Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 451084-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Rzezawa: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-451084

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Rzezawa
Número de identificación fiscal: 1201072
Dirección postal: ul. Dłuda 21
Localidad: Rzezawa
Código NUTS: PL217 Tarnowski
Código postal: 32-765
País: Polonia
Persona de contacto: Ziemowit Michałowski, Iwona Boczarska
Correo electrónico: z.michalowski@rzezawa.pl
Teléfono: +48 146484826
Fax: +48 146858120
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.rzezawa.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://bip.malopolska.pl/ugrzezawa
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rzezawa.

Número de referencia: RID.ZP.271.1.17.2020
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Rzezawa, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podmiot odbierający selektywnie zebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie zobowiązany do przekazania odebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji, do której przekazywane będą odpady.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
90512000 Servicios de transporte de desperdicios
90513100 Servicios de eliminación de desperdicios domésticos
90514000 Servicios de reciclado de desperdicios
90533000 Servicios de gestión de vertederos
34928480 Contenedores y cubos de residuos y basura
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL217 Tarnowski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Rzezawa

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Rzezawa, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podmiot odbierający selektywnie zebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie zobowiązany do przekazania odebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji, do której przekazywane będą odpady.

Charakterystyka Gminy Rzezawa:

Powierzchnia Gminy Rzezawa wynosi 82,1271 km2.

W skład gminy wchodzi 11 sołectw: Rzezawa, Krzeczów, Jodłówka, Łazy, Ostrów Królewski, Borek, Dąbrówka, Buczków, Dębina, Okulice, Bratucice.

Liczba osób objętych systemem wg ewidencji ludności 11 337 – stan na 31.8.2020.

Liczba osób wg deklaracji 9 125 – stan na 31.8.2020.

Liczba złożonych deklaracji – 3 042 stan na 31.8.2020.

Uwaga: powyższe dane o liczbie mieszkańców mogą ulec zmianie na skutek migracji ludności. Liczba nieruchomości zamieszkałych może w niewielkim stopniu ulec zmianie w wyniku oddania do użytku i zamieszkania nowych budynków lub wyludnienia.

System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej oraz nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie w okresie objętym zamówieniem:

a) zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych zgromadzonych odpowiednio w pojemnikach z budynków mieszkalnych, wystawionych na trasie odbioru (kod odpadu 20 03 01);

b) selektywnie zebranych odpadów komunalnych, zgromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach z budynków mieszkalnych, wystawionych na trasie odbioru, tj.:

— tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, odpady opakowaniowe z metali,

— szkło białe i kolorowe, odpady opakowaniowe ze szkła,

— papier, tektura,

— odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone;

c) pozostałych odpadów wielkogabarytowych, tj.: mebli, kanap, foteli, stołów, łóżek, materacy, pierzyn, dywanów, wózków dziecięcych itp., suszarek na pranie, desek do prasowania, dużych zabawek, umywalek, muszli klozetowych, kaloryferów, lodówek, telewizorów, pralek, oraz opon z samochodów osobowych do 8 szt. od nieruchomości w skali roku, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

d) odpadów gromadzonych selektywnie, dowożonych przez mieszkańców do wyznaczonego na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Borku – punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

e) zmieszanych odpadów podobnych do komunalnych z terenów ogólnodostępnych w ramach – prowadzonych na terenie gminy akcjach „Sprzątania Świata” i likwidacji „dzikich wysypisk”. Planowana ilość zebranych w tego typu akcjach szacowana jest na około 3 Mg/kwartał. Odbiór odpadów powinien nastąpić w ciągu 7 dni od zgłoszenia telefonicznego lub mailowego o zakończonej akcji;

f) padłych zwierząt z terenu gminy Rzezawa – w ciągu 24 h od telefonicznego zgłoszenia;

g) odbiór odpadów z koszy ulicznych, parków i placów zabaw, przystanków autobusowych.

Szacunkowa ilość odpadów komunalnych przewidzianych do zbiórki, transportu i zagospodarowania wynosi 1 800 Mg/12 miesięcy. Ilość wytworzonych na terenie gminy Rzezawa odpadów nie jest zależna od Zamawiającego.

Zbiórka odpadów komunalnych na terenie gminy Rzezawa odbywać się będzie w systemie: pojemniki i worki. Odpady gromadzone będą w pojemnikach o pojemności 120 lub 240 l.

