Servicios - 451306-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Sulejówek: Servicios de gestión de vertederos

2020/S 187-451306

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Sulejówek
Dirección postal: ul. Dworcowa 55
Localidad: Sulejówek
Código NUTS: PL925 Siedlecki
Código postal: 05-070
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Siporska
Correo electrónico: zamowienia@umsulejowek.pl
Teléfono: +48 227606230
Fax: +48 227606213
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.sulejowek.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Część nr 1 – „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Sulejówek”, część nr 2 – „Opróżnianie i wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych, koszy (...)"

Número de referencia: W.PRP.271.36.2020
II.1.2)Código CPV principal
90533000 Servicios de gestión de vertederos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Część nr 1 – „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Sulejówek”, część nr 2 – „Opróżnianie i wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych, koszy z przystanków komunikacji miejskiej, koszy z parków miejskich oraz z placów zabaw usytuowanych na terenie miasta Sulejówek w ilości do 255 szt.”, część nr 3 – zadanie nr 1 – „Wywóz odpadów komunalnych z targowiska miejskiego” oraz zadanie nr 2 – „Wywóz odpadów komunalnych z miejsc wskazanych przez zamawiającego na terenie miasta Sulejówek”.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 15 690 902.23 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Sulejówek

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
90512000 Servicios de transporte de desperdicios
90533000 Servicios de gestión de vertederos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL925 Siedlecki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miasto Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Sulejówek, wykonanie usługi obejmuje:

1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych miasta Sulejówek;

2) organizację i obsługę stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zwanego dalej „PSZOK”, zlokalizowanego na terenie targowiska miejskiego przy ul. Staszica 2 w Sulejówku, w tym przyjmowanie dostarczonych przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, odpadów zebranych selektywnie wraz z ich późniejszym transportem i zagospodarowaniem;

3) odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów o kodzie 20 01 32 z aptek z terenu miasta Sulejówek;

4) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności faktury / Ponderación: 40,00
Precio - Ponderación: 60.00
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 70 880,00 PLN.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zgodnie z ust. zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, rozliczenia w walucie innej niż PLN, zastosowania aukcji elektronicznej. Termin wykonania od 1.1.2021 do 31.12.2021.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Opróżnianie i wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych, koszy z przystanków komunikacji miejskiej, koszy z parków miejskich oraz z placów zabaw usytuowanych na terenie miasta Sulejówek w ilości do 255 szt.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34928480 Contenedores y cubos de residuos y basura
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL925 Siedlecki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miasto Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi polegającej na systematycznym zbieraniu nieczystości z koszy ulicznych oraz koszy z placów zabaw z terenu miasta Sulejówek (w ilości do 255 szt.), każdego dnia tygodnia oraz w niedziele i święta w godzinach porannych.

2. Obowiązkiem wykonawcy będzie:

1) uprzątnięcie terenu wokół koszy wraz z zabraniem wszelkich worków i odpadów pozostawionych w promieniu 5 m oraz ustawianie przewróconych koszy;

2) trzykrotne mycie koszy zarówno ulicznych jak i koszy zlokalizowanych w parkach miejskich, placach zabaw (w miesiącach: marcu, lipcu i październiku);

3) monitorowanie stanu zapełnienia koszy ulicznych, aby nie dopuścić do ich przepełnienia oraz niezwłoczne zgłaszanie do zamawiającego wszelkich zauważonych szkód powstałych na koszach na skutek wandalizmu lub zdarzeń losowych;

4) odbiór nieczystości z koszy usytuowanych w Parku Glinianki. Prace należy wykonywać, ręcznie bądź mechanicznie przy użyciu sprzętu u masie nie przekraczającej 0,5 tony, przy czym odbiór jest dowolny, pod warunkiem spełnienia powyższego warunku;

5) do każdego kosza ustawionego wokół zbiorników wodnych Parku Glinianki należy zakładać jedno, bądź wielorazowe worki. Przy workach jednorazowych, czynność należy powtarzać przy każdorazowym odbiorze śmieci.

Uwaga: korzystanie z pojazdów o większej masie jest możliwe jedynie na głównej drodze serwisowej.

3. Wykaz koszy ulicznych stanowi załącznik nr 3 do wzoru umowy.

4. Pozostała ilość koszy ulicznych objętych przedmiotem zamówienia, tj. 50 sztuk planowana jest do montażu w 2020 r. z czego 24 szt. od 1.7.2020 w Parku Glinianki (w tym 2 szt. koszy na popiół oraz 6 szt. koszy na psie odchody) oraz 11 szt. w pasie dróg. W 2021 r. planowane jest dostawienie kolejnych 13 szt. Przy czym lokalizacja pozostałych zostanie przekazana mailem osobnym wykazem.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności faktury / Ponderación: 40,00
Precio - Ponderación: 60,00
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6 000,00 PLN.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, rozliczenia w walucie innej niż PLN, zastosowania aukcji elektronicznej. Termin wykonania od 1.1.2021 do 31.12.2021.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 1 – „Wywóz odpadów komunalnych z targowiska miejskiego” oraz zadanie nr 2 – „Wywóz odpadów komunalnych z miejsc wskazanych przez zamawiającego na terenie miasta Sulejówek”.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34928480 Contenedores y cubos de residuos y basura
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL925 Siedlecki
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta Sulejówek. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania, przy czym zamawiający informuje, że zostanie podpisana jedna umowa na realizację całego przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 1 – pn.: Wywóz odpadów komunalnych z targowiska miejskiego.

