Servicios - 451080-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Miłomłyn: Servicios de implementación de software

2020/S 187-451080

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Miłomłyn
Dirección postal: ul. Twarda 12
Localidad: Miłomłyn
Código NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Código postal: 14-140
País: Polonia
Persona de contacto: Iwona Kozakiewicz
Correo electrónico: zamowienia@milomlyn.pl
Teléfono: +48 896425820 / +48 896425816
Fax: +48 896425802
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.bip.milomlyn.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.bip.milomlyn.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Uruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych

Número de referencia: ORG.271.6.2020
II.1.2)Código CPV principal
72263000 Servicios de implementación de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zamówienie obejmuje:

— część 1 – Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą niezbędnego sprzętu,

— część 2 – Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą niezbędnego sprzętu

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48710000 Paquetes de software de copia de seguridad o recuperación
48613000 Gestión electrónica de datos
48612000 Sistema de gestión de base de datos
48600000 Paquetes de software de bases de datos y de funcionamiento
72265000 Servicios de configuración de software
72262000 Servicios de desarrollo de software
72261000 Servicios de apoyo al software
72220000 Servicios de consultoría en sistemas y consultoría técnica
72266000 Servicios de consultoría en software
79417000 Servicios de consultoría en seguridad
30233000 Dispositivos multimedia de almacenamiento y lectura
32420000 Equipo de red
48822000 Servidores de ordenador
80500000 Servicios de formación
48517000 Paquetes de software de TI
48442000 Paquetes de software de sistemas financieros
48422000 «Suites» de paquetes de software
48900000 Paquetes de software y sistemas informáticos diversos
72268000 Servicios de suministro de software
72322000 Servicios de gestión de datos
72246000 Servicios de consultoría en sistemas
48170000 Paquetes de software de conformidad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Miłomłyn

II.2.4)Descripción del contrato:

Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą niezbędnego sprzętu:

1. Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca;

2. Wdrożenie centralnej platformy e-usług mieszkańca;

3. Modernizacja systemu dziedzinowego;

4. Zakup licencji modułu komunikacji dla CPeUM;

5. Wdrożenie modułu komunikacji dla CPeUM;

6. Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów;

7. Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów;

8. Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP – 5PD;

9. Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP – 3PD;

10. Zakup licencji systemu e-dziennik;

11. Wdrożenie systemu zarządzania e-dziennik;

12. Opracowanie i wdrożenie e-usługi – 5PD w zakresie uruchomienia usług

e-dziennik;

13. Wyposażenie serwerowni – zakup serwera – 2 szt.;

14. Wyposażenie serwerowni – zakup oprogramowania zarządzającego – 2 szt.;

15. Wyposażenie serwerowni – zakup macierzy NAS – 1 szt.;

16. Wyposażenie serwerowni – zakup urządzenia UTM – 1 szt.;

17. Szkolenia z wdrożenia środowiska wirtualnego dla administratorów – 2 osoby.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji na system / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Skrócenie terminu usunięcia awarii, błędu lub wady w okresie gwarancji / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 120
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPWM.03.01.00-28-0062/19 E-Miłomłyn – rozwój nowoczesnych e-usług publicznych

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213000 Ordenadores personales
30236000 Equipo informático diverso
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Miłomłyn

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania:

1. wyposażenie stanowisk pracowniczych – zakup komputera – 15 szt.;

2. wyposażenie stanowisk pracowniczych – zakup komputera przenośnego – 2 szt.;

3. wyposażenie stanowiska kancelaryjnego – zakup skanera – 1 szt.;

4. wyposażenie stanowiska kancelaryjnego – zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 1 szt.

Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji na sprzęt informatyczny / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPWM.03.01.00-28-0062/19 E-Miłomłyn – rozwój nowoczesnych e-usług publicznych

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Część 1

a. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych);

b. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Część 2

a. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca w ogłoszeniu w tej części zamieszczono informacje o składanych na wezwanie Zamawiającego dokumentach lub oświadczeniach potwierdzających spełnianie opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w zakresie określonym przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę;

2. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego – w przypadku Wykonawców składających ofertę na część 1 zamówienia.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Część 1

a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej trzy usługi polegające na dostawie i wdrożeniu systemów informatycznych (w tym – w każdym zamówieniu – co najmniej jeden system informatyczny udostępniony w sieci Internet prezentujący stan zobowiązań wraz z mechanizmem płatności elektronicznych zintegrowany z ePUAP i systemem dziedzinowym obsługującym podatki) o wartości nie mniejszej niż 600 000 PLN brutto każda;

b. dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym:

