Servicios - 451629-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Ruse: Servicios de limpieza y barrido de calles

2020/S 187-451629

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Obshtina Ruse
Número de identificación fiscal: 000530632
Dirección postal: pl. „Svoboda“ No. 6
Localidad: Ruse
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Código postal: 7000
País: Bulgaria
Persona de contacto: Kamen Hristov Hristov
Correo electrónico: k.hristov@ruse-bg.eu
Teléfono: +359 82881710
Fax: +359 82834413
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://app.eop.bg/buyer/1111
Dirección del perfil de comprador: https://app.eop.bg/buyer/1111
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Обществена хигиена, снегопочистване и зимно поддържане на териториите за обществено ползване на гр. Русе

II.1.2)Código CPV principal
90610000 Servicios de limpieza y barrido de calles
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Поддържане чистотата на улици и тротоарни площи на териториите за обществено ползване на гр. Русе и с.о. ДЗС.

Снегопочистване и зимно поддържане на улици, тротоарни площи и площади на териториите за обществено ползване на гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“ и с.о. ДЗС.

Поддържане проводимостта на дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна, площади и подлези в гр. Русе, кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“ (по възлагане).

Границите на районите, в които се извършва дейността, се определят ежегодно със заповед на кмета на община Русе съгласно чл. 63, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси в срок до 30 октомври на предходната година. Възложителят си запазва правото при необходимост да включва нови райони на обслужване към обхвата на поръчката.

Площта на уличната и тротоарна мрежа, предмет на обществената поръчка, е 2 132 533 m2.

Дъждоприемните шахти на територията на гр. Русе, кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“ са приблизително 5 400...

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 354 166.25 BGN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.4)Descripción del contrato:

Поддържане чистотата на улици и тротоарни площи на териториите за обществено ползване на гр. Русе и с.о. ДЗС.

Снегопочистване и зимно поддържане на улици, тротоарни площи и площади на териториите за обществено ползване на гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“ и с.о. ДЗС.

Поддържане проводимостта на дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна, площади и подлези в гр. Русе, кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“ (по възлагане).

Границите на районите, в които се извършва дейността, се определят ежегодно със заповед на кмета на община Русе съгласно чл. 63, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси в срок до 30 октомври на предходната година. Възложителят си запазва правото при необходимост да включва нови райони на обслужване към обхвата на поръчката.

Площта на уличната и тротоарна мрежа, предмет на обществената поръчка, е 2 132 533 m2.

Дъждоприемните шахти на територията на гр. Русе, кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“ са приблизително 5 400 бр., в т.ч. и съществуващите шахти в подлезите на територията на гр. Русе.

Обществена хигиена и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване се извършват целогодишно според съответните метеорологични условия след съгласуване с Възложителя.

Дейностите по обществена хигиена са:

— механизирано метене (автометене) на улични платна,

— механизирано метене (автометене) на тротоари, пешеходни зони и други места за обществено ползване,

— ръчно метене и уборка,

— престъргване на улични платна, тротоари, пешеходни зони и други зони за обществено ползване,

— ръчно престъргване и товарене, в т. ч. почистване на улични канавки (по възлагане),

— механизирано миене на улици и площади (по възлагане),

— почистване и поддържане на дъждоприемните шахти (по възлагане).

Дейностите по снегопочистване и зимно поддържане са:

— снегопочистване на пътната настилка и прилежащите участъци от сервитута на пътя (площади, тротоари, отбивки и др.),

— снегопочистване, съчетано с третиране (обработване) на пътната настилка с различни по химичен състав препарати в зависимост от температурите, одобрени от възложителя,

— третиране на пътната настилка с подходящи материали и смеси, одобрени от възложителя (калциев хлорид и магнезиев хлорид и др.) при мокра пътна настилка и температура под 0 градуса,

— снегопочистване с ръчен роторен снегорин на тротоари и площади,

— ръчно снегопочистване, в т.ч. почистване от лед и ръчно третиране с материали и смеси на тротоари, подходи към пешеходни пътеки и площадките на контейнерите за битови отпадъци.

