Servicios - 451060-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Ivanovo: Servicios de limpieza y eliminación de nieve

2020/S 187-451060

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Obshtina Ivanovo
Número de identificación fiscal: 000530536
Dirección postal: ul. „Olimpiyska“ No. 75
Localidad: s. Ivanovo
Código NUTS: BG323 Русе
Código postal: 7088
País: Bulgaria
Persona de contacto: Marina Nedyalkova Nakova
Correo electrónico: invest@ivanovo.bg
Teléfono: +359 81162253
Fax: +359 81162870
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://ivanovo.bg/
Dirección del perfil de comprador: https://app.eop.bg/buyer/21409
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://app.eop.bg/today/74233
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://app.eop.bg/today/74233
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Зимно поддържане — снегопочистване и опесъчаване, на общинските пътища на територията на община Иваново по обособени позиции за зимен сезон 2020/2021 г.

II.1.2)Código CPV principal
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Обхваща дейности по зимно поддържане — снегопочистване и опесъчаване, на 103, 4 км общинска пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Поръчката е обособена в 20 самостоятелни позиции и включва снегопочистване и опесъчаване съгласно условията, описани в техническата спецификация и проектодоговора в настоящата документация. Изпълнението е съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, както и в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината по ЗДБРБ за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен оперативен сезон 2020/2021 г.

Обособена позиция № 20 RSE3113/ ІІ-52, Русе—Мечка/Пиргово—пристанище Пиргово се възлага по реда, валиден за съответната ѝ индивидуална стойност във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП — чрез директно възлагане на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

За тази обособена позиция не следва да се подават оферти.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 311 370.96 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

RAZ2161/ІІІ-2002, Цар Калоян—Захари Стояново/Костанденец—граница община Цар Калоян—Иваново/—Сваленик/TGV1100

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG323 Русе
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Общински път на община Иваново — RAZ2161/ІІІ-2002, Цар Калоян—Захари Стояново/Костанденец—граница община Цар Калоян—Иваново/—Сваленик/TGV1100

II.2.4)Descripción del contrato:

Обхваща дейности по зимно поддържане — снегопочистване и опесъчаване, на 103, 4 км общинска пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Поръчката е обособена в самостоятелни позиции и включва снегопочистване и опесъчаване съгласно условията описани в техническата спецификация и проектодоговора в настоящата документация. Изпълнението е съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, както и в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината по ЗДБРБ за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен оперативен сезон 2020/2021 г. Възложителят изисква машинно снегопочистване и опесъчаване.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 4 526.81 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/04/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Количеството и обемът на обособената позиция е 1,7 км.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Обособена позиция № 2: RSE1101/ІІІ-202, Русе-Щръклево/-Красен/-ІІІ-501

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Código NUTS: BG323 Русе
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Общински път на община Иваново - RSE1101/ІІІ-202, Русе-Щръклево/-Красен/-ІІІ-501

II.2.4)Descripción del contrato:

Обхваща дейности по зимно поддържане- снегопочистване и опесъчаване на 103, 4 км. общинска пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Поръчката е обособена в самостоятелни позиции и включва снегопочистване и опесъчаване, съгласно условията описани в техническата спецификация и проекто-договора в настоящата документация. Изпълнението е съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, както и в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината по ЗДБРБ за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен оперативен сезон 2020/2021 г. Възложителят изисква машинно снегопочистване и опесъчаване.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 23 432.90 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/04/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Количеството и обема на обособената позиция е 8,8 км.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Обособена позиция № 3: RSE1102/ІІІ-202, Щръклево-Нисово/-аерогара Русе

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG323 Русе
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Общински път на община Иваново - RSE1102/ІІІ-202, Щръклево-Нисово/-аерогара Русе

II.2.4)Descripción del contrato:

Обхваща дейности по зимно поддържане- снегопочистване и опесъчаване на 103, 4 км. общинска пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Поръчката е обособена в самостоятелни позиции и включва снегопочистване и опесъчаване, съгласно условията описани в техническата спецификация и проекто-договора в настоящата документация. Изпълнението е съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, както и в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината по ЗДБРБ за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен оперативен сезон 2020/2021 г. Възложителят изисква машинно снегопочистване и опесъчаване.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 863.98 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/04/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Количеството и обема на обособената позиция е 0,7 км.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Обособена позиция № 4: RSE1103/ІІІ-202, Нисово-Кацелово/-Червен/- RSE1110/

