Servicios - 451580-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Parczew: Servicios de limpieza y eliminación de hielo

2020/S 187-451580

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie
Dirección postal: ul. Wojska Polskiego 21
Localidad: Parczew
Código NUTS: PL81 Lubelskie
Código postal: 21-200
País: Polonia
Persona de contacto: inż. Jadwiga Graniak, inż. Wojciech Tajer
Correo electrónico: rdw.parczew.dzp@zdw.lublin.pl
Teléfono: +48 833542314
Fax: +48 833541694
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zdw.bip.lubelskie.pl
Dirección del perfil de comprador: www.zdw.bip.lubelskie.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: samorządowa jednostka budżetowa
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługi zimowego utrzymania chodników przy drogach wojewódzkich, w sezonach: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Número de referencia: R5.ST.372.20.2020.wt
II.1.2)Código CPV principal
90630000 Servicios de limpieza y eliminación de hielo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem chodników przy drogach woj. w sezonach: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie.

2. Zakres usług obejmuje:— zadanie nr 1: zwalczanie śliskości i odśnieżanie nawierzchni chodników/ścieżek rowerowych w m. Parczew – drogi nr 813, 815, 819,— zadanie nr 2: zwalczanie śliskości i odśnieżanie nawierzchni chodników/ścieżek rowerowych interwencyjnie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 814,— zadanie nr 3: zwalczanie śliskości i odśnieżanie nawierzchni chodników interwencyjnie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 828; odc. w m. Jawidz i nr 829; odc. Łucka–Jawidz. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych usług stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp stanowiących nie więcej niż 80 % wart. netto zam. podst.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 128 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 1: Wykonywanie zamówienia polegającego na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu nawierzchni chodników/ścieżek rowerowych w m. Parczew – drogi nr 813, 815, 819

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL81 Lubelskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Drogi nr 813, 815, 819 – oraz interwencyjnie na terenie działania Obwodu Drogowego nr 1 w Parczewie

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres zamówienia obejmuje:

a) zwalczania śliskości i odśnieżania nawierzchni chodników/ścieżek rowerowych zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej oraz wykazie lokalizacji chodników/ścieżek rowerowych;

b) utrzymania w stałej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z jego obsługą w terminie od dnia 30 października, kolejno w latach 2020, 2021 i 2022 do zakończenia świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia w sezonach 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023, tj do dnia 30 kwietnia kolejno w latach 2021, 2022, 2023;

c) zapewnienia bezpośredniej łączności z obsługą sprzętu wykorzystywanego do wykonywania usług, w celu przekazywania obsłudze dyspozycji przez osoby uprawnione przez Zamawiającego oraz niezwłocznego przekazywania przez obsługę sprzętu tym osobom informacji o:

• aktualnym stanie przejezdności dróg,

• czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych odcinkach dróg,

• zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,

• innych zdarzeniach zauważonych na drodze;

d) zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem obsługi bieżącej i naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług objętych zamówieniem.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych usług stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Przewidywana wartość usług podobnych stanowiących nie więcej niż 80 % wartości netto zamówienia podstawowego.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 2: Wykonywanie zamówienia polegającego na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu nawierzchni chodników/ścieżek rowerowych interwencyjnie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 814

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL81 Lubelskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Droga wojewódzka nr 814 oraz na terenie działania Obwodu Drogowego nr 1 w Parczewie

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres zamówienia obejmuje:

a) zwalczania śliskości i odśnieżania nawierzchni chodników/ścieżek rowerowych zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej oraz wykazie lokalizacji chodników/ścieżek rowerowych;

b) utrzymania w stałej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z jego obsługą w terminie od dnia 30 października, kolejno w latach 2020, 2021 i 2022 do zakończenia świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia w sezonach 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023, tj do dnia 30 kwietnia kolejno w latach 2021, 2022, 2023;

c) zapewnienia bezpośredniej łączności z obsługą sprzętu wykorzystywanego do wykonywania usług, w celu przekazywania obsłudze dyspozycji przez osoby uprawnione przez Zamawiającego oraz niezwłocznego przekazywania przez obsługę sprzętu tym osobom informacji o:

• aktualnym stanie przejezdności dróg,

• czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych odcinkach dróg,

• zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,

• innych zdarzeniach zauważonych na drodze;

d) zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem obsługi bieżącej i naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług objętych zamówieniem.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych usług stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Przewidywana wartość usług podobnych stanowiących nie więcej niż 80 % wartości netto zamówienia podstawowego.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 3: Wykonywanie zamówienia polegającego na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu nawierzchni chodników interwencyjnie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 828; odc. w m. Jawidz i nr 829

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL81 Lubelskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Drogi wojewódzkie nr 828; odc. w m. Jawidz i nr 829; odc. Łucka – Jawidz oraz na terenie działania Obwodu Drogowego nr 2 w Ostrowie Lubelskim

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres zamówienia obejmuje:

a) zwalczania śliskości i odśnieżania nawierzchni chodników/ścieżek rowerowych zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej oraz wykazie lokalizacji chodników/ścieżek rowerowych;

b) utrzymania w stałej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z jego obsługą w terminie od dnia 30 października, kolejno w latach 2020, 2021 i 2022 do zakończenia świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia w sezonach 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023, tj do dnia 30 kwietnia kolejno w latach 2021, 2022, 2023;

c) zapewnienia bezpośredniej łączności z obsługą sprzętu wykorzystywanego do wykonywania usług, w celu przekazywania obsłudze dyspozycji przez osoby uprawnione przez Zamawiającego oraz niezwłocznego przekazywania przez obsługę sprzętu tym osobom informacji o:

• aktualnym stanie przejezdności dróg,

• czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych odcinkach dróg,

• zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,

• innych zdarzeniach zauważonych na drodze;

d) zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem obsługi bieżącej i naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług objętych zamówieniem.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych usług stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Przewidywana wartość usług podobnych stanowiących nie więcej niż 80 % wartości netto zamówienia podstawowego.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 140-344908
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Zadanie nr 1: Wykonywanie zamówienia polegającego na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu nawierzchni chodników/ścieżek rowerowych w m. Parczew – drogi nr 813, 815, 819

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: AW-SPED Adam Wilczyński
Dirección postal: Koczergi 99
Localidad: Parczew
Código NUTS: PL81 Lubelskie
Código postal: 21-200
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 84 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 72 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 2
Denominación:

Zadanie nr 2: Wykonywanie zamówienia polegającego na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu nawierzchni chodników/ścieżek rowerowych interwencyjnie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 814

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: AW-SPED Adam Wilczyński
Dirección postal: Koczergi 99
Localidad: Parczew
Código NUTS: PL81 Lubelskie
Código postal: 21-200
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 42 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 36 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 3
Denominación:

Zadanie nr 3: Wykonywanie zamówienia polegającego na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu nawierzchni chodników interwencyjnie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 828; odc. w m. Jawidz i nr 829

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: ŁĘCZ-BUD Łukasz Redzik
Dirección postal: Podzamcze 65
Localidad: Łęczna
Código NUTS: PL81 Lubelskie
Código postal: 21-010
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 42 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 60 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Departament Odwołań UZP
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020