Servicios - 451066-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios de consultoría en investigación y desarrollo

2020/S 187-451066

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Dirección postal: ul. Wspólna 2/4
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-926
País: Polonia
Persona de contacto: Marzena Dachowska
Correo electrónico: zamowienia@mfipr.gov.pl
Fax: +48 222738922
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://zamowienia.mfipr.gov.pl
Dirección del perfil de comprador: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-o-zamowieniach-publicznych
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://zamowienia.mfipr.gov.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Asuntos económicos y financieros

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie wsparcia doradczego w procesie przygotowania terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji dla województwa łódzkiego, lubelskiego i małopolskiego

Número de referencia: BDG-V.2613.15.2020.MD
II.1.2)Código CPV principal
73200000 Servicios de consultoría en investigación y desarrollo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia doradczego w procesie przygotowania terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji dla województwa łódzkiego, lubelskiego i małopolskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 SIWZ.

Termin 2 miesięcy określony w sekcji IV.2.6 ogłoszenia należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert.

Zamawiający stosuje procedurę określoną w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 207 500.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia doradczego w procesie przygotowania terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji dla województwa łódzkiego, lubelskiego i małopolskiego.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://zamowienia.mfipr.gov.pl/

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Metodologia / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 207 500.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/11/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie jest finansowane z programu operacyjnego Pomoc techniczna 2014–2020.

II.2.14)Información adicional

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w trzech etapach:

a) etap I – w terminie do 3 miesięcy od zawarcia umowy;

b) etap II – w terminie do 6 miesięcy od zawarcia umowy;

c) etap III – nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2021 r.

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 zł) na warunkach określonych w rozdziale 7 SIWZ „Wymagania dotyczące wadium”.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

I. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt I, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej. Wzór JEDZ dostępny jest na platformie pod adresem: https://zamowienia.mfipr.gov.pl/ w sekcji „JEDZ”;

2. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt II.1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w pkt II.1 dotyczące tych podmiotów;

4. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.5.1 i 5.5.4 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

III. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt III powyżej, są wskazane w sekcji III.1.2 ogłoszenia poniżej.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ciąg dalszy oświadczeń i dokumentów z sekcji III.1.1 ogłoszenia:

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

h) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

i) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia, oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

IV. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1. sekcji III.1.1 pkt III a składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. sekcji III.1.1 pkt III b–d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt IV powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt IV powyżej stosuje się.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

V. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji III.1.1 pkt III a składa dokument, o którym mowa sekcji III.1.2 pkt IV.1 w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w sekcji III.1.2 pkt IV.1 stosuje się odpowiednio.

VI. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w umowie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

(numeracja zgodna z SIWZ)

5.2.3.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał co najmniej dwie/dwa analizy/badania/opracowania/projekty wsparcia doradczego w zakresie rozwoju regionalnego z uwzględnieniem przebiegu procesów transformacji społeczno-gospodarczej, przy czym co najmniej jedna/jedno/jeden analiza/badanie/opracowanie/projekt była/było/był o wartości powyżej 250 000 PLN brutto i co najmniej jedna/jedno/jeden analiza/badanie/opracowanie/projekt dotyczyła/dotyczyło/dotyczył zagranicznych regionów/krajów.

5.2.3.2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem składającym się z co najmniej 6 osób, w tym:

a) jedną osobą wskazaną jako koordynator projektu, który posiada wykształcenie wyższe magisterskie i doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch analiz/badań/opracowań/projektów wsparcia doradczego w zakresie przygotowania strategii regionalnej bądź krajowej w zakresie przebiegu procesów transformacji społeczno-gospodarczej;

b) pięcioma osobami (członkami zespołu), z których każda posiada wykształcenie wyższe magisterskie i doświadczenie w realizacji co najmniej jednej/jednego analizy/badania/opracowania/projektu wsparcia doradczego w zakresie przygotowania strategii regionalnej bądź krajowej w zakresie przebiegu procesów transformacji społeczno-gospodarczej.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

II. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej. Wzór JEDZ dostępny jest na platformie pod adresem: https://zamowienia.mfipr.gov.pl/ w sekcji „JEDZ”;

2. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt II.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w pkt II.1 dotyczące tych podmiotów;

4. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.5.1 i 5.5.4 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

III. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane należycie, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,

— oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w umowie.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 11:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie MFiPR.

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert zostanie przeprowadzone zdalnie, za pomocą ogólnodostępnego streamingu online z otwarcia ofert. Publiczną sesję otwarcia ofert można będzie śledzić na kanale YouTube Wydziału Zamówień Publicznych MFiPR pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCE0Lfl3xx0T-JjG3dXEuJgw/featured?disable_polymer=1

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Po upływie terminu, o którym mowa w sekcji IV.2.2 ogłoszenia, złożenie oferty w niniejszym postępowaniu nie będzie możliwe. Składając ofertę Wykonawca postępuje zgodnie z postanowieniami SIWZ, zawartymi w szczególności w rozdziale 2, 6 i 8.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać nw. dokumenty i oświadczenia, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożone za pośrednictwem platformy:

1. formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ;

2. oświadczenia (JEDZ), o których mowa w pkt 6.1.1 SIWZ według wzoru dostępnego na platformie;

3. pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy;

4. w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia);

5. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.5.1 i 5.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego;

6. „Koncepcję metodologii”, zawierającą obligatoryjnie:

a) opis sposobu realizacji planowanych metod, technik i narzędzi badawczych (należy przedstawić opis odrębnie dla każdej metody, techniki i narzędzia) oraz wskazanie źródeł danych planowanych do wykorzystania podczas poszczególnych etapów zamówienia z uzasadnieniem celowości ich zastosowania;

b) opis sposobu powiązania planowanych metod, technik i narzędzi badawczych oraz źródeł danych odpowiadający celom i założeniom zamówienia, zawierający dopasowanie poszczególnych technik gromadzenia i analizy danych do wszystkich celów zamówienia. Realizacja celów badania musi zostać zrealizowana z zachowaniem zasady triangulacji;

c) identyfikację ryzyk w realizacji zamówienia oraz propozycję działań ograniczających wystąpienie ryzyka lub minimalizujących jego negatywne efekty, w odniesieniu do wszystkich zadań realizowanych w ramach zamówienia.

Uwaga!

Ww. dokument nie należy do dokumentów, o których mowa w art. 25 ustawy i w przypadku niezłożenia go wraz z ofertą lub złożenia dokumentu wadliwego, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców do jego uzupełnienia. Wykonawca otrzyma wówczas 0 pkt w kryterium oceny ofert „Metodologia”.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020