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG323 Русе
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Общински път на община Иваново - RSE1103/ІІІ-202, Нисово-Кацелово/-Червен/-RSE1110/

II.2.4)Descripción del contrato:

Обхваща дейности по зимно поддържане- снегопочистване и опесъчаване на 103, 4 км. общинска пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Поръчката е обособена в самостоятелни позиции и включва снегопочистване и опесъчаване, съгласно условията описани в техническата спецификация и проекто-договора в настоящата документация. Изпълнението е съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, както и в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината по ЗДБРБ за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен оперативен сезон 2020/2021 г. Възложителят изисква машинно снегопочистване и опесъчаване.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 13 314.15 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/04/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Количеството и обема на обособената позиция е 5.0 км.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Обособена позиция № 5: RSE1105/І-5, Русе-п.к. Две могили/-Тръстеник/І-5

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG323 Русе
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Общински път на община Иваново RSE1105/І-5, Русе-п.к. Две могили/-Тръстеник/І-5

II.2.4)Descripción del contrato:

Обхваща дейности по зимно поддържане- снегопочистване и опесъчаване на 103, 4 км. общинска пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Поръчката е обособена в самостоятелни позиции и включва снегопочистване и опесъчаване, съгласно условията описани в техническата спецификация и проекто-договора в настоящата документация. Изпълнението е съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, както и в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината по ЗДБРБ за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен оперативен сезон 2020/2021 г. Възложителят изисква машинно снегопочистване и опесъчаване.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 14 645.57 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/04/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Количеството и обема на обособената позиция е 5.5 км.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Обособена позиция № 6: RSE1108/ІІІ-501, Русе-Две могили/-Ивановски скални църкви

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG323 Русе
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Общински път на община Иваново - RSE1108/ІІІ-501, Русе-Две могили/-Ивановски скални църкви

II.2.4)Descripción del contrato:

Обхваща дейности по зимно поддържане- снегопочистване и опесъчаване на 103, 4 км. общинска пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Поръчката е обособена в самостоятелни позиции и включва снегопочистване и опесъчаване, съгласно условията описани в техническата спецификация и проекто-договора в настоящата документация. Изпълнението е съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, както и в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината по ЗДБРБ за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен оперативен сезон 2020/2021 г. Възложителят изисква машинно снегопочистване и опесъчаване.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 13 314.15 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/04/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Количеството и обема на обособената позиция е 5.0 км.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Обособена позиция № 7: RSE1110/ІІІ-501, Иваново-Две могили/-Червен-Средновековен град Червен

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG323 Русе
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Общински път на община Иваново - RSE1110/ІІІ-501, Иваново-Две могили/-Червен-Средновековен град Червен

II.2.4)Descripción del contrato:

Обхваща дейности по зимно поддържане- снегопочистване и опесъчаване на 103, 4 км. общинска пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Поръчката е обособена в самостоятелни позиции и включва снегопочистване и опесъчаване, съгласно условията описани в техническата спецификация и проекто-договора в настоящата документация. Изпълнението е съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, както и в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината по ЗДБРБ за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен оперативен сезон 2020/2021 г. Възложителят изисква машинно снегопочистване и опесъчаване.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 24 231.75 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/04/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Количеството и обема на обособената позиция е 9.1 км.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Обособена позиция № 8: RSE2100/І-2, Русе-Писанец/-Щръклево/ RSE 1108/

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG323 Русе
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Общински път на община Иваново - RSE2100/І-2, Русе-Писанец/-Щръклево/ RSE 1108/

II.2.4)Descripción del contrato:

Обхваща дейности по зимно поддържане- снегопочистване и опесъчаване на 103, 4 км. общинска пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Поръчката е обособена в самостоятелни позиции и включва снегопочистване и опесъчаване, съгласно условията описани в техническата спецификация и проекто-договора в настоящата документация. Изпълнението е съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, както и в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината по ЗДБРБ за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен оперативен сезон 2020/2021 г. Възложителят изисква машинно снегопочистване и опесъчаване.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 10 651.32 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/04/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Количеството и обема на обособената позиция е 4.0 км.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Обособена позиция № 9: RSE2104/ІІІ-202, Щръклево-Кацелово/Нисово-Сваленик/TGV1100/

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG323 Русе
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Общински път на община Иваново - RSE2104/ІІІ-202, Щръклево-Кацелово/Нисово-Сваленик/TGV1100/

II.2.4)Descripción del contrato:

Обхваща дейности по зимно поддържане- снегопочистване и опесъчаване на 103, 4 км. общинска пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Поръчката е обособена в самостоятелни позиции и включва снегопочистване и опесъчаване, съгласно условията описани в техническата спецификация и проекто-договора в настоящата документация. Изпълнението е съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, както и в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината по ЗДБРБ за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен оперативен сезон 2020/2021 г. Възложителят изисква машинно снегопочистване и опесъчаване.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 34 616.79 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/04/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Количеството и обема на обособената позиция е 13.0 км.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Обособена позиция № 10: RSE2107/І-5, Русе-Велико Търново/-Иваново

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Código NUTS: BG323 Русе
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Общински път на община Иваново - RSE2107/І-5, Русе-Велико Търново/-Иваново

II.2.4)Descripción del contrato:

Обхваща дейности по зимно поддържане- снегопочистване и опесъчаване на 103, 4 км. общинска пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Поръчката е обособена в самостоятелни позиции и включва снегопочистване и опесъчаване, съгласно условията описани в техническата спецификация и проекто-договора в настоящата документация. Изпълнението е съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, както и в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината по ЗДБРБ за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен оперативен сезон 2020/2021 г. Възложителят изисква машинно снегопочистване и опесъчаване.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 10 118.75 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/04/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Количеството и обема на обособената позиция е 3.8 км.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Обособена позиция № 11: RSE2107/ІІ-52, Пиргово-Мечка/-Иваново/ІІІ-501/

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG323 Русе
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Общински път на община Иваново - RSE2107/ІІ-52, Пиргово-Мечка/-Иваново/ІІІ-501/

II.2.4)Descripción del contrato:

Обхваща дейности по зимно поддържане- снегопочистване и опесъчаване на 103, 4 км. общинска пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Поръчката е обособена в самостоятелни позиции и включва снегопочистване и опесъчаване, съгласно условията описани в техническата спецификация и проекто-договора в настоящата документация. Изпълнението е съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, както и в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината по ЗДБРБ за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен оперативен сезон 2020/2021 г. Възложителят изисква машинно снегопочистване и опесъчаване.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 14 113.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/04/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Количеството и обема на обособената позиция е 5.3 км.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Обособена позиция № 12: RSE3106/ІІІ-501, Русе-Иваново/-Божичен

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG323 Русе
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Общински път на община Иваново - RSE3106/ІІІ-501, Русе-Иваново/-Божичен

II.2.4)Descripción del contrato:

Обхваща дейности по зимно поддържане-снегопочистване и опесъчаване на 103, 4 км. общинска пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Поръчката е обособена в самостоятелни позиции и включва снегопочистване и опесъчаване, съгласно условията описани в техническата спецификация и проекто-договора в настоящата документация. Изпълнението е съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, както и в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината по ЗДБРБ за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен оперативен сезон 2020/2021 г. Възложителят изисква машинно снегопочистване и опесъчаване.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 6 923.36 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/04/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Количеството и обема на обособената позиция е 2.6 км.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Обособена позиция № 13: RSE3109/ІІІ-501, Иваново-Две могили/-Кошов

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG323 Русе
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Общински път на община Иваново - RSE3109/ІІІ-501, Иваново-Две могили/-Кошов

II.2.4)Descripción del contrato:

