Servicios - 451340-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Târgu Mureș: Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor y equipo asociado

2020/S 187-451340

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Inspectoratul de Poliție Județean Mureș
Número de identificación fiscal: 4322602
Dirección postal: Str. Borsos Támas nr. 16
Localidad: Târgu Mureș
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 540065
País: Rumania
Persona de contacto: Boier Ioan Cătălin
Correo electrónico: achizitii.ipjms@gmail.com
Teléfono: +40 265202377
Fax: +40 265311555
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://ms.politiaromana.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Serviciu de reparaţii şi întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe cu asigurarea pieselor de schimb și serviciul de inspecție tehnică periodică pentru autovehicule

Número de referencia: 219250
II.1.2)Código CPV principal
50110000 Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor y equipo asociado
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Acordul-cadru are ca obiect Servicii de reparare, întreţinere a autovehiculelor şi înlocuirea pieselor de schimb uzate în perioada 2019-2021, obiect care a fost divizat în loturi pentru a adapta dimensiunea contractelor individuale rezultate, astfel încât să corespundă mai bine nevoilor autorităţii contractante, precum şi capacităţii operatorilor economici. Autoritatea contractantă este interesată să achiziţioneze pe de o parte piesele de schimb şi a materialele necesare în procesul de întreţinere al autovehiculelor, iar pe de altă parte servicii de întreţinere şi repararea autovehiculelor din dotarea I.P.J. Mureş, în atelierele specializate ale operatorilor economici care sunt câştigătorii acordurilor cadru. Totodată, în cadrul acestei proceduri de achiziţie autoritatea contractantă este interesată să achiziţioneze şi serviciul de inspecţie tehnică periodică, conform legislaţiei în vigoare pentru toate mărcile şi tipurile de autovehicule solicitate prin caietul de sarcini. Ofertantul poate depune ofertă de preţ pentru unul sau mai multe din loturile solicitate, detaliat, pe fiecare marcă/ tip de autovehicul rutier solicitat de către autoritatea contractantă conform specificaţiilor din caietul de sarcini. Operatorii economici trebuie să facă dovada că deţin atelier specializat sau că au încheiate acorduri de asociere sau subcontractare cu operatorii economici autorizaţi să execute servicii ce fac obiectul contractului. Serviciile şi produsele ce se vor achiziţiona trebuie să îndeplinească în totalitate cerinţele minime ale specificaţiilor tehnice aşa cum sunt prevăzute în caietul de sarcini. Estimarea valorii totale a produselor şi a serviciilor ce se vor achiziţiona în baza contractelor subsecvente pentru întreaga durată a acordului cadru. LOT 1: Valoare estimată minim 197500,00 - maximă 648250,00 RON, LOT 2 Valoare estimată minim 51000,00 - maximă 135050,00 RON, LOT 3: Valoare estimată minim 50400,00 - maximă 135030,00 RON, LOT 4: Valoare estimată minim 13780,00 - maximă 70480,00 RON, LOT 5: Valoare estimată minim 14260,00 - maximă 78065,00 RON, LOT 6: Valoare estimată minim 9125,00 - maximă 43205,00 RON, LOT 7: Valoare estimată minim 11600,00 - maximă 89920,00 RON. Valoarea estimată fără TVA (lei) a acordului cadru minimă: 347665,00 maximă: 1200000,00. Valoarea estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor minime și maxime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru este: lot 1: 800,00-80000,00, lot 2: 800,00-25000,00, lot3: 800,00-24000,00, lot4: 800,00-8000,00, lot5: 800,00-8300,00, lot6: 800,00-8500,00 și lot 7: 800,00-8500,00.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 496 608.78 RON
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

FORD

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50110000 Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor y equipo asociado
34300000 Partes y accesorios para vehículos y sus motores
71631200 Servicios de inspección técnica de automóviles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO125 Mureş
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Locul de executare:atelierele specializate prin intermediul cărora operatorii economici câştigătorii ai contractului de achiziţie publică, aduc la îndeplinire obligaţiile contractuale trebuie să fie situate pe raza localităţilor limitrofe ale Mun. Târgu Mureş.