Снегопочистване и зимно поддържане на улици, тротоарни площи и други територии за обществено ползване се извършва съобразно метеорологични условия при спазване приоритетите на действащата Общинска програма за снегопочистване (същата се одобрява ежегодно преди началото на всеки зимен сезон). Да се осигуряват денонощни дежурства на хора и техника и постоянна връзка с дежурния на Община Русе и с другите длъжностни лица, ангажирани със снегопочистването.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • Situación de extrema urgencia resultante de hechos imprevisibles para el poder adjudicador y con arreglo a las condiciones estrictas que se establecen en la Directiva
Explicación:

Срокът на действие на договора с изпълнител, който изпълнява дейностите по обществена поръчка с предмет „Обществена хигиена, снегопочистване и зимно поддържане на териториите за обществено ползване на гр. Русе“, изтича на 1.09.2020 година. Въпреки че своевременно е открита процедурата по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки за избор на изпълнител (номер на поръчката в АОП — 00115-2020-0023), към момента не е сключен договор за изпълнение на дейностите, обект на обществената поръчка, поради обжалване пред КЗК на решение № РД-01-2206/17.08.2020 г. на Община Русе за класиране на участниците и избор на изпълнител (жалба № ВХР-1472-26.08.2020). В тази връзка е необходимо спешно да се предприемат действия по неотложно възлагане на услугата поради наличие на изключителни обстоятелства по смисъла на §2, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗОП (обстоятелства, които непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за околната среда или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя), така че да не се преустановяват дейностите по обществена хигиена, снегопочистване и зимно поддържане на териториите за обществено ползване на гр. Русе. Налице е опасност за поставяне в риск на 141 231 броя жители (по данни на НСИ към 31.12.2019 г.). Дейностите по обществена хигиена, снегопочистване и зимно поддържане на териториите за обществено ползване са от изключително значение, тъй като са свързани с опазване живота и здравето на населението от града и опазването на околната среда на домакинствата и юридическите лица. Обществена хигиена и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване се извършват целогодишно и са вменени нормативно като задължение на кмета на общината по чл. 19, ал. 3, т. 3 от Закона за управление на отпадъците. Преустановяването им би довело до непоправими последици за населението поради риск от зарази, развитието на всякакъв вид бактерии, пораждане на епидемиологична обстановка и други опасности за здравето, което налага действия за тяхното предотвратяване. Струпването на непочистени отпадъци ще доведе до възникване на огнища от епидемии, което в условията на извънредна епидемична обстановка, породена от разпространението на Covid-19, би довело до влошаване на здравния статус на населението. Също така в случая е налице потенциална опасност гр. Русе да остане без услуги по зимна поддръжка на прага на зимния сезон. В тази връзка горните дейности са от особено значение за обществото като цяло, тъй като пряко влияят върху нормалния ритъм на живот на населението и тяхното евентуално забавяне или неосъществяване би могло да доведе до опасност за здравето на гражданите. При липса на изпълнител по обществената поръчка с предмет „Обществена хигиена, снегопочистване и зимно поддържане на териториите за обществено ползване на гр. Русе“ ще се наруши изпълнението на нормативно установени дейности на общината по Закона за пътищата относно поддържането на пътищата в урбанизираните територии, тротоарите, велоалеите и паркингите. Редовното изпълнение на дейностите ще съдейства за защита на живота и здравето на населението на територията гр. Русе и ще предотврати настъпването на трудно поправими за населението и околната среда вреди. Закрилата на здравето и гарантирането на здравословна и безопасна околна жизнена среда по отношение на всички лица, живеещи и пребиваващи на територията на гр. Русе, са от първостепенно значение и се ползват с приоритет на защита. Предвид изброените причини следва да се предприемат спешни мерки за разрешаване на проблема и да не се допуска спиране на работата до сключване на договор в резултат на обявената открита процедура. По този начин би се защитил общественият интерес, тъй като същият не може и не следва да бъде поставян под условие.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ЗОП-29
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „РПС-Русе-Пъблик Сървисиз“ ЕООД
Número de identificación fiscal: 827219300
Dirección postal: бул. „Липник“ № 133, вх. А
Localidad: Русе
Código NUTS: BG323 Русе
Código postal: 7000
País: Bulgaria
Correo electrónico: rps_ruse@abv.bg
Teléfono: +359 82845488
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 354 166.25 BGN
Valor total del contrato/lote: 1 354 166.25 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020