Обхваща дейности по зимно поддържане-снегопочистване и опесъчаване на 103, 4 км. общинска пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Поръчката е обособена в самостоятелни позиции и включва снегопочистване и опесъчаване, съгласно условията описани в техническата спецификация и проекто-договора в настоящата документация. Изпълнението е съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, както и в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината по ЗДБРБ за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен оперативен сезон 2020/2021 г. Възложителят изисква машинно снегопочистване и опесъчаване.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 6 923.36 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/04/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Количеството и обема на обособената позиция е 2.6 км.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Обособена позиция № 14: RSE3111/ RSE1110, Иваново-Червен/-Табачка

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG323 Русе
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Общински път на община Иваново - RSE3111/ RSE1110, Иваново-Червен/-Табачка

II.2.4)Descripción del contrato:

Обхваща дейности по зимно поддържане-снегопочистване и опесъчаване на 103, 4 км. общинска пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Поръчката е обособена в самостоятелни позиции и включва снегопочистване и опесъчаване, съгласно условията описани в техническата спецификация и проекто-договора в настоящата документация. Изпълнението е съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, както и в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината по ЗДБРБ за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен оперативен сезон 2020/2021 г. Възложителят изисква машинно снегопочистване и опесъчаване.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 11 716.45 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/04/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Количеството и обема на обособената позиция е 4.4 км.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Обособена позиция № 15: RSE3112/ ІІ-52, Пиргово-Мечка/-Мечка -Тръстеник/RSE1105/

Lote nº: 15
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG323 Русе
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Общински път на община Иваново - RSE3112/ ІІ-52, Пиргово-Мечка/-Мечка -Тръстеник/RSE1105/

II.2.4)Descripción del contrato:

Обхваща дейности по зимно поддържане-снегопочистване и опесъчаване на 103, 4 км. общинска пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Поръчката е обособена в самостоятелни позиции и включва снегопочистване и опесъчаване, съгласно условията описани в техническата спецификация и проекто-договора в настоящата документация. Изпълнението е съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, както и в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината по ЗДБРБ за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен оперативен сезон 2020/2021 г. Възложителят изисква машинно снегопочистване и опесъчаване.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 18 373.53 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/04/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Количеството и обема на обособената позиция е 6.9 км.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Обособена позиция № 16: Зимно опесъчаване на общинските пътища на територията на община Иваново

Lote nº: 16
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90630000 Servicios de limpieza y eliminación de hielo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG323 Русе
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Общинските пътища на територията на община Иваново

II.2.4)Descripción del contrato:

Обхваща дейности по зимно поддържане-снегопочистване и опесъчаване на 103, 4 км. общинска пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Поръчката е обособена в самостоятелни позиции и включва снегопочистване и опесъчаване, съгласно условията описани в техническата спецификация и проекто-договора в настоящата документация. Изпълнението е съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, както и в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината по ЗДБРБ за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен оперативен сезон 2020/2021 г. Възложителят изисква машинно снегопочистване и опесъчаване.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 41 360.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/04/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Количеството и обема на обособената позиция е 103,4 км.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Обособена позиция № 17: RSE3114/ ІІІ-202, Щръклево Нисово/- м. Обретенка

Lote nº: 17
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG323 Русе
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Общински път на община Иваново RSE3114/ ІІІ-202, Щръклево Нисово/- м. Обретенка

II.2.4)Descripción del contrato:

Обхваща дейности по зимно поддържане-снегопочистване и опесъчаване на 103, 4 км. общинска пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Поръчката е обособена в самостоятелни позиции и включва снегопочистване и опесъчаване, съгласно условията описани в техническата спецификация и проекто-договора в настоящата документация. Изпълнението е съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, както и в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината по ЗДБРБ за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен оперативен сезон 2020/2021 г. Възложителят изисква машинно снегопочистване и опесъчаване.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 6 124.51 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/04/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Количеството и обема на обособената позиция е 2,3 км.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Обособена позиция № 18: RSE3115/ ІІІ-202, Нисово-Кацелово/-Сваленик/TGV1100/

Lote nº: 18
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG323 Русе
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Общински път на община Иваново - RSE3115/ ІІІ-202, Нисово-Кацелово/-Сваленик/TGV1100/

