Servicios - 451516-2020

25/09/2020    S187

Suecia-Solna: Servicios de sanidad de las empresas

2020/S 187-451516

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Solna stad
Número de identificación fiscal: 212000-0183
Dirección postal: Stadshusgången 2
Localidad: Solna
Código NUTS: SE110 Stockholms län
Código postal: 171 86
País: Suecia
Persona de contacto: Nilüfer Sözen
Correo electrónico: nilufer.sozen@solna.se
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.solna.se
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Företagshälsovårdstjänster och Personalstöd

Número de referencia: KS/2020:47
II.1.2)Código CPV principal
85147000 Servicios de sanidad de las empresas
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Upphandlingen av företagshälsovård syftar till att stadens verksamheter och dess medarbetare ska få stöd i arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet som leder fram till en god och hållbar arbetsmiljö. Företagshälsovården ska också ge stöd vid arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder på individnivå. Staden gör därför en ny upphandling med följande omfattning:

Företagshälsovårdstjänster:

— Företagshälsovård, med vilken avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården ska arbeta såväl rehabiliterande som förebyggande samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa,

— Krisstöd, ska vara ett stöd vid oväntade och allvarliga händelser som t.ex.. hot, våld och olyckor.

Personalstöd:

— Personalstödet ska ge stadens medarbetare och chefer professionell och personlig hjälp vid arbets- och privatrelaterade frågor.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 7 500 000.00 SEK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Företagshälsovårdstjänster och Personalstöd

Lote nº: KS/2020:47
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79430000 Servicios de gestión de crisis
79633000 Servicios de desarrollo del personal
79998000 Servicios de autocar
85147000 Servicios de sanidad de las empresas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SE110 Stockholms län
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Solna

II.2.4)Descripción del contrato:

Upphandlingen av företagshälsovård syftar till att stadens verksamheter och dess medarbetare ska få stöd i arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet som leder fram till en god och hållbar arbetsmiljö. Företagshälsovården ska också ge stöd vid arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder på iIndividnivå.

Stadens nuvarande avtal löper ut den 30 november 2020. Staden gör därför en ny upphandling med följande omfattning:

Företagshälsovårdstjänster:

— Företagshälsovård, med vilken avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården ska arbeta såväl rehabiliterande som förebyggande samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

— Krisstöd, ska vara ett stöd vid oväntade och allvarliga händelser som t ex. hot, våld och olyckor,

— Utbildning av olika ämnen inom tjänsteområdet företagshälsovård på såväl på gruppsom organisationsnivå.

Personalstöd:

— Personalstödet ska ge stadens medarbetare och chefer professionell och personlig hjälp vid arbetsoch privatrelaterade frågor.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Tilldelningskriterier – Process och genomförande samt tidig bedömning / Ponderación: Mervärdesmodellen
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ramavtalet gäller för en tidsperiod om två år med ensidig optionsrätt för staden att förlänga avtalet med

Upp till två år, d v s. sammanlagt högst fyra år.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 118-286861
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Falck Healthcare AB
Número de identificación fiscal: 556577-1259
Dirección postal: Box 3086
Localidad: Stockholm
Código NUTS: SE SVERIGE
Código postal: 103 61
País: Suecia
Correo electrónico: ingrid.dilot@falckhealthcare.se
Dirección de internet: http://www.falckhealthcare.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 740 000.00 SEK
Valor total del contrato/lote: 740 000.00 SEK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Avonova Hälsa AB
Número de identificación fiscal: 556500-6821
Dirección postal: Fabriksgatan 4
Localidad: Lidköping
Código NUTS: SE110 Stockholms län
Código postal: 531 30
País: Suecia
Correo electrónico: anbud@avonova.se
Dirección de internet: http://www.avonova.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 6 700 000.00 SEK
Valor total del contrato/lote: 6 700 000.00 SEK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Förvaltningsrätten
Localidad: Stockholm
País: Suecia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020