Servicios - 451504-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Lublin: Servicios de seguros

2020/S 187-451504

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Dirección postal: ul. dr. K. Jaczewskiego 8
Localidad: Lublin
Código NUTS: PL81 Lubelskie
Código postal: 20-954
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Wika i/lub Patrycja Katkowska
Correo electrónico: centrala@suprabrokers.pl
Teléfono: +48 717770400
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://supraborkers.eb2b.com.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie

Número de referencia: EDZ.242-50/20 oraz SIWZ nr 104/2020/N/Lublin
II.1.2)Código CPV principal
66510000 Servicios de seguros
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego ubezpieczenia SPSK nr 4 w Lublinie w zakresie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z podziałem na 2 zadania wg poniższego:

Pakiet I

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej.

3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Pakiet II

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 213 908.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet I

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
66510000 Servicios de seguros
66516400 Servicios de seguros de responsabilidad civil general
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814 Lubelski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba SPSK nr 4 w Lublinie

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie wg poniższego:

1. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

2. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej;

3. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Warunki ubezpieczenia / Ponderación: 10 %
Precio - Ponderación: 90 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Zamówienie podstawowe obejmuje okres 12 miesięcy. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegające na przedłużeniu umowy na okres 24 m-cy na takich samych warunkach jak zawarte wcześniej umowy. Oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający złoży nie później niż 45 dni przed upływem ochrony wynikającym z polisy.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający złoży ubezpieczycielowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wskazany w sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia- wskazuje okres maksymalny obowiązywania umowy, który obejmuje zamówienie podstawowe i możliwość skorzystania z opcji na kolejne 24 miesiące.

Ubezpieczenie podstawowe ma obejmować okres od 1.9.2020 do 31.8.2021 tj. 12 miesięcy, zamówienie z możliwością skorzystania z prawa opcji dotyczy okresu kolejnych 24 m-cy tj. do 31.8.2023.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet II

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
66515400 Servicios de seguros contra las inclemencias del tiempo
66510000 Servicios de seguros
66515100 Servicios de seguros de incendio
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814 Lubelski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba SPSK nr 4 w Lublinie

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie wg poniższego:

1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Warunki ubezpieczenia / Ponderación: 10 %
Precio - Ponderación: 90 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Zamówienie podstawowe obejmuje okres 12 miesięcy. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegające na przedłużeniu umowy na okres 24 m-cy na takich samych warunkach jak zawarte wcześniej umowy. Oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający złoży nie później niż 45 dni przed upływem ochrony wynikającym z polisy.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający złoży ubezpieczycielowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wskazany w sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia- wskazuje okres maksymalny obowiązywania umowy, który obejmuje zamówienie podstawowe i możliwość skorzystania opcji na kolejne 24 miesiące.

Ubezpieczenie podstawowe ma obejmować okres od 1.9.2020 do 31.8.2021 tj. 12 miesięcy. Zamówienie z możliwością skorzystania z prawa opcji dotyczy okresu kolejnych 24 m-cy tj. do 31.8.2023.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 127-310973
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Pakiet I

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna
Dirección postal: ul. Hestii 1
Localidad: Sopot
Código NUTS: PL63 Pomorskie
Código postal: 81-731
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 777 153.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 050 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Pakiet II

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna
Dirección postal: ul. Hestii 1
Localidad: Sopot
Código NUTS: PL63 Pomorskie
Código postal: 81-731
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 325 914.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 163 908.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Wskazana V.2.4) początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części dotyczy maksymalnej kwoty obejmującej 36 miesięczny okres obowiązywania umowy w przypadku skorzystania z prawa opcji.

Wskazana V.2.4) całkowita końcowa wartość umowy/części dotyczy okresu obowiązywania umowy na 12 miesięcy (tj. okres na jaki została zawarta umowa – bez prawa opcji).

W przypadku skorzystania z prawa opcji wartość umowy dla zadania nr 1 – wynosić będzie: 3 150 000 PLN, zaś dla zadania nr 2 – 491 724 PLN.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

W niniejszym postępowaniu Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania.

Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w art.179 – 198g ustawy. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020