Servicios - 451691-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Mełgiew: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-451691

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Mełgiew
Número de identificación fiscal: 431019589
Dirección postal: ul. Partyzancka 2
Localidad: Mełgiew
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 21-007
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Zajączkowska
Correo electrónico: zamowienia@melgiew.pl
Teléfono: +48 814605710
Fax: +48 814605790
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://ugmelgiew.bip.lubelskie.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Mełgiew oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów

Número de referencia: ZP.271.5.2020
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Mełgiew oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 123 179.77 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90533000 Servicios de gestión de vertederos
90514000 Servicios de reciclado de desperdicios
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
90513100 Servicios de eliminación de desperdicios domésticos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814 Lubelski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren Gminy Mełgiew – Województwo Lubelskie

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Mełgiew oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi, przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), zapisami „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego nr XXIV/349/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r., zapisami uchwały nr XXIV/350/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”, zapisami uchwały nr XLI/618/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022, zapisami Uchwały nr VII/145/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mełgiew.

2. Dane charakteryzujące zamówienie:

1) powierzchnia gminy wynosi 95,64 km2;

2) w skład gminy wchodzi 21 sołectw: Dominów, Franciszków, Jacków, Janowice, Janówek, Jozefów, Krępiec I, Krępiec II, Krzesimów I, Krzesimów II, Lubieniec, Minkowice, Mełgiew I, Mełgiew II, Nowy Krępiec, Piotrówek, Podzamcze, Trzeciaków, Trzeszkowice, Żurawniki, Minkowice Kolonia;

3) liczba mieszkańców gminy Mełgiew wynosi 9 747 osób wg. stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.;

4) liczba gospodarstw domowych – 3 060 z szacunkowym wzrostem do 2 % (stan na 23.6.2020);

5) liczba osób ujętych w złożonych deklaracjach – 8 904 osób (stan na 23.6.2020);

6) liczba budynków wielorodzinnych (bloki) – 2 (Franciszków ul. Rumiankowa, Podzamcze).

3. Zestawienie średniej miesięcznej ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z gminy Mełgiew (w tym z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych) z ostatnich 12 miesięcy (czerwiec 2019 – maj 2020): kod odpadu, rodzaj odpadu, średnia miesięczna ilość odebranych odpadów komunalnych [Mg]:

— 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 142,080;

— 150101 Papier i tektura 7,957;

— 15 0107 Stłuczka szklana 12,793;

— 150102 Odpad opakowaniowy z tworzyw sztucznych 4,948;

— 20 0307 Odpady wielkogabarytowe 9,468;

— 200201 Odpady ulegające biodegradacji 4,773;

— 1601 03 Zużyte opony 1,807;

— 200136 20 01 23 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne Urządzenia zawierające freony 0,238;

— 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy 4,897;

— 20 0399 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 5,867.

Średnia miesięczna wszystkich odebranych odpadów komunalnych (włącznie z PSZOK) 194,827.

4. Zestawienie średniej miesięcznej ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mełgwi przy ul. Partyzanckiej 42 za ostatnie 12 miesięcy (czerwiec 2019 – maj 2020): średnia miesięczna wszystkich odebranych odpadów komunalnych z PSZOK 14,520.

Szacowana ilość odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w ramach niniejszej umowy (tj. przez okres 12 miesięcy, od września 2020 do sierpnia 2021) wynosi: 2 509,039 Mg. Ilość ta ma charakter orientacyjny i podana została na potrzeby obliczenia ceny oferty. Szacowana ilość odpadów może ulec zmianie zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji reklamacji dotyczącej odbioru odpadów. Maksymalny wymagany termin realizacji reklamacji to 96 godzin (kryterium oceny ofert).

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca szczegółowy OPZ znajduje się w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Termin wykonania zamówienia od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. (przez okres 12 miesięcy).

2. W przypadku zawarcia umowy po dniu 1 września 2020 r., od daty zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 132-323954
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Mełgiew oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Remondis Świdnik Sp. z o.o. z siedzibą w 21-040 Świdnik, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6A
Número de identificación fiscal: 7131006194
Dirección postal: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6A
Localidad: Świdnik
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 21-040
País: Polonia
Correo electrónico: swidnik@remondis.pl
Teléfono: +48 817515516
Fax: +48 817515517
Dirección de internet: www.remondis.pl
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 040 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 123 179.77 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki te określone są w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

Wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem

Elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,

Iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji

Elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiące podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w

Terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

Stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Do odwołań stosuje się przepisy art. 180–198 ustawy Pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Do skargi stosuje się przepisy art. 198a–198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020