Servicios - 451507-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Cracovia: Servicios de limpieza de tanques

2020/S 187-451507

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
Dirección postal: ul. Vetulaniego 1A
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-227
País: Polonia
Persona de contacto: Ewa Brygider
Correo electrónico: przetargi@zpkwm.pl
Teléfono: +48 146274272
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.zpkwm.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rewitalizacja zbiornika wodnego „Staw Papki” (działka nr 1860/4, obręb Tenczynek, gmina Krzeszowice) i czynna ochrona herpetofauny wyżej wymienionego zbiornika wodnego

Número de referencia: OK/2711/5/2020
II.1.2)Código CPV principal
90913100 Servicios de limpieza de tanques
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Świadczenie usługi w zakresie rewitalizacji zbiornika wodnego (Staw Papki – działka nr 1860/4) i czynnej ochrony herpetofauny na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego wchodzącego w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 109 504.06 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90700000 Servicios medioambientales
77312100 Servicios de eliminación de malezas
77312000 Servicios de desbrozo
77313000 Servicios de mantenimiento de parques
90722000 Rehabilitación medioambiental
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zbiornik wodny „Staw Papki” (działka nr 1860/4, obr. Tenczynek, gmina Krzeszowice)

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rewitalizacji zbiornika wodnego „Staw Papki” (działka nr 1860/4, obr. Tenczynek, gmina Krzeszowice) i czynnej ochrony herpetofauny ww. zbiornika wodnego, położonego na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego wchodzącego w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, na zasadach i w zakresie szczegółowo opisanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) oraz w załącznikach do niej (w szczególności w załączniku nr 3 do SIWZ), w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem pozwoleń niezbędnych dla prawidłowego wykonania wyżej wskazanych usług. Przed przystąpieniem do działań związanych z rewitalizacją i czynną ochroną Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania pełnej dokumentacji (oprócz inwentaryzacji przyrodniczej) niezbędnej do dokonania zgłoszeń i uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, koniecznych do przeprowadzenia działań związanych z rewitalizacją zbiornika i czynną ochroną herpetofauny, w tym w szczególności pozwoleń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, a także pozwoleń wodno-prawnych (w przypadkach gdzie/jeśli będą wymagane) oraz zobowiązany będzie do ich uzyskania. Pozwolenie będzie uważane za uzyskane w przypadku, gdy właściwy organ wyda decyzję administracyjną udzielającą pozwolenia i ta decyzja administracyjna będzie ostateczna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie Wykonawcy / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Termin wykonania / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMP.06.02.00-12-0008/15

II.2.14)Información adicional

Zamówienie współfinansowane w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, nazwa projektu „Parki krajobrazowe na tak – edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie parków krajobrazowych Małopolski”.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 111-269786
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2020/S 111-269786
Denominación:

Rewitalizacja zbiornika wodnego „Staw Papki” (działka nr 1860/4, obręb Tenczynek, gmina Krzeszowice) i czynna ochrona herpetofauny wyżej wymienionego zbiornika wodnego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Wielobranżowy Zakład Produkcyjno-Usługowy Krzysztof Tomala
Dirección postal: Mikluszowice 219
Localidad: Dziewin
Código NUTS: PL21 Małopolskie
Código postal: 32-708
País: Polonia
Correo electrónico: tomala7@vp.pl
Teléfono: +48 146859610
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 143 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 109 504.06 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020