II.2.4)Descripción del contrato:

Обхваща дейности по зимно поддържане-снегопочистване и опесъчаване на 103, 4 км. общинска пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Поръчката е обособена в самостоятелни позиции и включва снегопочистване и опесъчаване, съгласно условията описани в техническата спецификация и проекто-договора в настоящата документация. Изпълнението е съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, както и в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината по ЗДБРБ за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен оперативен сезон 2020/2021 г. Възложителят изисква машинно снегопочистване и опесъчаване.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 17 840.96 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/04/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Количеството и обема на обособената позиция е 6.7 км.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Обособена позиция № 19: TGV1100/ІІІ-202, Горско Абланово-Опака/Крепча-Гърчиново-граница община (Опака-Иваново)-Сваленик-граница община (Иваново-Ветово)-/І-2/

Lote nº: 19
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG323 Русе
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Общински път на община Иваново - TGV1100/ІІІ-202, Горско Абланово-Опака/Крепча-Гърчиново-граница община

(Опака-Иваново)-Сваленик-граница община (Иваново-Ветово)-/І-2/

II.2.4)Descripción del contrato:

Обхваща дейности по зимно поддържане-снегопочистване и опесъчаване на 103, 4 км. общинска пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Поръчката е обособена в самостоятелни позиции и включва снегопочистване и опесъчаване, съгласно условията описани в техническата спецификация и проекто-договора в настоящата документация. Изпълнението е съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, както и в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината по ЗДБРБ за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен оперативен сезон 2020/2021 г. Възложителят изисква машинно снегопочистване и опесъчаване.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 37 279.62 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/04/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Количеството и обема на обособената позиция е 14.0 км.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Възложителят не поставя изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Критериите за подбор се прилагат поотделно за всяка от обособените позиции.

С посочените по-долу критерии за подбор възложителят е определил минималните изисквания за допустимост по отношение на участниците в процедурата с цел установяване на възможността им за изпълнение на поръчката.

1. Участникът трябва да разполага с персонал с определена професионална компетентност — правоспособни водачи за изпълнение на обществената поръчка, които притежават свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС.

2. Участникът следва да разполага с техническо оборудване или основна снегопочистваща техника за качествено изпълнение на поръчката.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документи се представят за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Участникът трябва да разполага с персонал с определена професионална компетентност-правоспособни водачи за изпълнение на обществената поръчка, които притежават свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС.

За всяка обособени позиции от № 1 до № 15 вкл. и от обособени позиции от № 17 до № 19 вкл. участникът следва да разполага с по 1 /един/ правоспособен водач за изпълнение на обществената поръчка, който притежава свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС, отделно за всяка една обособена позиция.

За обособена позиция № 16 участникът следва да разполага с 3 бр. правоспособни водачи за изпълнение на обществената поръчка, които притежават свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС.

Деклариране: При подаване на офертата, обстоятелството се декларира в еЕЕДОП – попълва се в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности от еЕЕДОП, в който учатниците посочват лицата и професионалната им компетентност.

Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, съобразно декларираното в еЕЕДОП, както и копия от документи, удостоверяващи професионалната компетентност.

2. Участникът следва да разполага с техническо оборудване или основна снегопочистваща техника за качествено изпълнение на поръчката.

За всяка обособени позиции от № 1 до № 15 вкл. и от обособени позиции от № 17 до № 19 вкл. участникът следва да докаже по 1 /едно/ МПС - товарен автомобил или трактор със снегоринна дъска /гребло/ или други, отделно за всяка една обособена позиция;

За обособена позиция № 16 участникът следва да докаже 3 /три/ бр. техника за опесъчаване снабдена с монтирани специализирани уредби за опесъчаване /разпръсквателен механизъм за пясъко-солни смеси/.

Всяко транспортно средство (снегопочистваща и опесъчаваща техника) за изпълнение на услугата следва да е с монтирана GPS система за контрол на транспортните средства.

В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, то той трябва да разполага с минимална техника поотделно за всяка една обособена позиция, за която участва.

Описаната техника може да бъде собственост на изпълнителя, закупена на лизинг или наета.

