Servicios - 451073-2020

Submission deadline has been amended by:  477530-2020
25/09/2020    S187

Polonia-Lublin: Servicios de limpieza

2020/S 187-451073

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: Al. Racławickie 1
Localidad: Lublin
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 20-059
País: Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Perczyńska
Correo electrónico: katarzyna.perczynska@umlub.pl
Teléfono: +48 814485273
Fax: +48 814485271
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.umlub.pl
Dirección del perfil de comprador: http://umlub.eb2b.com.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://umlub.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://umlub.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługa kompleksowego utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Número de referencia: UM-ZP-262-45/20
II.1.2)Código CPV principal
90910000 Servicios de limpieza
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwana dalej także przedmiotem zamówienia lub usługą sprzątania).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący wykaz pomieszczeń i rodzaje powierzchni do sprzątania, ich wielkość, wymagania dotyczące wykonywanych czynności oraz częstotliwość ich wykonywania, został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ - „Opisie przedmiotu zamówienia”.

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje tzw. PROCEDURĘ ODWRÓCONĄ, tj. procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90911200 Servicios de limpieza de edificios
90911300 Servicios de limpieza de ventanas
90610000 Servicios de limpieza y barrido de calles
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
90630000 Servicios de limpieza y eliminación de hielo
90919200 Servicios de limpieza de oficinas
90914000 Servicios de limpieza de aparcamientos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814 Lubelski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Lublin

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwana dalej także przedmiotem zamówienia lub usługą sprzątania).

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący wykaz pomieszczeń i rodzaje powierzchni do sprzątania, ich wielkość, wymagania dotyczące wykonywanych czynności oraz częstotliwość ich wykonywania, został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ - „Opisie przedmiotu zamówienia”.

2.2. Zamawiający nieodpłatnie udostępni Wykonawcy w każdym z budynków wskazanych powyżej (w zakresie powierzchni wewnętrznych) zaplecza sanitarne z magazynkiem do przechowywania środków czystości.

2.3. Zamawiający wymaga, aby sprzęt, jakim dysponuje Wykonawca, przewidziany do stosowania / użycia podczas wykonywania usługi był sprawny, nie niszczył czyszczonych powierzchni.

2.4. Zamawiający wymaga, aby środki czystości przewidziane przez Wykonawcę do użycia podczas wykonywania usługi były zgodne z przeznaczeniem, antypoślizgowe (dotyczy środków do konserwacji podłóg w zależności od rodzaju powierzchni), antyalergiczne o neutralnym zapachu z aktualnymi atestami lub certyfikatami dopuszczającymi je do stosowania na rynku polskim.

3. Zamawiający dopuszcza przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń i terenów objętych usługą utrzymania czystości.

5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Zamawiający stosownie do art.29 ust.3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w dowolnym wymiarze) wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

6.1. wykonywanie prac fizycznych (sprzątanie) związanych z realizacją przedmiotu zamówienia - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

6.2. przed przystąpieniem do realizacji umowy wynikającej z niniejszego przetargu w terminie określonym we wzorze umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywały czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

7. Obowiązek zatrudnienia osób na umowę o pracę dotyczy wykonawcy, a także podwykonawców: wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia analogicznie do pkt. 6. Dane osób wykonujących te czynności zostaną ujęte w umowie z wykonawcą (w formie załącznika), dotyczy to także pracowników podwykonawców. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni te osoby przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Każdorazowa zmiana załącznika w przypadku wystąpienia konieczności zmiany danych osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia zmianę załącznika w przypadku zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia do wiadomości zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę na zasadach wskazanych we wzorze umowy. Szczegółowe uregulowania zawarte są we wzorze umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Zatrudnienie osób bezrobotnych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Częstotliwość mycia stolarki okiennej / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

2. Wykonawcy przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadium w wysokości: 68 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy i 00/100 PLN)

Szczegółowe informacje na temat wadium zawarte są w SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

IX.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1.nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp;

1.2.spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1.kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2.2.sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2.3.zdolności technicznej lub zawodowej

a)w zakresie warunku zdolności technicznej:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej: jedną usługę sprzątania w budynkach o łącznej powierzchni sprzątania minimum 15 000 m2 (z wyłączeniem terenów zewnętrznych)

Przez jedną usługę sprzątania należy rozumieć świadczenie usługi sprzątania w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) u jednego podmiotu (odbiorcy).

b)w zakresie warunku zdolności zawodowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

W zakresie:

3.1.warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej w punkcie 1.2 muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie z zastrzeżeniem, że:

3.1.1.jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w podpunkcie 1.2.3 a);

3.2. braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa powyżej w punkcie 1 podpunkt 1.1 oraz w rozdziale X pkt 1 ppkt 1.1-1.2, tj. o których mowa w art. 24 ust. 1) i ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp, musi zostać wykazany przez każdego z Wykonawców

4.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej w pkt 1.2.3. w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej w punkcie 4, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

5.1.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.2.Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,

O których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

5.3.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

X. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP

1. Zamawiający przewiduje, dodatkowo, w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, wykluczenie Wykonawcy:

Cd poniżej

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Cd.z sekcji III.1.1)

1.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,1.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIA, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ INNE

A. Oświadczenia składane wraz z ofertą: 1. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IX SIWZ, oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). W celu złożenia oświadczenia należy: 1.1. pobrać z Platformy Zakupowej plik w formacie XML o nazwie „JEDZ” (zapisać na swoim komputerze);1.2. wejść na stronę https://espd.uzp.gov.pl/;1.3. wybrać język polski klikając Polski;1.4. wybrać opcję „Jestem wykonawcą”;1.5. wybrać opcję „zaimportować ESPD”;1.6. załadować (zaimportować) dokument – plik JEDZ wcześniej pobrany ze strony Zamawiającego i zapisany na swoim komputerze – klikając Przeglądaj 1.7.postępować zgodnie z instrukcjami w narzędziu;1.8.przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf 1.9. oświadczenie JEDZ Wykonawca wypełnia, a następnie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale III SIWZ pkt 6 ppkt 6.4 SIWZ. UWAGA: Zamawiający zaleca, aby Wykonawca wypełniając JEDZ ograniczył się do wypełnienia w części IV: „Kryteria kwalifikacji” jedynie punktu α: „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” i nie musi wypełniać sekcji A, B, C i D.

