Servicios - 451368-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Gdynia: Evaluación del impacto ambiental para la construcción

2020/S 187-451368

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Dirección postal: ul. Chrzanowskiego 10
Localidad: Gdynia
Código NUTS: PL633 Trójmiejski
Código postal: 81-338
País: Polonia
Persona de contacto: Marianna Demczuk-Ignyś, Anna Schroeder
Correo electrónico: zam_pub@umgdy.gov.pl
Teléfono: +48 583553333
Fax: +48 586217231
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.umgdy.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Monitoring hydrologiczny na rzekach Martwa Wisła oraz Wisła Śmiała

Número de referencia: ZP.371.11.2020.MDI
II.1.2)Código CPV principal
71313400 Evaluación del impacto ambiental para la construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie monitoringu hydrologicznego na rzekach Martwa Wisła oraz Wisła Śmiała poprzez stworzenie sieci posterunków obserwacji hydrologicznych. Monitoring będzie polegał na badaniu przepływów na różnych głębokościach oraz stanu wody, w celu jednoznacznego ustalenia zmian w strukturze prądów, zasolenia, oddziaływania morza itd. jak również potencjalnych możliwości zmian stosunków wodnych obszaru i zasięgu infiltracji wód zasolonych, cofek oraz spiętrzeń sztormowych.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 386 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL63 Pomorskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Punkty pomiarowe należy zlokalizować w następujących lokalizacjach: Martwa Wisła: 54o21´20,9´´N, 18o40´37,3´´E oraz Wisła Śmiała: 54o21´25,8´´N, 18o46´57,8´´E.

II.2.4)Descripción del contrato:

Monitoring hydrologiczny powinien być prowadzony zgodnie z zapisami postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-PNI.431.5.8.2011.MJ z 1.7.2011 (załącznik do SIWZ).

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie monitoringu hydrologicznego na rzekach Martwa Wisła oraz Wisła Śmiała poprzez stworzenie sieci posterunków obserwacji hydrologicznych. Monitoring będzie polegał na badaniu przepływów na różnych głębokościach oraz stanu wody, w celu jednoznacznego ustalenia zmian w strukturze prądów, zasolenia, oddziaływania morza itd. jak również potencjalnych możliwości zmian stosunków wodnych obszaru i zasięgu infiltracji wód zasolonych, cofek oraz spiętrzeń sztormowych.

2. W punktach pomiarowych podanych poniżej należy zamontować urządzenia samorejestrujące (24 godziny na dobę) w celu pomiaru natężenia przepływu.

1) Martwa Wisła: 54o21´20,9´´N, 18o40´37,3´´E lub w bliskim ich sąsiedztwie;

2) Wisła Śmiała: 54o21´25,8´´N, 18o46´57,8´´E lub w bliskim ich sąsiedztwie.

3. Pomiar wskaźnika chemicznego (zasolenia) należy wykonywać raz na kwartał w punktach podanych w pkt II. Zamawiający akceptuje pomiar przy pomocy sondy wieloparametrowej, posiadającej parametr zasolenia.

4. Badania przepływów mają być prowadzone na głębokościach w zakresie od 0,00 do –6,00 m, w zależności od rzędnej dna cieku, natomiast pomiary zasolenia na głębokości około 1,5 m nad dnem cieku.

5. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia:

1) raportów kwartalnych z wykonanych monitoringów – 7 raportów;

2) raportu końcowego z wykonanych monitoringów – 1 raport końcowy zawierający informacje z całego okresu prowadzenia badań oraz wnioski.

6. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę okresu rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres min. 6 m-cy (okres rękojmi stanowi kryterium oceny ofert).

7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie na zasadach i warunkach określonych we zworze umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).

8. Wspólny słownik CPV: 71313400-9.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

12. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegającego na powtórzeniu podobnych usług do wartości nie wyższej niż 112 659,84 PLN na warunkach zawartych w SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Raport Kwartalny / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Raport Końcowy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Rękojmia / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 14 500,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). Forma i sposób wniesienia wadium zostały określone w rozdz. VIII SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 090-214871
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Monitoring hydrologiczny na rzekach Martwa Wisła oraz Wisła Śmiała

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A.
Número de identificación fiscal: 0000035943
Dirección postal: ul. Kwidzyńska 71
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL518 Wrocławski
Código postal: 51-415
País: Polonia
Correo electrónico: marketing@pg-proxima.pl
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 675 959.04 PLN
Valor total del contrato/lote: 386 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Ustawienie stacji pomiarowej

Rejestrowanie w sposób ciągły przepływu wody

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp (dot. również każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmiotów trzecich na zasoby, których Wykonawca się powołuje):

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo–w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji–dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (Zał. nr 8 do SIWZ);

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Zał. nr 9 do SIWZ);

5) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Zał. nr 5 do SIWZ).

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1) w pkt 1 ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert);

2) w pkt 1 ppkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej (złożone nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1 ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby (złożone nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).

5. Zamawiający przewiduje w przedmiotowym postępowaniu procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.

6. Do oferty należy złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w rozdz. X pkt 3 SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020