Servicios - 451617-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Haskovo: Supervisión del proyecto y documentación

2020/S 187-451617

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Obshtina Haskovo
Número de identificación fiscal: 000903946
Dirección postal: pl. „Obshtinski“ No. 1
Localidad: Haskovo
Código NUTS: BG422 Хасково
Código postal: 6300
País: Bulgaria
Persona de contacto: Banko Banev
Correo electrónico: b.banev@haskovo.bg
Teléfono: +359 38603311
Fax: +359 38664110
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.haskovo.bg/
Dirección del perfil de comprador: https://app.eop.bg/buyer/1217
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Авторски надзор при изпълнение на СМР на строеж „Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент „Св. Богородица“ по 2 обособени позиции

II.1.2)Código CPV principal
71248000 Supervisión del proyecto y documentación
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Осъществяване на авторски надзор съгласно изискванията на ЗУТ, ЗКАИИП и поднормативните актове по прилагането им.

Предметът на поръчката обхваща дейностите по осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи съгласно изготвените инвестиционни проекти във връзка с реализацията на строеж „Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент „Св. Богородица“, подобект 1 „Подход към монумент „Света Богородица“, включващ части от УПИ I, кв. 520 (начален подход към монумент „Света Богородица“) и УПИ XVII, кв. 500 (двойни стълби, източна част от велоалея и зона „Спорт“)“, подобект 2 „Подход към монумент „Света Богородица“ — стълбищен подемник за хора с увреждания в УПИ II, кв. 792“ и подобект 3 „Подход към монумент „Св. Богородица“, включващ част от УПИ XVI, кв. 500 (западна част от велоалея и стълбища)“.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 10 530.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Подобект 1 „Подход към монумент „Света Богородицаи“, подобект 3 „Подход към монумент „Св. Богородица“, включващ част от УПИ XVI, кв. 500 (западна част от велоалея и стълбища)

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71248000 Supervisión del proyecto y documentación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG422 Хасково
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Територията на град Хасково

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособена позиция 1, включваща подобект 1 „Подход към монумент „Света Богородица“, включващ части от УПИ I, кв. 520 (начален подход към монумент „Света Богородица“) и УПИ XVII, кв. 500 (двойни стълби, източна част от велоалея и зона „Спорт“) и подобект 3 „Подход към монумент „Св. Богородица“, включващ част от УПИ XVI, кв. 500 (западна част от велоалея и стълбища)“.

Изпълнението на дейностите по авторски надзор включват:

1. Упражняване на авторски надзор и вписването на констатации, забележки със заповеди от него в заповедната книга на обекта.

2. Присъствие при съставяне и подписване протоколите и актовете съобразно Наредба № 3/31.07.2003.г за съставяне на актове и протоколи по време на строителството след покана от възложителя.

3. Обсъждане и промяна на конструктивните решения при нужда.

4. Изготвяне на ревизирани чертежи/екзекутиви, проекти при нужда.

5. Изменение на проектни части по време на работа при нужда.

6. Изпълнява дейността по авторски надзор до получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обектите.

Срокът за изпълнение на услугата за обособена позиция № 1 е от акт обр. 2 за откриване на строителна площадка до подписване на акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Срокът за изпълнение на СМР е от 540 (петстотин и четиридесет) до 660 (шестстотин и шестдесет) календарни дни.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Проект „Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент „Св. Богородица“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г. по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014—2020 — Хасково“, код на процедурата BG16RFOP001-1.012

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Обособена позиция 2, включваща подобект 2 „Подход към монумент „Света Богородица“ — стълбищен подемник за хора с увреждания в УПИ II, кв. 792

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71248000 Supervisión del proyecto y documentación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG422 Хасково
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Територията на град Хасково

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособена позиция 2, включваща подобект 2 „Подход към монумент „Света Богородица“ — стълбищен подемник за хора с увреждания в УПИ II, кв. 792“.

Изпълнението на дейностите по авторски надзор включват:

1. Упражняване на авторски надзор и вписването на констатации, забележки със заповеди от него в заповедната книга на обекта.

2. Присъствие при съставяне и подписване протоколите и актовете съобразно Наредба № 3/31.07.2003.г за съставяне на актове и протоколи по време на строителството след покана от възложителя.

3. Обсъждане и промяна на конструктивните решения при нужда.

4. Изготвяне на ревизирани чертежи/екзекутиви, проекти при нужда.

5. Изменение на проектни части по време на работа при нужда.

6. Изпълнява дейността по авторски надзор до получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обектите.

Срокът за изпълнение на услугата е от акт обр. 2 за откриване на строителна площадка до подписване на акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Срокът за изпълнение на СМР е от 60 (шестдесет) до 90 (деветдесет) календарни дни.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Средствата са осигурени съгласно договор № 2-ДС/8.06.2020 г. между Агенцията за хора с увреждания и Община Хасково.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial
Explicación:

Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) проектите, картите, схемите, плановете и други, отнасящи се до териториалното устройство са обект на авторско право и това право възниква за автора му със създаването на съответния проект, план, карта или схема. Съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ за законосъобразното осъществяване на строителните работи възниква необходимостта от упражняване на авторски надзор. Титуляр на изключителните авторски права на горепосочените обекти и подобекти е „Витраж“ ООД. Съобразявайки посоченото по-горе обстоятелство за наличието на неотчуждими, гарантирани и защитени от ЗАПСП авторски права, както и с цел оптимално и бързо изпълнение на строително-монтажни работи, е необходимо вменяване на проектанта на задължението да извърши предвижданата услуга по упражняване на авторски надзор. Посочените по-горе обстоятелства от своя страна водят неминуемо до ограничаване на оперативната самостоятелност на възложителя да подходи към друг вид процедура, различна от предвидената в чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване авторските права на изпълнителя на инвестиционния проект. За да бъде изпълнено изискването на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ за определяне условията и реда за осъществяване на авторски надзор по време на строителството чрез договор между възложителя и проектанта е необходимо изборът на изпълнител да бъде осъществен именно по реда, предвиден в чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Предвид изложеното най-целесъобразно се явява възлагането на поръчката чрез договаряне без обявление на същия изпълнител, осъществил проектирането.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 257
Lote nº: 1
Denominación:

Подобект 1 „Подход към монумент „Света Богородица“ и подобект 3 „Подход към монумент „Св. Богородица“, включващ част от УПИ XVI, кв. 500 (западна част от велоалея и стълбища)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Витраж“ ООД
Número de identificación fiscal: 126652270
Dirección postal: ул. „Заря“ № 4
Localidad: Хасково
Código NUTS: BG422 Хасково
Código postal: 6300
País: Bulgaria
Correo electrónico: office@vitrage.bg
Teléfono: +359 888811584
Fax: +359 888811584
Dirección de internet: https://vitrage.bg/
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 10 144.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 10 144.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 256
Lote nº: 2
Denominación:

Обособена позиция 2, включваща подобект 2 „Подход към монумент „Света Богородица“ — стълбищен подемник за хора с увреждания в УПИ II, кв. 792“

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Витраж“ ООД
Número de identificación fiscal: 126652270
Dirección postal: ул. „Заря“ № 4
Localidad: Хасково
Código NUTS: BG422 Хасково
Código postal: 6300
País: Bulgaria
Correo electrónico: office@vitrage.bg
Teléfono: +359 888811584
Fax: +359 888811584
Dirección de internet: https://vitrage.bg/
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 386.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 386.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Настоящото обявление не подлежи на обжалване.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020