2. W zakresie polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, określonych w rozdziale IX pkt 5.1, wykonawca złoży: zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia.4. W odniesieniu do Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w pkt. 1 dotyczącego podwykonawców.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia-w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby-warunków udziału w postępowaniu,składa także oświadczenie (JEDZ),o którym mowa w pkt.1,

Cd poniżej

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Cd.z sekcji III.1.2)

Dotyczące tych podmiotów. B.Oświadczenie składane po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia w Systemie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale III pkt 6.6 SIWZ przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia w załączniku nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. C. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego:7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów (zgodnie z rozporządzeniem MR w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia):7.1. W zakresie warunku określonego w SIWZ rozdz. IX pkt 1.2.3. a) Wykonawca złoży:7.1.1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ); 7.2.W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca złoży:7.2.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;7.2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;7.2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Cd poniżej

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Cd.z sekcji III.1.2)

7.2.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;7.2.5. oświadczenia Wykonawcy (wzór oświadczenia w załączniku nr 5 do SIWZ):a) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,b) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,c) o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r o podatkach i opłatach lokalnych,7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2 składa odpowiednio:7.3.1. w pkt 7.2.1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp. 7.3.2.w pkt. 7.2.2. – 7.2.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub z zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7.4.Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 7.3.2 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3.1. i w pkt 7.3.2 lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.5.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 7.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 7.4 stosuje się odpowiednio.7.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 7.2.1. składa się ten dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14) i 21) ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.7.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający

Cd poniżej

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Cd.z sekcji III.1.3)

Może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.7.8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2f ustawy Pzp).7.9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. XI część C) ppkt. 7.2. SIWZ.D.Informacje dotyczące formy dokumentów i inne: 8.Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia o którym mowa w rozdz. XI lit. A pkt 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.9. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.10. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu wskazanym w pkt. 14, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale III SIWZ.11.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.12.Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt 10, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale III SIWZ.13.Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.14.W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia oraz rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.15.W przypadku wskazania w JEDZ przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.16.W przypadku wskazania w JEDZ przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia,które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,w szczególności oświadczeń

Cd poniżej

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Cd.z sekcji III.1.3)

Lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile będą one aktualne.17.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 15 i 16. E.Informacje dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych:18.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Cd w sekcji VI.3)

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 1 ustawy Pzp - Usługa zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym opublikowanym w Dz. U. UE nr 2020/S 053-126088 z dnia 16.03.2020 r. oraz umieszczonym na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w dniu 16.03.2020 r.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 053-126088
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 09/10/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 07/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 09/10/2020
Hora local: 12:00
Lugar:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://umlub.eb2b.com.pl

Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 09.10.2020 r. o godz. 12:00 za pośrednictwem Platformy Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, Al. Racławickie 1, pokój nr 030, poziom -1.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

W sytuacji tego wymagających (np. sytuacja epidemiczna), Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie otwarcia ofert poprzez transmisję online. Zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestników postępowania o takim fakcie, za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Cd.z sekcji III.2.2)(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016,str.1),dalej „RODO”,Zamawiający informuje,że:18.1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie,Al. Racławickie 1,20-059 Lublin,NIP: 712-01-06-911,REGON: 000288716,tel.:+48 814485000,z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail:biuro.rektora@umlub.pl;18.2.z inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@umlub.pl;18.3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;18.4.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.–Prawo zamówień publicznych;18.5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp,przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,nie krótszy jednak niż cały czas trwania umowy;18.6.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;18.7.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO;18.8.posiada Pani/Pan:−na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);−na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,o których mowa w art.18 ust.2 RODO(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,gdy uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;18.9.nie przysługuje Pani/Panu:−w związku z art.17 ust. 3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;−prawo do przenoszenia danych osobowych,o którym mowa w art.20 RODO;−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,wobec przetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit.c RODO.18.10.w przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych,w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu,związanych z wykonaniem umowy,pozyskane bezpośrednio lub pośrednio,będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji,a także w celach związanych z rozliczaniem umowy,celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa,na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy.Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym,za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa,nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym w Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z 28 RODO,m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT,czy obsługą korespondencji.W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.

Cd. w sekcji VI.4.3)

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: UZP, KIO
Localidad: nd
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP. 2. Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp "Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy". 3. Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy Pzp "Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5". 4. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skarg ę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Cd.z sekcji VI.3)

18.11. Administrator danych zobowiązuje Wykonawcę do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy. 18.12. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 - 3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania daty lub nazwy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania.

1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma", „System”) pod adresem: https://umlub.eb2b.com.pl

I pod numerem postępowania UM-ZP-262-45/20.

2.Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje" w odniesieniu do wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Systemu. W przypadku wprowadzenia w Platformie innych treści niż określone w instrukcji korzystania z Platformy Zakupowej, Zamawiający uzna za wiążące te informacje, które zostały złożone w formie i na zasadach określonych w SIWZ.

4.Oferty, oświadczenia i dokumenty w przedmiotowym postępowaniu składa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej według instrukcji opisanej w pkt 6, przy czym ofertę oraz oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza – Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020