Servicios - 451489-2020

25/09/2020    S187

Polska-Pionki: Usługi wywozu odpadów

2020/S 187-451489

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Pionki
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II nr 15
Miejscowość: Pionki
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-670
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Stolarski
E-mail: p.stolarski@pionki.pl
Tel.: +48 483414201
Faks: +48 483121102
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.pionki.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony na usługi: „Odbioru, transportowania i zagospodarowania odpadów z terenu gminy miasta Pionki w okresie od 1.8.2020 do 31.7.2022”

Numer referencyjny: IR.271.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na:

1) odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy miasta Pionki;

2) odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu wszystkich odebranych odpadów komunalnych, w tym problematycznych, pochodzących z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) położonego w Pionkach, ul. Zakładowa 7.

2. Szczegółowy zakres oraz opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 3 do SIWZ – szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina miasto Pionki, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na:

1) odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy miasta Pionki;

2) odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu wszystkich odebranych odpadów komunalnych, w tym problematycznych, pochodzących z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) położonego w Pionkach, ul. Zakładowa 7.

2. Wykonawca jest również zobowiązany do:

1) odbioru innych odpadów z pojemników w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego na terenie gminy miasta Pionki, a także z PSZOK, Pionki, ul. Zakładowa 7;

2) świadczenia usług w sposób ograniczający do minimum niedogodności dla mieszkańców oraz utrudnienia w ruchu drogowym;

3) realizacji usług również w przypadkach kiedy dojazd do pojemników, wiat śmietnikowych jest utrudniony. Zamawiający informuje, że na terenie gminy miasta Pionki istnieją nieruchomości o utrudnionym dojeździe, do których nie jest możliwy dojazd standardowym sprzętem specjalistycznym do opróżniania pojemników, np. wąskie drogi gruntowe, wąskie drogi wewnątrzosiedlowe, wąskie drogi, na których brak jest możliwości wykonania manewru zawracania itp. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odbiór odpadów z tych nieruchomości mniejszym samochodem.

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno-prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

4. Wykonawca jest obowiązany zbierać odpady komunalne z miejsc nie przeznaczonych do gromadzenia odpadów na terenie gminy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

5. Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Pionki – będącym Załącznikiem do uchwały nr XVIII/118/2020 Rady Miasta Pionki z 27.1.2020.

6. Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z uchwałą nr XVIII/121/2020 Rady Miasta Pionki z 27.1.2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy miasta Pionki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Szczegółowy zakres oraz opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 3 do SIWZ – szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość odbioru szkła i opakowań szklanych / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury za wykonane usługi / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 091-217330
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zmianami), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

„Usługi odbioru, transportowania i zagospodarowania odpadów z terenu gminy miasto Pionki w okresie od 1.8.2020 do 31.7.2022”

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert (wpłynęły 2 oferty) Zamawiający podał kwotę 5 180 160,00 PLN, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Oferta najkorzystniejsza jest na kwotę 7 394 963,47 PLN i przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający postanowił nie zwiększać tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym postępowanie to zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy Pzp. Są to odwołanie i skarga do sądu i przysługują Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę przez naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu przysługują też organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej z własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym elektronicznym:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego) wnoszona za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2020