Servicios - 451304-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Bielsko-Biała: Servicios de diseño técnico

2020/S 187-451304

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Número de identificación fiscal: PL225
Dirección postal: ul. Michała Grażyńskiego 10
Localidad: Bielsko-Biała
Código NUTS: PL225 Bielski
Código postal: 43-300
País: Polonia
Persona de contacto: Pani Agnieszka Wypich – w sprawach związanych z opisem przedmiotu zamówienia oraz Pan Paweł Pieronkiewicz – w sprawach związanych z procedurą postępowania
Correo electrónico: przetargi@mzd.bielsko.pl
Teléfono: +48 334726010
Fax: +48 334979635
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://mzd.bielsko.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Otra actividad: zarządzanie drogami publicznymi

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie koncepcji projektowej pn. „Budowa ulicy zbiorczej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Krakowskiej w Bielsku-Białej"

Número de referencia: 184-20/IZ/32/U/PN
II.1.2)Código CPV principal
71320000 Servicios de diseño técnico
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie koncepcji projektowej budowy ulicy zbiorczej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Krakowskiej w Bielsku-Białej.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71322100 Servicios de estudio de dimensiones para obras de ingeniería civil
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL225 Bielski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Bielsko-Biała

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie koncepcji projektowej budowy ulicy zbiorczej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Krakowskiej w Bielsku-Białej (zwanej dalej „dokumentacją”), w zakresie obejmującym w szczególności:

— wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej,

— wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub geotechnicznej,

— wykonanie pomiarów ruchu,

— przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych,

— wykonanie koncepcji projektowej.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach II–IV SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie potencjału kadrowego / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 110-267070
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zamawiający, w trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, poinformował, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 600 000,00 PLN brutto. Oferty nieprzekraczające ww. budżetu Zamawiającego przewidzianego na realizację zamówienia zostały odrzucone. Cena jedynej oferty niepodlegającej odrzuceniu, znacząco przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Z uwagi na powyższe, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020