Servicios - 451082-2020

25/09/2020    S187

Polska-Łysomice: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2020/S 187-451082

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Łysomice
Adres pocztowy: ul. Warszawska 8
Miejscowość: Łysomice
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-148
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@lysomice.pl
Tel.: +48 566783222
Faks: +48 566783505
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.lysomice.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.bip.lysomice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokaliowanych na terenie gminy Łysomice

Numer referencyjny: ZP.271.18.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice” w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ pn. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 12 do SIWZ pn. Charakterystyka gminy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90500000 Usługi związane z odpadami
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Łysomice, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie

II.2.4)Opis zamówienia:

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice” w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3.2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ pn. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 12 do SIWZ pn. Charakterystyka gminy.

3.3. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna. Wykonawca kalkuluje cenę na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. W wycenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne elementy i przewidywane koszty związane z realizacją zadania. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością przedmiotu zamówienia oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do każdego i wszelkich warunków oraz zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub na realizację przedmiotu zamówienia.

3.4. Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawna obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej umową w sprawie zamówienia publicznego.

3.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

1) Główny kod CPV: 90513100-7 usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2) Dodatkowe kody CPV:

90511000-2 - usługi wywozu odpadów;

90512000-9 - usługi transportu odpadów;

90500000-2 – usługi związane z odpadami;

90533000-2 – usługi gospodarki odpadami.

3.6. Wymagania związane z realizacją zamówienia dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

1) Na podstawie art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi, (m.in. ładowacze i kierowcy). Wymóg nie dotyczy innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

2) Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone zostały w § 12 Istotnych Postanowień Umowy – stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 PLN szczegóły w rozdziale 9 SIWZ

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Łysomice zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 r., poz. 2010 ze zm.)

b) będzie posiadał zezwolenie na zbieranie odpadów oraz transport odpadów zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 r., poz. 797 ze zm.)

c) Wykonawca posiada wpis do rejestru BDO (rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) zgodnie z art. 49 ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) dot. zbierających odpady (zużyty sprzęt) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1895 ze zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada:

a) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 600 000,00 PLN brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawcy zobowiązany jest wykazać, iż:

I. Wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) co najmniej 1 umowę (zamówienie), której przedmiotem był odbiór, transport i/lub zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) obejmującą odbiór odpadów nie mniej niż 1500 nieruchomości zamieszkałych.

II. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami technicznymi umożliwiającymi odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia:

a) Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej czterema (4) specjalistycznymi środkami transportu, gromadzenia odpadów komunalnych (z ważnymi dowodami rejestracyjnymi). Pojazdy, którymi Wykonawca będzie świadczył usługę, winny spełniać następujące wymagania:

— być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości,

— posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady,

— być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego,

— być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników

— posiadać minimalną normę spalania EURO 4.

b) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy Łysomice lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy (odległość liczona po głównych drogach dojazdowych). Baza winna spełniać wymagania określone przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 roku, poz. 122 ze zm.).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

17.1.Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik Nr 7 do SIWZ.

17.2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy na warunkach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy”.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/11/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/11/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Urząd Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice, sala konferencyjna - parter.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Łysomice osobami upoważnionymi do otwarcia ofert jest skład komisji przetargowej.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., - dalej „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.

Wartość postępowania przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adres przetargi@lysomice.pl.

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

— w sprawach formalnych: Elwira Jarosz,

— w sprawach merytorycznych: Tomasz Wasiak.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.

Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrować zgodnie z Instrukcją użytkownika miniPortalu i przesłać na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego tj. /gmLysomice/SkrytkaESP, znajdującej się na platformie ePUAP. W formularzu „Złożenie, zmiana, wycofanie oferty” Wykonawca musi wpisać numer ogłoszenia TED lub BZP, który jest dostępny na miniPortalu, zgodnie z Instrukcją użytkownika miniPortal (str. 29). Szczegóły dot. sporządzania i przekazywania oferty znajdują się w rozdziale 8 SIWZ.

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 PZP, Wykonawcy wraz z ofertą składają, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 2016/7 z 5.1.2016 (Dz.U. UE L z 6.1.2016), jednolity europejski dokument zamówienia – JEDZ. Ofertę i JEDZ należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym i przesłać na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego tj.: /gmLysomice/SkrytkaESP, znajdującej się na platformie EPUAP.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Art. 182. [Termin wniesienia odwołań]

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków [...]

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2020