II.2.4)Descripción del contrato:

Serviciul de reparaţii şi întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe cu asigurarea pieselor de schimb şi serviciul de inspecţie tehnică periodică pentru autovehicule din dotarea Inspectoratului de Politie Judeţean Mureş, se va face în conformitate cu cerinţele descrise în fişa de date a achiziţiei şi specificaţiile tehnice din caietul de sarcini la 9 autovehicule marca FORD pentru o perioadă de 24 luni de la data adjudecării contractului. Valoarea estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor minime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 800,00; Valoare estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor maxime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 8.300,00. Ofertantul va constitui o garanţie pentru participare în cuantumul: Lot 1: 83.00 RON. Cantităţile maxime şi minime de produse şi servicii aferente acordului cadru sunt în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini aferent fişei de date a achiziţiei. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: - perioada cuprinsă între data semnării acordului cadru şi următoarele 24 luni, iar cuantumurile valorice ale fiecărui contract subsecvent vor fi stabilite în raport cu necesităţile ce fac obiectul contractului subsecvent şi a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispoziţie. - în situaţia în care după atribuirea acordului cadru, sunt alocate fonduri suficiente se va încheia lunar minim un contract subsecvent - durata contractului subsecvent: 30 zile.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Autoritatea contractantă va stabili oferta/ofertele câştigătoare pentru fiecare lot în parte, prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, pe baza criteriului de atribuire precizat şi anume „preţul cel mai scăzut’’

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

MERCEDES

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50110000 Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor y equipo asociado
34300000 Partes y accesorios para vehículos y sus motores
71631200 Servicios de inspección técnica de automóviles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO125 Mureş
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Locul de executare:atelierele specializate prin intermediul cărora operatorii economici câştigătorii ai contractului de achiziţie publică, aduc la îndeplinire obligaţiile contractuale trebuie să fie situate pe raza localităţilor limitrofe ale Mun. Târgu Mureş.

II.2.4)Descripción del contrato:

Serviciul de reparaţii şi întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe cu asigurarea pieselor de schimb şi serviciul de inspecţie tehnică periodică pentru autovehicule din dotarea Inspectoratului de Politie Judeţean Mureş, se va face în conformitate cu cerinţele descrise în fişa de date a achiziţiei şi specificaţiile tehnice din caietul de sarcini la 4 autovehicule marca MERCEDES pentru o perioadă de 24 luni de la data adjudecării contractului. Valoarea estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor minime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 800,00; Valoare estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor maxime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 8.500,00. Ofertantul va constitui o garanţie pentru participare în cuantumul: Lot 1: 85.00 RON. Cantităţile maxime şi minime de produse şi servicii aferente acordului cadru sunt în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini aferent fişei de date a achiziţiei. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: - perioada cuprinsă între data semnării acordului cadru şi următoarele 24 luni, iar cuantumurile valorice ale fiecărui contract subsecvent vor fi stabilite în raport cu necesităţile ce fac obiectul contractului subsecvent şi a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispoziţie. - în situaţia în care după atribuirea acordului cadru, sunt alocate fonduri suficiente se va încheia lunar minim un contract subsecvent - durata contractului subsecvent: 30 zile.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Autoritatea contractantă va stabili oferta/ofertele câştigătoare pentru fiecare lot în parte, prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, pe baza criteriului de atribuire precizat şi anume „preţul cel mai scăzut’’

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

DACIA

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50110000 Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor y equipo asociado
34300000 Partes y accesorios para vehículos y sus motores
71631200 Servicios de inspección técnica de automóviles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO125 Mureş
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Locul de executare:atelierele specializate prin intermediul cărora operatorii economici câştigătorii ai contractului de achiziţie publică, aduc la îndeplinire obligaţiile contractuale trebuie să fie situate pe raza localităţilor limitrofe ale Mun. Târgu Mureş.

II.2.4)Descripción del contrato:

