Servicios - 451076-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Katowice: Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios

2020/S 187-451076

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
Número de identificación fiscal: NZ.231.046.2020
Dirección postal: ul. Grażyńskiego 5
Localidad: Katowice
Código NUTS: PL22A Katowicki
Código postal: 40-126
País: Polonia
Persona de contacto: Jacek Świerczyński
Correo electrónico: przetargi@kzgm.katowice.pl
Teléfono: +48 324163150
Fax: +48 324163155
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.kzgm.katowice.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.kzgm.katowice.pl/zamowienia-publiczne.
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Principal actividad
Vivienda y servicios comunitarios

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Pełnienie dyżurów awaryjnych

Número de referencia: NZ.231.046.2020
II.1.2)Código CPV principal
50700000 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są usługi pełnienia dyżuru awaryjnego telefonicznego (dni robocze od 15.00 do 7.00), dni wolne od pracy i święta (od 7.00 do 7.00 – całą dobę), przyjmowanie zgłoszeń o awariach, ich usuwanie lub zabezpieczenie miejsc (inst., elektr., zimna woda, kanalizacja, inst. gaz. przewody dym., spalin, urz. grzew.,) szkodach powstałych w wyniku ognia, uderzenia pioruna, eksplozji i inn. zdarzeń losowych; informowanie o awarii, szkodzie osób/służb odpowiedzialnych za ich usunięcie (inst, co, cwu, szamba i in), przy szkodach o znacznym zasięgu oddanie do dyspozycji zamawiającego służb dyżuru awaryjnego w celu wsparcia działań akcji zapobiegawczej/ratowniczej (np. katastrofa budowlana, nawałnica, wybuch gazu i in), prowadzenie rejestru awarii i szkód i powiadamianie zamawiającego o zaistniałych zdarzeniach.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 204 922.52 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50800000 Servicios varios de reparación y mantenimiento
50700000 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22A Katowicki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Katowice, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających w szczególności na:

— pełnieniu dyżuru awaryjnego telefonicznego w dni robocze od godziny 15.00 do godziny 7.00 dnia następnego, w dni wolne od pracy i święta od godziny 7.00 do godziny 7.00 (całą dobę – 24h) pod przekazanym wykonawcy numerem telefonu,

— przyjmowaniu zgłoszeń o zaistniałych awariach, ich usuwaniu lub zabezpieczeniu miejsc awarii powstałych w: instalacjach elektrycznych, wody zimnej, kanalizacji, instalacjach gazowych, przewodach i kanałach dymowych, spalinowych, urządzeniach grzewczych oraz szkód powstałych w obiektach w wyniku ognia, uderzenia pioruna, eksplozji i innych zdarzeń losowych w budynkach administrowanych przez zamawiającego oraz w obrębie lokali będących własnością gminy Katowice we wspólnotach mieszkaniowych,

— przyjmowanie zgłoszeń i niezwłoczne poinformowanie o wystąpieniu awarii, szkód osoby lub służby odpowiedzialne za ich usunięcie, dotyczące w szczególności instalacji co, cwu, kotłowni gazowych, wymienników ciepła oraz opróżniania szamb,

— usuwanie awarii, uszkodzeń o nieznacznym zasięgu,

— zabezpieczenie miejsc awarii lub szkód w przypadku braku możliwości ich usunięcia,

— oddanie do dyspozycji zamawiającego służb dyżuru awaryjnego w przypadku wystąpienia szkód o znacznym zasięgu w wyniku katastrofy budowlanej, nawałnicy, wandalizmu, ognia, wybuchu gazu, uderzenia pioruna i innych zdarzeń losowych w celu wsparcia działań w ramach prowadzonej akcji zapobiegawczej/ratowniczej.

— prowadzeniu rejestru zgłaszanych awarii i szkód oraz zobowiązany będzie do powiadamiania zamawiającego w każdy dzień roboczy do godziny 7.30 o zaistniałych zdarzeniach.

2. Wykonawca w ramach oferowanej ceny zapewnia własne materiały niezbędne do usuwania awarii.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) zatytułowany „Szczegółowy zakres przedmiotu umowy” oraz wzór umowy z pozostałymi załącznikami.

4. Zamawiający informuje, że w okresie 12 miesięcy (tj. od 1.6.2019 do 30.6.2020) było przyjętych 812 zgłoszeń z następującymi typami awarii:

— instalacje elektryczne – 335 zgłoszeń,

— instalacje gazowe – 42 zgłoszenia,

— instalacje wodne (z.w., c.w.u., c.o.) i kanalizacyjne – ok. 326 zgłoszeń,

— przewody i kanały dymowe, spalinowe, urządzenia grzewcze – 35 zgłoszeń,

— zabezpieczenie szkód powstałych w budynkach i lokalach w wyniku nagłych zdarzeń losowych,

— (zabezpieczenie lokali, pożary i inne) – 74 zgłoszenia.

