Servicios - 451363-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Wejherowo: Supervisión del trabajo de construcción

2020/S 187-451363

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Miasta Wejherowa
Dirección postal: pl. Jakuba Wejhera 8
Localidad: Wejherowo
Código NUTS: PL63 Pomorskie
Código postal: 84-200
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Szulakowska
Correo electrónico: wzpifz@um.wejherowo.pl
Teléfono: +48 586777115
Fax: +48 586777123
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bip.wejherowo.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego z podziałem na dwie części

Número de referencia: ZZP.271.10.2020.BJ
II.1.2)Código CPV principal
71247000 Supervisión del trabajo de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest część 1 – pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ul. Strzelecką w Wejherowie”; część 2 – pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Kopernika w Wejherowie”.

2. Przedmiot zamówienia dla części 1 i części 2 został opisany w załączniku nr 6 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” (OPZ).

3. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 588 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ul. Strzelecką w Wejherowie”

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71247000 Supervisión del trabajo de construcción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL63 Pomorskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wejherowo

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania pod nazwą „Budowa połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ul. Strzelecką w Wejherowie” w branżach:

a) teletechnicznej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznych i budowy kanału technologicznego;

b) elektroenergetycznej w zakresie przebudowy urządzeń elektroenergetycznych, budowy oświetlenia;

c) mostowej w zakresie budowy przejść dla zwierząt z rur stalowych karbowanych o przekroju kołowo-łukowym;

d) sanitarnej w zakresie przebudowy gazociągu i budowy kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym;

e) geotechnicznej w zakresie wzmocnienia skarp wykopów i nasypów korpusu drogowego.

Uwaga:

a) inwestor zapewni nadzór inwestorski w branży drogowej oraz branży sanitarnej dla kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej;

b) zadanie otrzymało dofinansowanie z „Funduszu Dróg Samorządowych”;

c) nadzór spośród swojego zespołu inżynierów wyznaczy osobę do koordynacji powierzonych zadań.

Zamawiający powierzy inspektorowi nadzoru:

— zarządzanie terminową realizacją umowy na roboty budowlane w branżach jak wyżej,

— nadzorowanie wykonywanych robót branżowych poprzez egzekwowanie od Wykonawcy wymaganej jakości robót i stosowanych materiałów, zgodności z dokumentacją projektową,

— kontrolę rozliczenia kosztów robót branżowych,

— obsługę w okresie gwarancyjnym.

2. Cel zamówienia

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach jak wyżej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Inspektor Nadzoru / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający informuje, że termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji poszczególnych zadań.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Kopernika w Wejherowie"

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71247000 Supervisión del trabajo de construcción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL63 Pomorskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wejherowo

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robot budowlanych dla zadania pod nazwą „Rozbudowa ul. Kopernika w Wejherowie” w branżach:

1. teletechnicznej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznych i budowy kanału technologicznego;

2. elektroenergetycznej w zakresie przebudowy urządzeń elektroenergetycznych, budowy oświetlenia;

3. sanitarnej w zakresie przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej.

Uwaga:

1. Inwestor zapewni nadzór inwestorski w branży drogowej i branży sanitarnej dla kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz sieci gazowej.

2. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 8 Konwersja, działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

3. Nadzór spośród swojego zespołu inżynierów wyznaczy osobę do koordynacji powierzonych zadań.

4. Obszar inwestycji objęty jest archeologiem oraz konserwatorem zabytków.

Zamawiający powierzy inspektorowi nadzoru:

— zarządzanie terminową realizacją umowy na roboty budowlane,

— nadzorowanie wykonywanych robót branżowych poprzez egzekwowanie od Wykonawcy wymaganej jakości robót i stosowanych materiałów, zgodności z dokumentacją projektową,

— kontrolę rozliczenia kosztów robót branżowych,

— obsługę w okresie gwarancyjnym.

2. Cel zamówienia

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach jak wyżej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Inspektor Nadzoru / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający informuje, że termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji poszczególnych zadań.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 098-234833
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ul. Strzelecką w Wejherowie”

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Alfa Przemysław Marszałkowski
Dirección postal: ul. Głogowa 9
Localidad: Banino
Código NUTS: PL63 Pomorskie
Código postal: 80-297
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 480 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 261 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Kopernika w Wejherowie"

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Alfa Przemysław Marszałkowski
Dirección postal: ul. Głogowa 9
Localidad: Banino
Código NUTS: PL63 Pomorskie
Código postal: 80-297
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 108 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 85 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w przepisie art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środkami ochrony prawnej są:

1) odwołanie (zgodnie z art. 180 i nast. ustawy Pzp);

2) skarga do sądu (zgodnie z art. 198a i nast. ustawy Pzp).

4. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020