Serviciul de reparaţii şi întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe cu asigurarea pieselor de schimb şi serviciul de inspecţie tehnică periodică pentru autovehicule din dotarea Inspectoratului de Politie Judeţean Mureş, se va face în conformitate cu cerinţele descrise în fişa de date a achiziţiei şi specificaţiile tehnice din caietul de sarcini la 232 autovehicule marca Dacia pentru o perioadă de 24 luni de la data adjudecării contractului. Valoarea estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor minime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 800,00; Valoare estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor maxime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 80.000,00. Ofertantul va constitui o garanţie pentru participare în cuantumul: Lot 1: 800.00 RON. Cantităţile maxime şi minime de produse şi servicii aferente acordului cadru sunt în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini aferent fişei de date a achiziţiei. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: - perioada cuprinsă între data semnării acordului cadru şi următoarele 24 luni, iar cuantumurile valorice ale fiecărui contract subsecvent vor fi stabilite în raport cu necesităţile ce fac obiectul contractului subsecvent şi a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispoziţie. - în situaţia în care după atribuirea acordului cadru, sunt alocate fonduri suficiente se va încheia lunar minim un contract subsecvent de furnizare. - durata contractului subsecvent: 30 zile.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Autoritatea contractantă va stabili oferta/ofertele câştigătoare pentru fiecare lot în parte, prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, pe baza criteriului de atribuire precizat şi anume „preţul cel mai scăzut’’

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

AUDI, VW, SEAT, SKODA

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50110000 Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor y equipo asociado
34300000 Partes y accesorios para vehículos y sus motores
71631200 Servicios de inspección técnica de automóviles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO125 Mureş
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Locul de executare:atelierele specializate prin intermediul cărora operatorii economici câştigătorii ai contractului de achiziţie publică, aduc la îndeplinire obligaţiile contractuale trebuie să fie situate pe raza localităţilor limitrofe ale Mun. Târgu Mureş.

II.2.4)Descripción del contrato:

Serviciul de reparaţii şi întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe cu asigurarea pieselor de schimb şi serviciul de inspecţie tehnică periodică pentru autovehicule din dotarea Inspectoratului de Politie Judeţean Mureş, se va face în conformitate cu cerinţele descrise în fişa de date a achiziţiei şi specificaţiile tehnice din caietul de sarcini la 35 autovehicule marca AUDI, VW, SEAT, SKODA pentru o perioadă de 24 luni de la data adjudecării contractului. Valoarea estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor minime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 800,00; Valoare estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor maxime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 24.000,00. Ofertantul va constitui o garanţie pentru participare în cuantumul: Lot 1: 240.00 RON. Cantităţile maxime şi minime de produse şi servicii aferente acordului cadru sunt în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini aferent fişei de date a achiziţiei. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: - perioada cuprinsă între data semnării acordului cadru şi următoarele 24 luni, iar cuantumurile valorice ale fiecărui contract subsecvent vor fi stabilite în raport cu necesităţile ce fac obiectul contractului subsecvent şi a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispoziţie. - în situaţia în care după atribuirea acordului cadru, sunt alocate fonduri suficiente se va încheia lunar minim un contract subsecvent - durata contractului subsecvent: 30 zile.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Autoritatea contractantă va stabili oferta/ofertele câştigătoare pentru fiecare lot în parte, prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, pe baza criteriului de atribuire precizat şi anume „preţul cel mai scăzut’’.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ALTE TIPURI DE AUTOVEHICULE

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50110000 Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor y equipo asociado
34300000 Partes y accesorios para vehículos y sus motores
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO125 Mureş
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Locul de executare:atelierele specializate prin intermediul cărora operatorii economici câştigătorii ai contractului de achiziţie publică, aduc la îndeplinire obligaţiile contractuale trebuie să fie situate pe raza localităţilor limitrofe ale Mun. Târgu Mureş.

II.2.4)Descripción del contrato:

Serviciul de reparaţii şi întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe cu asigurarea pieselor de schimb şi serviciul de inspecţie tehnică periodică pentru autovehicule din dotarea Inspectoratului de Politie Judeţean Mureş, se va face în conformitate cu cerinţele descrise în fişa de date a achiziţiei şi specificaţiile tehnice din caietul de sarcini la 9 autovehicule de diferite marci pentru o perioadă de 24 luni de la data adjudecării contractului. Valoarea estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor minime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 800,00; Valoare estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor maxime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 8.500,00. Ofertantul va constitui o garanţie pentru participare în cuantumul: Lot 1: 85.00 RON. Cantităţile maxime şi minime de produse şi servicii aferente acordului cadru sunt în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini aferent fişei de date a achiziţiei. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: - perioada cuprinsă între data semnării acordului cadru şi următoarele 24 luni, iar cuantumurile valorice ale fiecărui contract subsecvent vor fi stabilite în raport cu necesităţile ce fac obiectul contractului subsecvent şi a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispoziţie. - în situaţia în care după atribuirea acordului cadru, sunt alocate fonduri suficiente se va încheia lunar minim un contract subsecvent - durata contractului subsecvent: 30 zile.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Autoritatea contractantă va stabili oferta/ofertele câştigătoare pentru fiecare lot în parte, prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, pe baza criteriului de atribuire precizat şi anume „preţul cel mai scăzut’’.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

