Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 451062-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Łodygowice: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-451062

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Łodygowice
Dirección postal: ul. Piłsudskiego 75
Localidad: Łodygowice
Código NUTS: PL225 Bielski
Código postal: 34-325
País: Polonia
Persona de contacto: Marta Stanowska
Correo electrónico: zp@lodygowice.pl
Teléfono: +48 338630500
Fax: +48 338630501
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.lodygowice.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.lodygowice.pl/przetargi-2
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://epuap.gov.pl/wps/portal
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łodygowice

Número de referencia: RIP.271.07.2020
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Wykonanie usługi polegającej na zebraniu, odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Łodygowice w okresie od 4.1.2021 – 31.12.2022.

Odbieranie od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łodygowice odpadów komunalnych.

Przygotowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych.

Uruchomienie Biura Obsług Klienta.

Działania inform.

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: kierowcy pojazdów odbierających odpady, pracownicy fizyczni zajmujący się odbiorem odpadów z nieruchomości i ich załadunkiem na śmieciarki, pracownicy odbierający odpady w PSZOK, pracownicy Biura Obsługi Klienta.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL225 Bielski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Łodygowice.

Powierzchnia gminy wynosi 3680,88 ha. W jej skład wchodzą 4 sołectwa: Łodygowice, Bierna, Pietrzykowice, Zarzecze.

II.2.4)Descripción del contrato:

Liczba złożonych deklaracji wg stanu na 31.12.2019:

— nieruchomości zamieszkałe – 4464 (ilość osób objętych – 13 135), w tym: budynki mieszkalne jednorodzinne – 4457, budynki mieszkalne wielolokalowe – 7,

— domki letniskowe i inne nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe – 28.

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych, które będzie trzeba odebrać i zagospodarować szacuje się na około 9 324 Mg/2 lata (4 440 Mg/rok 2021, 4 884 Mg/rok 2022).

Częstotliwość odbioru odpadów określono w Uchwale nr XVI/177/2020 Rady Gminy Łodygowice z 17.9.2020, która stanowi załącznik nr 12 do SIWZ.

1. Odbieranie od właścicieli nieruchomości następujących rodzajów odpadów:

1) selektywnie zbieranych: papier (w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury), metale (w tym odpady opakowaniowe z metali), tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych), odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło (w tym odpady opakowaniowe ze szkła), bioodpady, żużel i popiół z kotłów c.o.

2) niesegregowanych (zmieszanych)

2. Przygotowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

W którym będą odbierane od mieszkańców Gminy Łodygowice następujące rodzaje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe - w ilości 500 kg/rok z jednego budynku lub wyodrębnionego lokalu, zużyte opony- w ilości 8 szt./rok z jednego budynku lub wyodrębnionego lokalu, odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości 500 kg/rok z jednego budynku lub wyodrębnionego lokalu, odpady tekstyliów i odzieży;

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych punkt musi być zlokalizowany na terenie gminy Łodygowice lub w odległości nie większej niż 2 km od granic gminy.

3. Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji komunalnych do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz instalacji do przetwarzania odpadów selektywnie zebranych, do których przekazywane będą odbierane odpady.

4. Uruchomienie Biura Obsługi Klienta

W terminie 30 dni od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, że nie wcześniej niż od dnia 4 stycznia 2021 r., Wykonawca uruchomi na terenie Gminy Łodygowice Biuro Obsługi Klienta (BOK), w którym będą udzielane wszelkie informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (m.in. harmonogramu wywozu odpadów, sposobu świadczenia usług przez PSZOK i innych) oraz przyjmowane wszelkie zgłoszenia i reklamacje właścicieli nieruchomości. BOK winno być czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

5. Działania informacyjne

Obowiązkiem Wykonawcy jest zamieszczenie na swojej stronie internetowej informacji o gospodarce

Odpadami komunalnymi w gminie Łodygowice. Ponadto w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi umożliwiającej właścicielom nieruchomości indywidualne sprawdzenie ilości i rodzaju (segregowane/zmieszane) odpadów oddanych z należącej do niego nieruchomości poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie Wykonawcy. Informacja ta powinna być dostępna poprzez wpisanie unikalnego numeru właściciela nieruchomości nadanego przez Zamawiającego.

6. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem.

