Servicios - 451579-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Cracovia: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2020/S 187-451579

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Número de identificación fiscal: 675-000-21-18
Dirección postal: al. Mickiewicza 21
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-120
País: Polonia
Persona de contacto: Beata Krzek
Correo electrónico: beata.krzek@urk.edu.pl
Teléfono: +48 126624430
Fax: +48 126624410
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.urk.edu.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modyfikacja i rozbudowa systemu informatycznego wspierającego zarządzanie Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Número de referencia: DZP-291-1856/2020
II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja i rozbudowa systemu informatycznego wspierającego zarządzanie Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, a także przeprowadzenie szkoleń mających na celu przekazanie wiedzy na temat Systemu w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 315 600.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48400000 Paquetes de software de transacciones comerciales y personales
80530000 Servicios de formación profesional
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja i rozbudowa systemu informatycznego wspierającego zarządzanie Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, a także przeprowadzenie szkoleń mających na celu przekazanie wiedzy na temat systemu w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1A do specyfikacji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie realizowane w ramach Programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, nr POWR.03.05.00-00-z222/17, projekt: „Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie”.

II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 PLN.

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej, oznacza to, że środki muszą zostać zaksięgowane na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 124-303961
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Modyfikacja i rozbudowa systemu informatycznego wspierającego zarządzanie Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
21/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Simple Spółka Akcyjna
Dirección postal: ul. Bronisława Czecha 49/51
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 04-555
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 320 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 315 600.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

A. Nie podlegają wykluczeniu (zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).

B. Spełniają określone w SIWZ warunki udziału w postępowaniu.

II. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń:

1. Do upływu terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) Wypełniony druk „Oferta”.

b) Wypełniony druk „Formularz cenowy".

c) Wypełniony JEDZ (w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia).

d) Niezbędne pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

e) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty.

f) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).

g) Wadium – w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz. Wadium w formie pieniądza należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert (środki muszą zostać zaksięgowane na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert).

2. W terminie do 3 dni od upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego wykazu złożonych ofert wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp:

a) odpis z właściwego rejestru lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

b) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) wykaz usług wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

f) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2B do specyfikacji.

III. W niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 24aa ustawy Pzp, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

IV. Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Localidad: Warszawa
País: Polonia
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1 Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7 Terminy wniesienia odwołania określono w art. 182 ustawy Pzp.

8 Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 9 Zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), lub gdy zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD, nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020