Servicios - 451065-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Bielsko-Biała: Servicios de diseño técnico

2020/S 187-451065

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Número de identificación fiscal: PL225
Dirección postal: ul. Michała Grażyńskiego 10
Localidad: Bielsko-Biała
Código NUTS: PL225 Bielski
Código postal: 43-300
País: Polonia
Persona de contacto: Pani Agnieszka Wypich – w sprawach związanych z opisem przedmiotu zamówienia oraz Pan Paweł Pieronkiewicz – w sprawach związanych z procedurą postępowania
Correo electrónico: przetargi@mzd.bielsko.pl
Teléfono: +48 334726010
Fax: +48 334979635
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://mzd.bielsko.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://bip.mzd.bielsko.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Otra actividad: zarządzanie drogami publicznymi

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie koncepcji projektowej pn. „Budowa ulicy zbiorczej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Krakowskiej w Bielsku-Białej"

Número de referencia: 312-20/IZ/55/U/PN
II.1.2)Código CPV principal
71320000 Servicios de diseño técnico
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie koncepcji projektowej budowy ulicy zbiorczej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Krakowskiej w Bielsku-Białej.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71322100 Servicios de estudio de dimensiones para obras de ingeniería civil
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL225 Bielski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Bielsko-Biała

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie koncepcji projektowej budowy ulicy zbiorczej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Krakowskiej w Bielsku-Białej (zwanej dalej „dokumentacją”), w zakresie obejmującym w szczególności:

— wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej,

— wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub geotechnicznej,

— wykonanie pomiarów ruchu,

— przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych,

— wykonanie koncepcji projektowej.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach II – IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie potencjału kadrowego / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 300
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 300 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem terminów, o których mowa w § 4 ust. 7 i § 5 ust. 2 wzoru umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 PLN.

3. Termin związania ofertą, o którym mowa w sekcji IV.2.6 wynosi 60 dni.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu o przesłanki wskazane poniżej w pkt 2 i 3 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w sekcji III.1.3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp (przesłanki obligatoryjne).

3. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę:

3.1.1. w przypadku przewidzianym w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

3.1.2. w przypadku przewidzianym w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp, tj. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3.1.3. w przypadku przewidzianym w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, tj. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa wart. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 3, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 5.

7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń metodą „spełnia / nie spełnia”. Wykonawca niespełniający warunków udziału zostanie wykluczony.

9. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zadania.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.1. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);

1.2. wykaz osób – potencjał kadrowy. Wykaz ten winien zostać złożony w celu oceny oferty w kryterium „Doświadczenie potencjału kadrowego” oraz w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego poniżej pod lit. B;

1.3. zobowiązanie innego podmiotu (należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym podmiotu udostępniającego zasoby wraz z ofertą);

1.4. oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej;

1.5. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu;

1.5.1. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, winien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1.5.1.1. wykaz usług – doświadczenie. Wykaz winien zawierać informacje wymagane dla oceny spełniania warunków, o których mowa poniżej pod lit. A;

1.6. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

1.6.1. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, winien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1.6.1.1. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

1.6.1.2. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.6.1.3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.6.1.4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokumentu potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.6.1.5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.6.1.6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

1.6.1.7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Pozostałe informacje dotyczące wymaganych oświadczeń i dokumentów znajdują się w instrukcji dla wykonawców – rozdział I SIWZ (dalej zwane również „IDW").

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

A) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) koncepcję projektową, program funkcjonalno-użytkowy lub dokumentację projektową (w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy lub budowlano-wykonawczy) dla budowy drogi klasy minimum „Z”. Minimalna długość drogi wynosi 3 000 m.

Uwagi:

— „Budowa” – rozumiana zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

— w przypadku gdy wskazana dokumentacja/opracowanie, stanowi część większego (szerszego zamówienia), należy podać w wykazie, o którym mowa w pkt 1.5.1.1 tylko informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku.

B) Wykonawca musi wykazać, iż w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował personelem legitymującym się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej:

— projektantem branży drogowej, posiadającym doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 (jednej) koncepcji projektowej, programu funkcjonalno-użytkowego lub dokumentacji projektowej (w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy lub budowlano-wykonawczy) dla budowy drogi klasy minimum „Z”. Minimalna długość drogi wynosi 3 000 m.

Uwagi:

— „Budowa” – rozumiana zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wyżej wymieniony personel wskazany do pełnienia ww. funkcji powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia budowlane do projektowania) wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

Informację o posiadanych przez ww. personel kwalifikacjach (rodzaj i nr uprawnień) i doświadczeniu, Wykonawca winien zamieścić w formularzu „potencjał kadrowy” (załącznik nr 3 do rozdziału I SIWZ).

Każde z opracowań wskazywanych przez Wykonawcę w ww. formularzu, które Zamawiający ma uwzględnić jako odrębne zadanie, winno zostać wpisane w oddzielnym wierszu.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy oraz ewentualnych zmian w umowie zostały określone w rozdziale III SIWZ – wzorze umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 110-267070
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 12:00
Lugar:

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała, pokój nr 14, POLSKA

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Oświadczenie JEDZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

1.1. JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia SIWZ (załącznik nr 1 do IDW).

1.2. Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ, znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie internetowej urzędu.

1.3. JEDZ, należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.4. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formacie PAdES, dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.

1.5. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

1.6. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. Podmioty takie są wpisane do rejestru ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna jest na stronie (www.nccert.pl).

1.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia (w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby) warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, o których mowa w sekcji III.1.3 pkt 1.1 w formie osobnych JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, którego dokumenty dotyczą – wg wzoru jak w załączniku nr 1 do IDW.

1.8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza odpowiednie informacje w części II sekcja D składanych JEDZ oraz w ofercie.

1.9. Zamawiający nie wymaga podania w części II JEDZ, w sekcji B daty i miejsca urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

1.10. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy winni złożyć ogólne oświadczenie w tym zakresie poprzez zaznaczenie w części IV JEDZ punktu α (alfa). Nie należy wypełniać pozostałych punktów części IV.

2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy po otwarciu ofert, celem komunikacji z Zamawiającym, korzystali z poczty elektronicznej.

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do form. do komunikacji.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020