Każdego dnia przyjmowane są około 2–4 zgłoszenia, natomiast w okresie jesienno-zimowym ilość zgłoszeń jest większa.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 204 922.52 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2023
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy (oblig. przesłanki wykluczenia);

2) z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy także wykonawcę/ów w następujących przypadkach (przesłanki fakult.), przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 8 ustawy. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postęp o udzielenie zam. (rozdz. VIII pkt 2) zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia):

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies, przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

8) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postęp. ww. dokumenty zobowiązany jest złożyć każdy z podmiotów, na których potencjale polega wykonawca. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykon. składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ust. (w ter. 3 dni od dnia zamieszczenia przez zam. na stronie inter info z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ust.), oświadczenie o przyn.i lub braku przyn. do tej samej grupy kapit. Wykonawca składa dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykon. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji wykon.spoza RP – rozdz. IX pkt 7.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Wykonawca, musi wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi dyżuru awaryjnego / pogotowia awaryjnego obejmującego przyjmowanie zgłoszeń oraz wykonanie napraw/zabezpieczanie różnych instalacji, takich jak: elektryczne lub gazowe lub ciepłownicze lub wodno-kanalizacyjne itp. o łącznej wartości w okresie 12 miesięcy nie mniejszej niż 150 000,00 PLN (brutto). Uwaga! W przypadku usług wykonywanych tzn. nie zakończonych do terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest podać wartość usług od początku trwania umowy do momentu upływu terminu składania ofert (łączna wartość tych usług nie może być niższa niż 150 000,00 PLN (brutto) w okresie 12 miesięcy).

2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:

— elektrycy – co najmniej 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci grupy I – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV – zgodnie z rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

— instalatorzy gazu – co najmniej 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci grupy III – urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa – zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem,

— instalatorzy instalacji wodno-kanalizacyjni co najmniej 2 osoby;

— pracownik ogólnobudowlany co najmniej 2 osoby, posiadające aktualne badania lekarskie uprawniające do pracy na wysokości powyżej 3m,

— dyspozytorzy telefoniczni co najmniej 2 osoby.

Uwaga! Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

3. Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (Rozdz. VIII pkt 3), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia):

1) w celu wykazania spełniania warunku z rozdz. VIII pkt 3 SIWZ ppkt 1: wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu (wraz ze wskazaniem rodzaju budynku/ów), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Uwaga! Dowodami,o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) w celu wykazania spełniania warunku z Rozdz. VIII pkt 3 SIWZ ppkt 2: wykazu osób,skierowanych przez wykonawcę do realizacji zam. publ. wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Warunki realizacji umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający przewiduje zmiany umowy, których zakres, charakter oraz warunki wprowadzania są określone we wzorze umowy, a w szczególności w § 13 i § 14 wzoru umowy.

2. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie wiąże się z powierzeniem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przetwarzania danych osobowych niezbędnych do jego realizacji, tj. imion i nazwisk, adresów oraz numerów telefonów osób zajmujących lokal.

3. Szczegółowy zakres danych, cel i warunki ich przetwarzania określa umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 26/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 11:00
Lugar:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu wskazanym w pkt IV.2.7 nin. ogłoszenia w Polsce, w KZGM w Katowicach, ul. Mieszka I 2, pokój nr 9.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Uwaga: w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną zamawiający zwraca się z prośbą o nieuczestniczenie wykonawców w sesji otwarcia ofert. Transmisja na żywo z sesji otwarcia ofert będzie dostępna na stronie domowej KZGM Katowice na platformie facebook (https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307/).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

2023 r.

VI.3)Información adicional:

1. Ofertę należy sporządzić, na właściwym formularzu ofertowym lub według takiego samego schematu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf (zalecany format) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji użytkownika systemu miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

5. Do oferty należy dołączyć:

1) JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;

3) dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzebę realizacji zamówienia, o ile wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy – jeśli dotyczy;

4) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy (zgodnie z pkt 4);

5) oświadczenie o przynależności do sektora małych i średnich przedsiębiorstw – zgodnie z załącznikiem nr 1 – zalecane, nie wymagane;

6) oświadczenie o spełnianiu wymogów RODO zgodnie z załącznikiem nr 1;

7) spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.

Uwaga: wyżej wymienione dokumenty i oświadczenia należy skompresować wraz z plikami stanowiącymi ofertę do jednego pliku archiwum (np. ZIP, 7zip itp.). Zgodnie z art. 24 aa ustawy zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz wybrane podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 8 ustawy) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w rozdz. VIII SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez dwa lub więcej podmiotów (rozdz. IV SIWZ) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (rozdz. V SIWZ) Korzystanie z zasobów innych podmiotów (rozdz. X SIWZ) zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Koszty udziału w postęp, a w szczeg. koszty sporządzenia oferty, pokrywa wykon. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału z wyj art. 93 ust. 4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom, uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Dokumenty wnoszone na piśmie należy składać w Kancelarii Urzędu oraz Krajowej Izby Odwoławczej znajdującej się na 4 piętrze – pokój nr 504 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Kancelarii podanych na stronie internetowej, przy ul. Postępu 17a w Warszawie. Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej UZP i KIO dostępnej ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: (www.uzp.gov.pl), jak i bezpośrednio ze strony internetowej: (epuap.gov.pl). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej (www.uzp.gov.pl) w zakładce KIO.

6. Terminy na wniesienie odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie: 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

8. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis (najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

9. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. W przypadku czynności zamawiającego, na które nie służy odwołanie, wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podst. ustawy.

11.W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność lub dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

13.Pozostałe uregulowania w zakresie środków ochrony prawnej zawiera rozdział XXIV SIWZ.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020