— co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika projektu – posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie w kierowaniu projektami wdrażania systemów informatycznych, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert kierowała wykonaniem co najmniej dwóch projektów informatycznych (od rozpoczęcia do zakończenia wdrożenia systemów informatycznych) pełniąc funkcję kierownika lub równoważną (tj. osoba kierowała pracą zespołu projektowego i była odpowiedzialna za prawidłowość wykonania projektu), o wartości nie mniejszej niż 400 000 PLN brutto każdego z projektów,

— co najmniej jedną osobą na stanowisku szefa programistów – posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie w kierowaniu zespołem programistów w projektach informatycznych, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert kierowała wykonaniem co najmniej dwóch projektów informatycznych w zakresie koordynacji prac programistycznych zespołu programistów (od rozpoczęcia do zakończenia wdrożenia systemów informatycznych) pełniąc funkcję kierownika lub równoważną (tj. osoba kierowała pracą zespołu programistów i była odpowiedzialna za prawidłowość wykonania obowiązków programistycznych), o wartości nie mniejszej niż 400 000 PLN brutto każdego z projektów,

— co najmniej dwiema osobami na stanowisku Wdrożeniowca systemów informatycznych posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych każda z osób, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonywała prace wdrożeniowe, w co najmniej dwóch projektach informatycznych obejmujących wdrożenie systemu podatkowego lub księgowego oraz systemu elektronicznego obiegu dokumentów o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto każdego z projektów,

— co najmniej dwiema osobami na stanowisku Programisty systemów informatycznych posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie programowania systemów informatycznych każda z osób, tj. posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne (np. teleinformatyka itp.) i w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonywała prace programistyczne i/lub integracyjne, w co najmniej dwóch projektach informatycznych obejmujących prace programistyczne i/lub integracyjne w zakresie systemu podatkowego lub księgowego oraz systemu elektronicznego obiegu dokumentów o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto każdego z projektów.

Część 2

a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego obejmujące dostawę, instalację i konfigurację o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN brutto każda.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji opisany w SIWZ rozdział V.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca w ogłoszeniu w tej części zamieszczono informacje o składanych na wezwanie Zamawiającego dokumentach lub oświadczeniach potwierdzających spełnianie opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

1. Wykaz dostaw i usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ – w przypadku Wykonawców składających ofertę na część 1 zamówienia.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Warunki realizacji umowy oraz istotne dla Stron postanowienia umowy zostały zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7.1 i 7.2 do SIWZ, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający nie ma możliwości zamieszczenia warunków realizacji umowy, w związku z tym informuje, że szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7.1 i 7.2 do SIWZ.

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 10:30
Lugar:

Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn, ul. Twarda 12, 14-140 Miłomłyn

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

2. Otwarcie ofert następuje po odszyfrowaniu ofert przy użyciu aplikacji do szyfrowania dedykowanej dla systemu miniPortal, za pomocą klucza prywatnego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to składa się w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ), o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającego standardowy formularz. Szczegółowe zasady składania JEDZ określone zostały w SIWZ, zamieszczonej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców:

a) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu i SIWZ;

b) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy;

c) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1–2, 4–6 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1–7, 9–10 oraz § 13 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz.1126 z późn. zm.).Szczegółowy opis oświadczeń i dokumentów oraz ich zakres został opisany w SIWZ rozdział VI.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia Zamawiający informuje, że szczegółowy opis oświadczeń i dokumentów oraz ich zakres został opisany w SIWZ rozdział VI.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia opublikowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Przedmiotowy dokument Wykonawca składa samodzielnie, bez wezwania Zamawiającego do jego złożenia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

5. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na kwotę:

a) część 1 – 25 000 PLN,

b) część 2 – 2 500 PLN.

7. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

11. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz udzielenia zamówień powtarzających się.

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków jaką można wprowadzić w ogłoszeniu, pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane przez Zamawiającego w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ, które stanowią jej integralną część i zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki te określone zostały w dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawy”).

W zakresie składania odwołań obowiązują następujące terminy:

1. czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 10 dni;

2. czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 15 dni;

3. treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni;

4. wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020