Servicios - 451082-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Łysomice: Servicios de eliminación de desperdicios domésticos

2020/S 187-451082

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Łysomice
Dirección postal: ul. Warszawska 8
Localidad: Łysomice
Código NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Código postal: 87-148
País: Polonia
Correo electrónico: przetargi@lysomice.pl
Teléfono: +48 566783222
Fax: +48 566783505
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.bip.lysomice.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.bip.lysomice.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokaliowanych na terenie gminy Łysomice

Número de referencia: ZP.271.18.2020
II.1.2)Código CPV principal
90513100 Servicios de eliminación de desperdicios domésticos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice” w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ pn. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 12 do SIWZ pn. Charakterystyka gminy.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
90512000 Servicios de transporte de desperdicios
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
90533000 Servicios de gestión de vertederos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Łysomice, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie

II.2.4)Descripción del contrato:

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice” w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3.2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ pn. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 12 do SIWZ pn. Charakterystyka gminy.

3.3. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna. Wykonawca kalkuluje cenę na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. W wycenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne elementy i przewidywane koszty związane z realizacją zadania. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością przedmiotu zamówienia oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do każdego i wszelkich warunków oraz zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub na realizację przedmiotu zamówienia.

3.4. Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawna obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej umową w sprawie zamówienia publicznego.

3.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

1) Główny kod CPV: 90513100-7 usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2) Dodatkowe kody CPV:

90511000-2 - usługi wywozu odpadów;

90512000-9 - usługi transportu odpadów;

90500000-2 – usługi związane z odpadami;

90533000-2 – usługi gospodarki odpadami.

3.6. Wymagania związane z realizacją zamówienia dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

1) Na podstawie art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi, (m.in. ładowacze i kierowcy). Wymóg nie dotyczy innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

2) Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone zostały w § 12 Istotnych Postanowień Umowy – stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 PLN szczegóły w rozdziale 9 SIWZ

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Łysomice zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 r., poz. 2010 ze zm.)

b) będzie posiadał zezwolenie na zbieranie odpadów oraz transport odpadów zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 r., poz. 797 ze zm.)

c) Wykonawca posiada wpis do rejestru BDO (rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) zgodnie z art. 49 ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) dot. zbierających odpady (zużyty sprzęt) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1895 ze zm.).

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada:

a) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 600 000,00 PLN brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawcy zobowiązany jest wykazać, iż:

I. Wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) co najmniej 1 umowę (zamówienie), której przedmiotem był odbiór, transport i/lub zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) obejmującą odbiór odpadów nie mniej niż 1500 nieruchomości zamieszkałych.

II. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami technicznymi umożliwiającymi odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia:

a) Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej czterema (4) specjalistycznymi środkami transportu, gromadzenia odpadów komunalnych (z ważnymi dowodami rejestracyjnymi). Pojazdy, którymi Wykonawca będzie świadczył usługę, winny spełniać następujące wymagania:

— być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości,

— posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady,

— być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego,

— być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników

— posiadać minimalną normę spalania EURO 4.

b) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy Łysomice lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy (odległość liczona po głównych drogach dojazdowych). Baza winna spełniać wymagania określone przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 roku, poz. 122 ze zm.).

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

17.1.Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik Nr 7 do SIWZ.

17.2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy na warunkach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy”.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 03/11/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 03/11/2020
Hora local: 10:30
Lugar:

Urząd Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice, sala konferencyjna - parter.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Łysomice osobami upoważnionymi do otwarcia ofert jest skład komisji przetargowej.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., - dalej „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.

Wartość postępowania przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adres przetargi@lysomice.pl.

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

— w sprawach formalnych: Elwira Jarosz,

— w sprawach merytorycznych: Tomasz Wasiak.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.

Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrować zgodnie z Instrukcją użytkownika miniPortalu i przesłać na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego tj. /gmLysomice/SkrytkaESP, znajdującej się na platformie ePUAP. W formularzu „Złożenie, zmiana, wycofanie oferty” Wykonawca musi wpisać numer ogłoszenia TED lub BZP, który jest dostępny na miniPortalu, zgodnie z Instrukcją użytkownika miniPortal (str. 29). Szczegóły dot. sporządzania i przekazywania oferty znajdują się w rozdziale 8 SIWZ.

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 PZP, Wykonawcy wraz z ofertą składają, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 2016/7 z 5.1.2016 (Dz.U. UE L z 6.1.2016), jednolity europejski dokument zamówienia – JEDZ. Ofertę i JEDZ należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym i przesłać na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego tj.: /gmLysomice/SkrytkaESP, znajdującej się na platformie EPUAP.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587700
Fax: +48 224587701
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Art. 182. [Termin wniesienia odwołań]

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków [...]

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587700
Fax: +48 224587701
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020