Деклариране: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в еЕЕДОП - попълва се в Част IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Техдненически и професионални способности“ от ЕЕДОП, в който се посочва: рег. номер, вид, модел, технически параметри/характеристики и собственост.

Доказване: Обстоятелствата се доказват с представяне на документи, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

Преди подписване на договора избраният за изпълнител участник следва представи декларация с координати на GPS система за контрол на транспортните средства, който ще изпълняват обществената поръчка.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, списък за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, в който са посочени рег.номер, вид, модел, съобразно декларираното в еЕЕДОП, зедно с приложени копия от документи на техниката.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуга съгласно законодателството на държавата, в която е установено, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществени поръчки, и предварително обявените изисквания на възложителя в обявлението и документацията за участие в процедурата.

За участниците в процедурата следва да не са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

1. Други специфични основания за отстраняване, които следва да не са налице за участниците, са изискванията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Участникът следва да предостави (декларира) в част III, буква „Г“ специфични...

Продължава в VI.3).

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/10/2020
Hora local: 23:59
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/10/2020
Hora local: 13:00
Lugar:

В системата

Офертите се отварят, оценяват и разглеждат по реда на чл. 61 от ППЗОП във вр. с чл. 104, ал. 2, ал. 3 от ЗОП.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

1.09.2021 г.

VI.3)Información adicional:

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ III.2.2.

Национални основания за изключване от Единния европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в

Юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване се декларира в еЕЕДОП в полето

„Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички

Обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално

Предприетите мерки за надеждност.

2. Не може да участва в процедурата физическо лице или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 69

От Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Участник за който са налице обстоятелствата по чл. 69, вр. чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за

Отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) се отстранява от участие. Изискването се отнася за

Лица, които са съдружници, притежават дялове или са управители или членове на орган на управление или

Контрол в участник по процедурата. Информация относно липсата или наличието на това обстоятелство се

Декларира в Част III „Основания за изключване“, Раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат

Предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“ на

ЕЕДОП.

Преди сключване на договор, участникът избран за изпълнител следва да представи декларация по чл. 69 от

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

3. Не може да участва в процедурата физическо лице или юридическо лице, за което има основателни съмнения,

Че умишлено извършва дейност, свързана с изпиране на пари и финансиране на тероризъм по смисъла на Закона

За мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. С оглед

Изпълнение на вменените съгласно чл. 4, ал. 1, т. 23 от ЗМИП задължения на Възложителя, свързани с прилагане

На мерки за превенция по чл. 3 от същия закон, преди сключване на договор, Участникът, избран за Изпълнител,

Следва да представи попълнен екземпляр на Контролен лист. Контролен лист ще бъде предоставен за попълване

Преди сключване на договора.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Свързани лица са съгласно §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с §1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, и не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата обществена поръчка.

Стойността на Обособена позиция № 20: RSE3113/ ІІ-52, Русе-Мечка/Пиргово –пристанище Пиргово е в размер на 5 325,66 лв. без ДДС, като същата не надвишава заложения в чл. 21, ал. 6 от ЗОП праг от 156 464 лв. за услуги и общо не надхвърля 20 % от общата стойност на поръчката, възлизаща на 316 696, 62 лв. (триста и шестнадесет хиляди шестстотин деветдесет и шест лева и 62 стотинки) без ДДС.

Стойността на Обособена позиция № 20: RSE3113/ ІІ-52, Русе-Мечка/Пиргово –пристанище Пиргово е в размер на 1.68 % от общата стойност на поръчката.

Обособена позиция № 20: RSE3113/ ІІ-52, Русе-Мечка/Пиргово –пристанище Пиргово, обхваща дейности по зимно поддържане - снегопочистване общинска пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Изпълнението е съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, както и в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината по ЗДБРБ за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен оперативен сезон 2020/2021 г. Възложителят изисква машинно снегопочистване и опесъчаване.

Основното място на изпълнение е общински път на Община Иваново - RSE3113/ ІІ-52, Русе-Мечка/Пиргово –пристанище Пиргово. Количеството и обема на обособената позиция е 2.0 км

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020