypywanie m2 – 10 000 (część B),

— jednokrotne czynności na chodnikach, jezdniach, placach, ścieżkach rowerowych i schodach terenowych, które Zamawiający może zlecić dodatkowo do wykonania w trakcie trwania umowy (dotyczy również prac interwencyjnych, tj. porządkowanie po opadach deszczu, porzuconych innych nieczystości itp.) – likwidacja śliskości (posypywanie materiałami uszorstniającymi i chemicznymi) m2 – 5 000 (część B),

— jednokrotne czynności na chodnikach, jezdniach, placach, ścieżkach rowerowych i schodach terenowych, które Zamawiający może zlecić dodatkowo do wykonania w trakcie trwania umowy (dotyczy również prac interwencyjnych, tj. porządkowanie po opadach deszczu, porzuconych innych nieczystości itp.) – wywóz śniegu na miejsce wskazane przez Zamawiającego (transport, załadunek i rozładunek) m-g – 2 (część B).

cd. pkt II (2)

7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługę z podaniem jej przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, z załączeniem dowodów określających, czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, tj.: wykonał usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówie­nia, polegającą na utrzymaniu czystości w okresie letnim oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości w okresie zimowym w pasach drogowych, obejmująca zakres prac wykonanych i zakończonych o powierzchni co najmniej 100 000 m2, obejmująca chodniki oraz co najmniej jeden z podanych obszarów – jezdnie, place, ścieżki rowerowe, schody terenowe.

Warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony:

a) przez Wykonawcę samodzielnie; lub

b) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie; lub

c) przez podmiot udostępniający samodzielnie.

2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania niezbędnymi do realizacji zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, tj.:

— pługosyparka chodnikowa – 2 szt.,

— ładowarka min. 1,5 m3 – 2 szt.,

— samochód samowyładowczy o ładowności min. 10 ton – 2 szt.

W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek spełnia dowolny Wykonawca (warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców). W przypadku składania oferty wspólnej, wymagane dokumenty/oświadczenia składa ten Wykonawca, który spełnia dany warunek. Warunek może być spełniony przez Wykonawcę i podmiot udostępniający.

cd. pkt II (3)

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 7 stosuje się.

9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

cd. pkt II (4)

10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 5.2 lit. a, składa dokument, o którym mowa w pkt 6, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 7 stosuje się.

11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta Wykonawca nie ma obowiązku złożenia ww. oświadczenia, zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych wyrażonym w odpowiedziach na pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy, zamieszczonych na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

Oferta

1. Oferta jak i wszelkie oświadczenia winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli. Każdy Wykonawca może w postępowaniu złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta i załączniki:

1) wraz z „Formularzem oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, należy złożyć:

a) formularz cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ);

b) JEDZ, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ;

c) dokument, o którym mowa w rozdziale VI pkt 15 SIWZ, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy;

d) dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów ogólnie dostępnych w bazach CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

2) zaleca się złożenie wraz z ofertą potwierdzenia wniesienia wadium, zgodnie ze wskazaniami rozdziału VIII SIWZ.

3. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem platformy pod adresem https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w sposób określony w rozdziale VII SIWZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Realizacja umowy podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie – kodeks cywilny i ustawie Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji zamówienia, dopuszczalne zmiany umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (zmiany umowy określa § 12 wzoru umowy).

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

4. Zamawiający wymaga wniesienia 2 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 25/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 09:15
Lugar:

Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 2 (Patio) za pośrednictwem platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Wykonawca składa ofertę w wymaganymi załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w sposób określony w SIWZ.

Otwarcie ofert jest jawne. Przy otwarciu ofert mogą być przedstawiciele Wykonawców.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony.

2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100), zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VIII SIWZ.

3. Wykonawca może w postępowaniu złożyć tylko jedną ofertę.

4. Zamawiający nie przeprowadza aukcji elektronicznej.

5. Działając zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz umową regulującą zasady powierzania i wykonywania pomocniczych działań zakupowych Gminie Wałbrzych, zawartą w dniu 27 marca 2020 r. pomiędzy Gminą Wałbrzych a Zarządem Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, niniejsze postępowanie przetargowe jest prowadzone przez Gminę Wałbrzych w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Dirección de internet: https://uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020