Servicios - 451383-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Strzelce Opolskie: Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera

2020/S 187-451383

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Związek Powiatowo-Gminny „Jedź z nami”
Número de identificación fiscal: 365847222
Dirección postal: ul. Jordanowska 2
Localidad: Strzelce Opolskie
Código NUTS: PL524 Opolski
Código postal: 47-100
País: Polonia
Persona de contacto: Karina Bem
Correo electrónico: zwiazek@powiatstrzelecki.pl
Teléfono: +48 515450009
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bip.zpg.powiatstrzelecki.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: związek powiatowo-gminny
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek kształcenia specjalnego o charakterze specjalistycznym

Número de referencia: ZPG.271.1.2020
II.1.2)Código CPV principal
60130000 Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na transporcie – dowozie uczniów niepełnosprawnych z terenu powiatu strzeleckiego do szkół i placówek kształcenia specjalnego o charakterze specjalistycznym (zwanych dalej: uczniami) oraz zapewnienie opieki w trakcie transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 868 160.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL524 Opolski
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na transporcie – dowozie uczniów niepełnosprawnych z terenu powiatu strzeleckiego do szkół i placówek kształcenia specjalnego o charakterze specjalistycznym (zwanych dalej: uczniami) oraz zapewnienie opieki w trakcie transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • El contrato no entra en el ámbito de aplicación de la Directiva
Explicación:

1) Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3 a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje

dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób;

b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a;

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

2) w przedmiotowym zamówieniu wszystkie wskazane powyżej przesłanki zostały spełnione tj.:

a) PKS w Strzelcach Opolskich S.A. jest osobą prawną, nad którą członkowie związku „Jedź z nami” oraz związek sprawują kontrolę, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy Pzp, tj.:

• Właścicielem 461.999 akcji jest Powiat Strzelecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego, ul. Jordanowska 2. Właścicielem 1 akcji jest Związek powiatowo-gminny „Jedź z nami” Strzelce Op., ul. Jordanowska 2.

• Rada nadzorcza Spółki, jako obligatoryjny organ w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego (zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 712), składa się z 3 członków, wszyscy członkowie rady nadzorczej Spółki wskazani zostali przez akcjonariuszy – Powiat strzelecki oraz Związek powiatowo-gminny „jedź z nami”. Walne zgromadzenie spółki jest uprawnione do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki zgodnie z przepisami

powszechnie obowiązującego prawa.

• Zgodnie z art. 10a ust. 6 ustawy o gospodarce komunalnej członków zarządu spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego powołuje i odwołuje rada nadzorcza, taka kompetencja przewidziana jest również dla rady nadzorczej spółki.

• Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o gospodarce komunalnej, w spółkach jednostek samorządu terytorialnego funkcję zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) pełnią organy wykonawcze tych jednostek samorządu terytorialnego.

b) Ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej, dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez członków związku.

c) W kontrolowanej osobie prawnej, PKS w Strzelcach Opolskich S.A. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, Powiat Strzelecki oraz związek powiatowo-gminny „Jedź z nami” są jedynymi akcjonariuszami Spółki.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka akcyjna
Dirección postal: ul. 1 Maja 59
Localidad: Strzelce Opolskie
Código NUTS: PL524 Opolski
Código postal: 47-100
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 868 160.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 868 160.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020