Pojemniki do gromadzen...

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informujemy, że obowiązują przepisy dot. RODO, patrz zapisy SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli posiada:

— wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rzezawa, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.),

— aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701),

— aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów we własnym zakresie.

Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie w formie JEDZ, które należy wypełnić zgodnie z wytycznymi SIWZ.

Ostateczna weryfikacja w celu ostatecznego zweryfikowaniu spełnienia przez Wykonawcę przedmiotowych warunków udziału w postępowaniu, odbędzie się przed udzieleniem zamówienia na realizację przedmiotu zamówienia wezwie zgodnie z ustawą Pzp Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni niżej wymienionych dokumentów:

— aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów,

— wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rzezawa,

— aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów – w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów we własnym zakresie.

O udzielenie zam. pub. mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie tylko spełniają wyżej opisane warunki udziału w postępowaniu, ale również nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Zamawiający wstępnie w oparciu o informacje zawarte w JEDZ oceni, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Następnie wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentów wymaganych SIWZ pozwalających ostatecznie zweryfikować brak podstaw do wykluczeniu z udziału w postępowaniu, tj. dokumentów niżej wymienionych:

1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp ustawy Prawo zamówień publicznych lub wskazania adresu internetowego ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, pod którym Zamawiający samodzielnie pobierze dokument. Wykonawca może również wskazać, by przedmiotowy dokument Zamawiający pobrał z posiadanych i przechowywanych u siebie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (wskazać jakie postępowanie), o ile dokument taki będzie aktualny;

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1) doświadczeniem zawodowym rozumianym jako wykonanie, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie) co najmniej:

1 usługi o odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości co najmniej 900 Mg odpadów w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy oraz załączy dowody określające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Uwaga! W przypadku usługi nadal trwającej, Wykonawca musi wykazać, że część prac, która realizował spełnia postawiony wyżej warunek;

2) dysponuje pojazdami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia w ilości minimum:

— 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— 1 samochodem wyposażonym w HDS przystosowanym do odbioru odpadów wielogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

— 1 samochodem przystosowanym do odbioru odpadów w kontenerach stalowych.

Pojazdy te muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. 2016.1742 z dnia 21 października 2016 r.).

Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie w formie JEDZU, które należy wypełnić zgodnie z wytycznymi SIWZ. Ostateczna weryfikacja w celu ostatecznego zweryfikowaniu spełnienia przez Wykonawcę przedmiotowych warunków udziału w postępowaniu, odbędzie się przed udzieleniem zamówienia na realizację przedmiotu zamówienia wezwie zgodnie z ustawą Pzp Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni niżej wymienionych dokumentów:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Druk wykazu usług stanowi załącznik nr 9 do SIWZ;

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych (tj. wykaz wymaganych pojazdów) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, druk wykazu podajemy w załączniku nr 6 do SIWZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający szczegółowo przedstawił w projekcie umowy oraz zapisach SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 11:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 13:00
Lugar:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: w siedzibie Urzędu Gminy Rzezawa, pokój nr 9 – parter w dniu 28 października 2020 r. o godz. 13.00.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest przez Zamawiającego poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert prowadzony jest w sposób jawny przez Komisję Przetargowa Gminy Rzezawa powołaną zarządzenie Wójta Gminy Rzezawa.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium na cały okres związania z ofertą w wysokości 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100 zł).

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (nie dotyczy złożenia oferty oraz dokumentów razem z nią składanych).

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem, Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania)

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza do komunikacji jako załączniki.

5. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 8.2 adres e-mail.

6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP.

8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

10. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć:

1) dokument (w tym wypisu z właściwej ewidencji lub rejestru) wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i zawarcia umowy, w przypadku gdy nie wynika to z dokumentów przedłożonych z ofertą;

2) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik;

3) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji;

4) przedłożyć Zamawiającemu wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1466);

5) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana;

6) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób do wykonania określonych czynności potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 22 grupa tematyczna (lista osób – pracowników z określeniem pełnionej funkcji, zakresu czynności).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

18.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

18.4. Odwołanie przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby.

18.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

18.6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

18.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

18.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.5 i 18.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

18.9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

18.10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

18.11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

18.12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

18.13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

18.14. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

18.15. W sprawach nie uregulowanych w pkt 18 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179–198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020