Servicios - 451709-2020

25/09/2020    S187

Letonia-Riga: Servicios de relaciones públicas

2020/S 187-451709

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Número de identificación fiscal: 90001800413
Dirección postal: Vaļņu iela 1
Localidad: Rīga
Código NUTS: LV00 Latvija
Código postal: LV-1050
País: Letonia
Persona de contacto: Iluta Rudusāne
Correo electrónico: iluta.rudusane@viaa.gov.lv
Teléfono: +371 67785489
Fax: +371 67814344
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.viaa.gov.lv
Dirección del perfil de comprador: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/351
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Karjeras nedēļas kampaņas izstrāde un īstenošana

Número de referencia: VIAA 2020/25
II.1.2)Código CPV principal
79416000 Servicios de relaciones públicas
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Karjeras nedēļas kampaņas izstrāde un īstenošana saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 27 800.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79416000 Servicios de relaciones públicas
79341400 Servicios de campañas de publicidad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: LV00 Latvija
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Latvija.

II.2.4)Descripción del contrato:

Karjeras nedēļas kampaņas izstrāde un īstenošana saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kampaņas koncepcija / Ponderación: 50
Criterio de calidad - Nombre: Kampaņas taktika / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 20
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Eiropas Savienības fondu projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, identifikācijas Nr. 8.3.5.0/16/I/001

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 144-354652
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Karjeras nedēļas kampaņas izstrāde un īstenošana

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SIA "Baltic Communication Partners"
Número de identificación fiscal: 40003661144
Dirección postal: Antonijas iela 24–6
Localidad: Rīga
Código NUTS: LV00 Latvija
Código postal: LV-1010
País: Letonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 28 000.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 27 800.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Valor o porcentaje que se prevé subcontratar a terceros
Porcentaje: 12 %
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Apakšuzņēmējs izstrādā galveno vizuāli un saukli, kā arī nodrošina atsevišķu materiālu izstrādi.

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Atklāta konkursa "Karjeras nedēļas kampaņas izstrāde un īstenošana”, id. Nr. VIAA 2020/25 līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Baltic Communication Partners”, reģ. Nr.: 40003661144, juridiskā adrese: Antonijas iela 24–6, Rīga, LV-1010. Iepirkuma rezultātā ar SIA “Baltic Communication Partners” noslēgts iepirkuma līgums par kopējo līgumcenu 27 800,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti euro un nulle centi) bez PVN. SIA “Baltic Communication Partners” iesniegtais piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais (iegūti 112.91 punkti).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Iepirkumu uzraudzības birojs
Dirección postal: Eksporta iela 6
Localidad: Rīga
Código postal: LV-1010
País: Letonia
Correo electrónico: pasts@iub.gov.lv
Teléfono: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Dirección de internet: http://www.iub.gov.lv
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta pirmo daļu un otrās daļas 1. punktu, persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likums, uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga iesniegt iesniegumu par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā. Iesniegumu par minētajiem pārkāpumiem Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz līguma noslēgšanai 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu (27.8.2020.).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Iepirkumu uzraudzības birojs
Dirección postal: Eksporta iela 6
Localidad: Rīga
Código postal: LV-1010
País: Letonia
Correo electrónico: pasts@iub.gov.lv
Teléfono: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Dirección de internet: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020