7. Wykonawca umożliwi właścicielom nieruchomości zakup pojemników do zbierania odpadów komunalnych.

8. Wykonawca zaopatrzy bezpłatnie właścicieli nieruchomości w worki na odpady segregowane.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 04/01/2021
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Żywcu nr 40 8137 0009 0000 2541 2000 0040 w tytule Wadium do przetargu RIP.271.07.2020.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1.1. Nie podlegają wykluczeniu: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1, pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, wyrażone jako minimalne poziomy zdolności, dotyczące:

1.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łodygowice,

b) wpis do rejestru BDO, tj. bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w zakresie transportu odpadów.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o łącznej masie minimum 3000 Mg z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze wiejskim, przyjmując okres świadczenia usług nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi spełniać co najmniej 1 z Wykonawców samodzielnie.

Zamawiający wymaga, aby ww. usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.

1. Zamawiający wymaga, aby osoby, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, legitymowały się następującymi kwalifikacjami zawodowymi: prawo jazdy kategorii C, co najmniej 4 osoby.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na czas realizacji zamówienia dysponował:

a) Bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie gminy Łodygowice lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Łodygowice, która zlokalizowana jest na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Baza musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

b) Obiektem, który będzie pełnić funkcję punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), który będzie zlokalizowany na terenie gminy Łodygowice lub w odległości nie większej niż 2 km od granic gminy, do którego Wykonawca będzie posiadał tytuł prawny.

W terminie 45 dni od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od dnia 4 stycznia 2021 r., PSZOK będzie gotowy do funkcjonowania zgodnie z następującymi wymaganiami: Teren musi być utwardzony, skanalizowany, ogrodzony, oświetlony, z pomieszczeniem socjalnym odpowiadającym liczbie zatrudnionych osób oraz dozorowany. PSZOK musi być wyposażony w: wagę pozwalającą na ważenie oddawanych odpadów z ważnym świadectwem Głównego Urzędu Miar, w kontenery/pojemniki lub wydzielone segmenty do oddzielnego gromadzenia każdego rodzaju selektywnie zbieranych odpadów, w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków pochodzących z terenu PSZOK. Funkcjonowanie PSZOK musi być zgodne z przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi ochrony środowiska i prawa budowlanego.

c) Następującymi pojazdami co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Konstrukcja pojazdów ma zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych; oraz wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę

Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego

a) wykaz usług – Załącznik Nr 4 do SIWZ;

b) wykaz osób – Załącznik Nr 5 do SIWZ;

c) wykaz pojazdów –Załącznik Nr 6 do SIWZ;

d) wykaz środków organizacyjno-technicznych – Załącznik Nr 7 do SIWZ;

e) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

f) inf. z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,

g) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

h) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

i) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – Załącznik Nr 8 do SIWZ,

j) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego, zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - Załącznik Nr 9 do SIWZ.

2. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia dokumentów dotyczących tego podmiotu:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

b) informacji z KRK

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego, zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

Inne dokumenty składane przez wykonawcę

1. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:

1.1. Wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ), zawierający m.in.:

1.2. Zobowiązanie (lub inne dokumenty) potwierdzające oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

1.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

1.4 Upoważnienie lub pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych.

1.5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna.

2. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.lodygowice.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zmiana ist. post. umowy: Wyst. siły wyższej, Zmiana spos. Rozl. Umowy, Wstrzymania wykonywania usług przez Zam., Zmian regulacji prawnych: stawki podatku od towarów i usług, wys. min. wynagrodzenia za pracę albo wys. min. stawki godz., zasad podlegania ubezp. społ. lub ubezp. zdrow. zasad gromadzenia i wys. wpłat do pracowniczych planów kapit., - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wyk. zam; zm.przepisów prawa miejscowego, Zmiany danych Zam. lub Wyk.; Oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe w umowie, Zmiany Podwyk, Zmiany instalacji komunalnych do których Wyk. przekazuje odpady, Wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP. Zmiana umowy może obejmować:

a) zmianę wys. wynagrodzenia Wyk.,

b) zwiększenie lub zmniejszenie zakresu obowiązków Wyk.

War. dokonania zmian jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 05/11/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 03/01/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 05/11/2020
Hora local: 09:45
Lugar:

Urzad Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice, pokój nr 19

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcia ofert dokona komisja.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Osoba do kontaktu: Marta Stanowska.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łodygowice z siedzibą: ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice, gmina@lodygowice.pl, tel. +48 338630500;

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Łodygowice jest Pan Mirosław Midor, iod@infosystem-projekt.pl, tel. +48 338630500;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr RIP.271.07.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

O udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

5. Nie przewiduje się zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

6. Nie przewiduje się rozliczenia w walutach obcych.

7. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8. Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

9. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

10. Przewiduje się zastosowanie procedury z w art. 24aa ust. 1 Pzp.

Ze wzg. na ograniczoną ilość znaków w ogł. więcej inf. w SIWZ na stronie int.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020