DACIA - Autovehicule în garanţie

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50110000 Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor y equipo asociado
34300000 Partes y accesorios para vehículos y sus motores
71631200 Servicios de inspección técnica de automóviles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO125 Mureş
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Locul de executare:atelierele specializate prin intermediul cărora operatorii economici câştigătorii ai contractului de achiziţie publică, aduc la îndeplinire obligaţiile contractuale trebuie să fie situate pe raza localităţilor limitrofe ale Mun. Târgu Mureş.

II.2.4)Descripción del contrato:

Serviciul de reparaţii şi întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe cu asigurarea pieselor de schimb şi serviciul de inspecţie tehnică periodică pentru autovehicule din dotarea Inspectoratului de Politie Judeţean Mureş, se va face în conformitate cu cerinţele descrise în fişa de date a achiziţiei şi specificaţiile tehnice din caietul de sarcini la 56 autovehicule marca Dacia - Autovehicule în garanţie pentru o perioadă de 24 luni de la data adjudecării contractului. Valoarea estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor minime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 800,00; Valoare estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor maxime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 25.000,00. Ofertantul va constitui o garanţie pentru participare în cuantumul: Lot 2: 250,00 RON. Cantităţile maxime şi minime de produse şi servicii aferente acordului cadru sunt în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini aferent fişei de date a achiziţiei. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: - perioada cuprinsă între data semnării acordului cadru şi următoarele 24 luni, iar cuantumurile valorice ale fiecărui contract subsecvent vor fi stabilite în raport cu necesităţile ce fac obiectul contractului subsecvent şi a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispoziţie. - în situaţia în care după atribuirea acordului cadru, sunt alocate fonduri suficiente se va încheia lunar minim un contract subsecvent - durata contractului subsecvent: 30 zile.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Autoritatea contractantă va stabili oferta/ofertele câştigătoare pentru fiecare lot în parte, prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, pe baza criteriului de atribuire precizat şi anume „preţul cel mai scăzut’’

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

VW, SEAT, SKODA – Autovehicule în garanţie

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50110000 Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor y equipo asociado
34300000 Partes y accesorios para vehículos y sus motores
71631200 Servicios de inspección técnica de automóviles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO125 Mureş
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Locul de executare:atelierele specializate prin intermediul cărora operatorii economici câştigătorii ai contractului de achiziţie publică, aduc la îndeplinire obligaţiile contractuale trebuie să fie situate pe raza localităţilor limitrofe ale Mun. Târgu Mureş

II.2.4)Descripción del contrato:

Serviciul de reparaţii şi întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe cu asigurarea pieselor de schimb şi serviciul de inspecţie tehnică periodică pentru autovehicule din dotarea Inspectoratului de Politie Judeţean Mureş, se va face în conformitate cu cerinţele descrise în fişa de date a achiziţiei şi specificaţiile tehnice din caietul de sarcini la 7 autovehicule marca VW, SEAT, SKODA – Autovehicule în garanţie pentru o perioadă de 24 luni de la data adjudecării contractului. Valoarea estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor minime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 800,00; Valoare estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor maxime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 8.000,00. Ofertantul va constitui o garanţie pentru participare în cuantumul: Lot 1: 80,00 RON. Cantităţile maxime şi minime de produse şi servicii aferente acordului cadru sunt în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini aferent fişei de date a achiziţiei. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: - perioada cuprinsă între data semnării acordului cadru şi următoarele 24 luni, iar cuantumurile valorice ale fiecărui contract subsecvent vor fi stabilite în raport cu necesităţile ce fac obiectul contractului subsecvent şi a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispoziţie. - în situaţia în care după atribuirea acordului cadru, sunt alocate fonduri suficiente se va încheia lunar minim un contract subsecvent - durata contractului subsecvent: 30 zile

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Autoritatea contractantă va stabili oferta/ofertele câştigătoare pentru fiecare lot în parte, prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, pe baza criteriului de atribuire precizat şi anume „preţul cel mai scăzut’’.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 130-319657
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 230.939
Lote nº: 5
Denominación:

FORD

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SC AUTOCENTER DEVELOPEMENT SRL
Número de identificación fiscal: RO25529849
Dirección postal: Strada VIOTELOR, Nr. 29
Localidad: Targu Mures
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 540012
País: Rumania
Correo electrónico: bors.daniel@gmail.com
Teléfono: +40 722225101
Fax: +40 265260523
Dirección de internet: www.autocentermures.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 8 610 642.84 RON
Valor total del contrato/lote: 578.21 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 229.519
Lote nº: 6
Denominación:

MERCEDES

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
26/06/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 9
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 9
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Goldfit Service Srl
Número de identificación fiscal: RO 25274400
Dirección postal: Strada Agricultorilor, Nr. 5
Localidad: Sangeorgiu de Mures
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 547530
País: Rumania
Correo electrónico: iuga.d@rother.ro
Teléfono: +40 746030889
Fax: +40 365407929
Dirección de internet: www.goldfit.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 31 998 075.00 RON
Valor total del contrato/lote: 5 200.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 229.490
Lote nº: 5
Denominación:

FORD

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/06/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SC AUTOCENTER DEVELOPEMENT SRL
Número de identificación fiscal: RO25529849
Dirección postal: Strada VIOTELOR, Nr. 29
Localidad: Targu Mures
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 540012
País: Rumania
Correo electrónico: bors.daniel@gmail.com
Teléfono: +40 722225101
Fax: +40 265260523
Dirección de internet: www.autocentermures.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 8 610 642.84 RON
Valor total del contrato/lote: 3 868.10 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 238.327
Lote nº: 5
Denominación:

FORD

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/04/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SC AUTOCENTER DEVELOPEMENT SRL
Número de identificación fiscal: RO25529849
Dirección postal: Strada VIOTELOR, Nr. 29
Localidad: Targu Mures
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 540012
País: Rumania
Correo electrónico: bors.daniel@gmail.com
Teléfono: +40 722225101
Fax: +40 265260523
Dirección de internet: www.autocentermures.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 8 610 642.84 RON
Valor total del contrato/lote: 192.38 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 228.327
Lote nº: 6
Denominación:

MERCEDES

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/03/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 9
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 9
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Goldfit Service Srl
Número de identificación fiscal: RO 25274400
Dirección postal: Strada Agricultorilor, Nr. 5
Localidad: Sangeorgiu de Mures
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 547530
País: Rumania
Correo electrónico: iuga.d@rother.ro
Teléfono: +40 746030889
Fax: +40 365407929
Dirección de internet: www.goldfit.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 31 998 075.00 RON
Valor total del contrato/lote: 4 831.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 227.848
Lote nº: 2
Denominación:

DACIA - Autovehicule în garanţie

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: MATEROM AUTO EXPERT
Número de identificación fiscal: RO27885826
Dirección postal: Strada VIILOR, Nr. 799
Localidad: Cristesti
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 547185
País: Rumania
Correo electrónico: licitatii.seap@materom.ro
Teléfono: +40 265333427
Dirección de internet: https://www.materom.ro/
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 7 489 986.19 RON
Valor total del contrato/lote: 5 522.75 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 227.847
Lote nº: 1
Denominación:

DACIA

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 9
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 9
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Goldfit Service Srl
Número de identificación fiscal: RO 25274400
Dirección postal: Strada Agricultorilor, Nr. 5
Localidad: Sangeorgiu de Mures
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 547530
País: Rumania
Correo electrónico: iuga.d@rother.ro
Teléfono: +40 746030889
Fax: +40 365407929
Dirección de internet: www.goldfit.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 31 998 075.00 RON
Valor total del contrato/lote: 22 555.54 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 220856
Lote nº: 2
Denominación:

DACIA - Autovehicule în garanţie

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/10/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: MATEROM AUTO EXPERT
Número de identificación fiscal: RO27885826
Dirección postal: Strada VIILOR, Nr. 799
Localidad: Cristesti
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 547185
País: Rumania
Correo electrónico: licitatii.seap@materom.ro
Teléfono: +40 265333427
Dirección de internet: https://www.materom.ro/
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 135 050.00 RON
Oferta más baja: 7 489 986.19 RON / Oferta más elevada: 7 489 986.19 RON considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 220855
Lote nº: 3
Denominación:

AUDI, VW, SEAT, SKODA

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/10/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Goldfit Service Srl
Número de identificación fiscal: RO 25274400
Dirección postal: Strada Agricultorilor, Nr. 5
Localidad: Sangeorgiu de Mures
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 547530
País: Rumania
Correo electrónico: iuga.d@rother.ro
Teléfono: +40 746030889
Fax: +40 365407929
Dirección de internet: www.goldfit.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 135 030.00 RON
Oferta más baja: 12 347 729.00 RON / Oferta más elevada: 19 229 137.58 RON considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 228324
Lote nº: 5
Denominación:

FORD

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/03/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SC AUTOCENTER DEVELOPEMENT SRL
Número de identificación fiscal: RO25529849
Dirección postal: Strada VIOTELOR, Nr. 29
Localidad: Targu Mures
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 540012
País: Rumania
Correo electrónico: bors.daniel@gmail.com
Teléfono: +40 722225101
Fax: +40 265260523
Dirección de internet: www.autocentermures.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 8 610 642.84 RON
Valor total del contrato/lote: 629.80 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 220855
Lote nº: 1
Denominación:

DACIA

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/10/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Goldfit Service Srl
Número de identificación fiscal: RO 25274400
Dirección postal: Strada Agricultorilor, Nr. 5
Localidad: Sangeorgiu de Mures
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 547530
País: Rumania
Correo electrónico: iuga.d@rother.ro
Teléfono: +40 746030889
Fax: +40 365407929
Dirección de internet: www.goldfit.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 648 250.00 RON
Oferta más baja: 13 628 562.00 RON / Oferta más elevada: 25 521 765.44 RON considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 220857
Lote nº: 5
Denominación:

FORD

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/10/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SC AUTOCENTER DEVELOPEMENT SRL
Número de identificación fiscal: RO25529849
Dirección postal: Strada VIOTELOR, Nr. 29
Localidad: Targu Mures
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 540012
País: Rumania
Correo electrónico: bors.daniel@gmail.com
Teléfono: +40 722225101
Fax: +40 265260523
Dirección de internet: www.autocentermures.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 78 065.00 RON
Oferta más baja: 8 610 642.84 RON / Oferta más elevada: 9 178 007.50 RON considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 228.956
Lote nº: 1
Denominación:

DACIA

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 9
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 9
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Goldfit Service Srl
Número de identificación fiscal: RO 25274400
Dirección postal: Strada Agricultorilor, Nr. 5
Localidad: Sangeorgiu de Mures
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 547530
País: Rumania
Correo electrónico: iuga.d@rother.ro
Teléfono: +40 746030889
Fax: +40 365407929
Dirección de internet: www.goldfit.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 31 998 075.00 RON
Valor total del contrato/lote: 12 497.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 228.973
Lote nº: 1
Denominación:

DACIA

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
12/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 9
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 9
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Goldfit Service Srl
Número de identificación fiscal: RO 25274400
Dirección postal: Strada Agricultorilor, Nr. 5
Localidad: Sangeorgiu de Mures
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 547530
País: Rumania
Correo electrónico: iuga.d@rother.ro
Teléfono: +40 746030889
Fax: +40 365407929
Dirección de internet: www.goldfit.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 31 998 075.00 RON
Valor total del contrato/lote: 98 301.13 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 228.970
Lote nº: 2
Denominación:

DACIA - Autovehicule în garanţie

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
12/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: MATEROM AUTO EXPERT
Número de identificación fiscal: RO27885826
Dirección postal: Strada VIILOR, Nr. 799
Localidad: Cristesti
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 547185
País: Rumania
Correo electrónico: licitatii.seap@materom.ro
Teléfono: +40 265333427
Dirección de internet: https://www.materom.ro/
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 7 489 986.19 RON
Valor total del contrato/lote: 19 035.44 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 228.795
Lote nº: 1
Denominación:

DACIA

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/04/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 9
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 9
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Goldfit Service Srl
Número de identificación fiscal: RO 25274400
Dirección postal: Strada Agricultorilor, Nr. 5
Localidad: Sangeorgiu de Mures
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 547530
País: Rumania
Correo electrónico: iuga.d@rother.ro
Teléfono: +40 746030889
Fax: +40 365407929
Dirección de internet: www.goldfit.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 31 998 075.00 RON
Valor total del contrato/lote: 14 328.11 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 228.772
Lote nº: 1
Denominación:

DACIA

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/04/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 9
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 9
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Goldfit Service Srl
Número de identificación fiscal: RO 25274400
Dirección postal: Strada Agricultorilor, Nr. 5
Localidad: Sangeorgiu de Mures
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 547530
País: Rumania
Correo electrónico: iuga.d@rother.ro
Teléfono: +40 746030889
Fax: +40 365407929
Dirección de internet: www.goldfit.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 31 998 075.00 RON
Valor total del contrato/lote: 37 512.10 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 220855
Lote nº: 7
Denominación:

ALTE TIPURI DE AUTOVEHICULE

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/10/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Goldfit Service Srl
Número de identificación fiscal: RO 25274400
Dirección postal: Strada Agricultorilor, Nr. 5
Localidad: Sangeorgiu de Mures
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 547530
País: Rumania
Correo electrónico: iuga.d@rother.ro
Teléfono: +40 746030889
Fax: +40 365407929
Dirección de internet: www.goldfit.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 89 920.00 RON
Oferta más baja: 2 320 437.50 RON / Oferta más elevada: 2 501 245.41 RON considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 220855
Lote nº: 6
Denominación:

MERCEDES

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/10/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Goldfit Service Srl
Número de identificación fiscal: RO 25274400
Dirección postal: Strada Agricultorilor, Nr. 5
Localidad: Sangeorgiu de Mures
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 547530
País: Rumania
Correo electrónico: iuga.d@rother.ro
Teléfono: +40 746030889
Fax: +40 365407929
Dirección de internet: www.goldfit.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 43 205.00 RON
Oferta más baja: 3 701 346.50 RON / Oferta más elevada: 3 910 775.60 RON considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 221026
Lote nº: 5
Denominación:

FORD

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/10/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SC AUTOCENTER DEVELOPEMENT SRL
Número de identificación fiscal: RO25529849
Dirección postal: Strada VIOTELOR, Nr. 29
Localidad: Targu Mures
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 540012
País: Rumania
Correo electrónico: bors.daniel@gmail.com
Teléfono: +40 722225101
Fax: +40 265260523
Dirección de internet: www.autocentermures.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 3 045.56 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 220978
Lote nº: 2
Denominación:

DACIA - Autovehicule în garanţie

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/10/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: MATEROM AUTO EXPERT
Número de identificación fiscal: RO27885826
Dirección postal: Strada VIILOR, Nr. 799
Localidad: Cristesti
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 547185
País: Rumania
Correo electrónico: licitatii.seap@materom.ro
Teléfono: +40 265333427
Dirección de internet: https://www.materom.ro/
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 7 489 986.19 RON
Valor total del contrato/lote: 3 968.06 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 220980
Lote nº: 1
Denominación:

DACIA

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/10/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 9
Número de ofertas recibidas de PYME: 9
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 9
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Goldfit Service Srl
Número de identificación fiscal: RO 25274400
Dirección postal: Strada Agricultorilor, Nr. 5
Localidad: Sangeorgiu de Mures
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 547530
País: Rumania
Correo electrónico: iuga.d@rother.ro
Teléfono: +40 746030889
Fax: +40 365407929
Dirección de internet: www.goldfit.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 31 998 075.00 RON
Valor total del contrato/lote: 38 174.59 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 615284
Lote nº: 5
Denominación:

FORD

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/12/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SC AUTOCENTER DEVELOPEMENT SRL
Número de identificación fiscal: RO25529849
Dirección postal: Strada VIOTELOR, Nr. 29
Localidad: Targu Mures
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 540012
País: Rumania
Correo electrónico: bors.daniel@gmail.com
Teléfono: +40 722225101
Fax: +40 265260523
Dirección de internet: www.autocentermures.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 8 610 642.84 RON
Valor total del contrato/lote: 3 102.81 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 615.284
Lote nº: 5
Denominación:

FORD

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
13/12/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SC AUTOCENTER DEVELOPEMENT SRL
Número de identificación fiscal: RO25529849
Dirección postal: Strada VIOTELOR, Nr. 29
Localidad: Targu Mures
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 540012
País: Rumania
Correo electrónico: bors.daniel@gmail.com
Teléfono: +40 722225101
Fax: +40 265260523
Dirección de internet: www.autocentermures.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 8 610 642.84 RON
Valor total del contrato/lote: 3 102.81 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 615.285
Lote nº: 2
Denominación:

DACIA - Autovehicule în garanţie

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
13/12/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: MATEROM AUTO EXPERT
Número de identificación fiscal: RO27885826
Dirección postal: Strada VIILOR, Nr. 799
Localidad: Cristesti
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 547185
País: Rumania
Correo electrónico: licitatii.seap@materom.ro
Teléfono: +40 265333427
Dirección de internet: https://www.materom.ro/
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 7 489 986.19 RON
Valor total del contrato/lote: 13 323.66 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 615.286
Lote nº: 1
Denominación:

DACIA

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
13/12/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 9
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 9
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Goldfit Service Srl
Número de identificación fiscal: RO 25274400
Dirección postal: Strada Agricultorilor, Nr. 5
Localidad: Sangeorgiu de Mures
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 547530
País: Rumania
Correo electrónico: iuga.d@rother.ro
Teléfono: +40 746030889
Fax: +40 365407929
Dirección de internet: www.goldfit.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 31 998 075.00 RON
Valor total del contrato/lote: 45 131.55 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 227.374
Lote nº: 1
Denominación:

DACIA

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/01/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 9
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 9
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Goldfit Service Srl
Número de identificación fiscal: RO 25274400
Dirección postal: Strada Agricultorilor, Nr. 5
Localidad: Sangeorgiu de Mures
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 547530
País: Rumania
Correo electrónico: iuga.d@rother.ro
Teléfono: +40 746030889
Fax: +40 365407929
Dirección de internet: www.goldfit.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 31 998 075.00 RON
Valor total del contrato/lote: 24 091.93 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 228.326
Lote nº: 1
Denominación:

DACIA

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/03/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 9
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 9
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Goldfit Service Srl
Número de identificación fiscal: RO 25274400
Dirección postal: Strada Agricultorilor, Nr. 5
Localidad: Sangeorgiu de Mures
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 547530
País: Rumania
Correo electrónico: iuga.d@rother.ro
Teléfono: +40 746030889
Fax: +40 365407929
Dirección de internet: www.goldfit.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 31 998 075.00 RON
Valor total del contrato/lote: 49 453.12 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 229.489
Lote nº: 2
Denominación:

DACIA - Autovehicule în garanţie

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/06/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: MATEROM AUTO EXPERT
Número de identificación fiscal: RO27885826
Dirección postal: Strada VIILOR, Nr. 799
Localidad: Cristesti
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 547185
País: Rumania
Correo electrónico: licitatii.seap@materom.ro
Teléfono: +40 265333427
Dirección de internet: https://www.materom.ro/
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 7 489 986.19 RON
Valor total del contrato/lote: 2 649.52 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 229.491
Lote nº: 6
Denominación:

MERCEDES

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/06/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 9
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 9
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Goldfit Service Srl
Número de identificación fiscal: RO 25274400
Dirección postal: Strada Agricultorilor, Nr. 5
Localidad: Sangeorgiu de Mures
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 547530
País: Rumania
Correo electrónico: iuga.d@rother.ro
Teléfono: +40 746030889
Fax: +40 365407929
Dirección de internet: www.goldfit.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 31 998 075.00 RON
Valor total del contrato/lote: 38 601.58 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 230.490
Lote nº: 2
Denominación:

DACIA - Autovehicule în garanţie

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: MATEROM AUTO EXPERT
Número de identificación fiscal: RO27885826
Dirección postal: Strada VIILOR, Nr. 799
Localidad: Cristesti
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 547185
País: Rumania
Correo electrónico: licitatii.seap@materom.ro
Teléfono: +40 265333427
Dirección de internet: https://www.materom.ro/
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 7 489 986.19 RON
Valor total del contrato/lote: 6 237.14 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 230.601
Lote nº: 1
Denominación:

DACIA

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
26/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 9
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 9
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Goldfit Service Srl
Número de identificación fiscal: RO 25274400
Dirección postal: Strada Agricultorilor, Nr. 5
Localidad: Sangeorgiu de Mures
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 547530
País: Rumania
Correo electrónico: iuga.d@rother.ro
Teléfono: +40 746030889
Fax: +40 365407929
Dirección de internet: www.goldfit.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 31 998 075.00 RON
Valor total del contrato/lote: 40 674.89 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020