Wywóz odpadów komunalnych z terenu targowiska miejskiego w zależności od potrzeb na zgłoszenie terminu odbioru (telefoniczne, faksem lub mailem) przedstawiciela zamawiającego najpóźniej w ciągu jednego dnia od chwili przyjęcia zgłoszenia. Wywóz odbywać się będzie we wcześniej podstawionych na zlecenie zamawiającego kontenerach KP-7 przeznaczonych na odpady zmieszane w ilości około 7 szt. w skali miesiąca oraz kontenerach KP-14 na tekturę i karton w ilości około 8 szt. w skali miesiąca. Ilość kontenerów w skali miesiąca może ulec zmianie i jest uzależniona od potrzeb zamawiającego.

Zadanie nr 2 – pn.: Wywóz odpadów komunalnych z miejsc wskazanych przez zamawiającego na terenie miasta Sulejówek

Wywóz odpadów komunalnych z miejsc wyznaczonych przez zamawiającego w zależności od potrzeb na zgłoszenie miejsca i terminu odbioru (telefoniczne, faksem lub mailem) przedstawiciela zamawiającego najpóźniej w ciągu jednego dnia od chwili przyjęcia zgłoszenia. Wywóz odbywać się będzie we wcześniej podstawionych na zlecenie zamawiającego kontenerach KP-7 przeznaczonych na odpady zmieszane w ilości około 8 szt. w skali miesiąca oraz kontenerach KP-14 na odpady zielone w ilości: około 2 szt. w skali miesiąca w okresie od stycznia do marca oraz około 6 szt. w skali miesiąca w okresie od kwietnia do listopada. Ilość kontenerów w skali miesiąca może ulec zmianie i jest uzależniona od potrzeb zamawiającego.

Uwaga 1:

Zamawiający informuje, że umowa zostanie podpisana i będzie realizowana do wyczerpania kwoty zarezerwowanej w budżecie, tj.:

— dla zadania nr 1 – do kwoty 150 000,00 PLN brutto,

— dla zadania nr 2 – do kwoty 200 000,00 PLN brutto.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności faktury / Ponderación: 40,00
Precio - Ponderación: 60,00
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

2. Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 200,00 PLN.

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, rozliczenia w walucie innej niż PLN, zastosowania aukcji elektronicznej. termin wykonania od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 093-222500
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: W.PRP.271.36.2020
Lote nº: 3
Denominación:

Część nr 3 – zadanie nr 1 – „Wywóz odpadów komunalnych z targowiska miejskiego” oraz zadanie nr 2 – „Wywóz odpadów komunalnych z miejsc wskazanych przez zamawiającego na terenie miasta Sulejówek”

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Obozowa 43
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Código postal: 01-161
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: FBSerwis Kamieńsk sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Wieluńska 50
Localidad: Kamieńsk
Código NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Código postal: 97-360
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: FBSerwis S.A.
Dirección postal: ul. Siedmiogrodzka 9
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Código postal: 01-204
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 342 592.53 PLN
Oferta más baja: 370 855.39 PLN / Oferta más elevada: 370 855.39 PLN considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów zgodnie z pkt 6.5 SIWZ (część 1–3).

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. SIWZ składa dokumenty wymienione w pkt 6.7 SIWZ.

3. Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza również wykonawcę zgodnie z pkt 5.4 SIWZ.

4. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w złączniku nr 5 A–C do SIWZ.

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, zostały opisane w pkt 19.3 SIWZ.

6. 3.3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, polegać będzie na powtórzeniu:

1) dla części nr 1: usług będących przedmiotem zamówienia pierwotnego, tj. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Sulejówek. Przewidywana wielkość zamówienia do 6 218,8 Mg.

Zamawiający przewiduje o udzieleniu zamówienia do wysokości 7 273 087,20 PLN brutto. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej;

2) dla części nr 2: usług będących przedmiotem zamówienia pierwotnego, tj. opróżnianie i wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych, koszy z przystanków komunikacji miejskiej, koszy z parków miejskich oraz z placów zabaw na terenie miasta Sulejówek. Przewidywana wielkość zamówień do 330 szt. koszy rocznie. Zamawiający przewiduje o udzieleniu zamówienia do wysokości 650 000,00 PLN brutto. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej;

3) dla części nr 3: usług będących przedmiotem zamówienia pierwotnego, tj.:

— zadanie nr 1: podstawianie i odbiór kontenerów KP-7 na odpady komunalne zmieszane oraz KP-14 na karton i tekturę z terenu targowiska miejskiego w Sulejówku przy ul. Krasińskiego 2. Przewidywana wielkość zamówień do 300 szt. kontenerów KP-7 oraz do 320 szt. kontenerów KP-14. Zamawiający przewiduje o udzieleniu zamówienia do wysokości 500 000,00 PLN brutto. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej,

— zadanie nr 2: wykonania wywozu odpadów komunalnych zmieszanych z kontenerów KP-7 oraz odpadów zielonych z kontenerów KP-14, z miejsc wskazanych przez zamawiającego na terenie miasta Sulejówek. Przewidywana wielkość zamówień do 310 szt. kontenerów KP-7 oraz do 200 szt. kontenerów KP-14. Zamawiający przewiduje o udzieleniu zamówienia do wysokości 600 000,00 PLN brutto. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

7. Termin wykonania zamówienia od 1.1.2021 do 31.12.2021.

8. W celu potwierdzenia spełniania warunku kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o zamawiający żąda od wykonawcy dok. wymienionych w pkt 6.1 SIWZ.

9. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający żąda od wykonawcy dok. wymienionych w pkt 6.2. SIWZ.

10. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda od wykonawcy dok. wymienionych w pkt 6.4. SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020