Servicios - 451733-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Łasin: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-451733

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto i Gmina Łasin
Número de identificación fiscal: 8762246666
Dirección postal: ul. Radzyńska 2
Localidad: Łasin
Código NUTS: PL616 Grudziądzki
Código postal: 86-320
País: Polonia
Persona de contacto: Anita Kulerska
Correo electrónico: przetargi@lasin.pl
Teléfono: +48 564665043
Fax: +48 564665046
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bip.lasin.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Utrzymanie czystości i porządku w mieście i gminie Łasin w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Número de referencia: IBG.271.10.2020.PN
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Zakres zamówienia obejmował:

a) odbieranie stałych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Łasin (40 miesięcy);

b) zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Łasin (40 miesięcy);

c) oczyszczanie chodników i ulic w mieście Łasin (40 miesięcy);

d) utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Łasin (16 miesięcy);

e) wymóg zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy 5 osób niepełnosprawnych, do realizacji przedmiotu zamówienia, określony na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza jednocześnie sumowanie wymiarów etatu.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 4 648 436.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
90512000 Servicios de transporte de desperdicios
90520000 Servicios de residuos radiactivos, tóxicos, médicos y peligrosos
90611000 Servicios de limpieza de calles
90612000 Servicios de barrido de calles
77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes
90513100 Servicios de eliminación de desperdicios domésticos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616 Grudziądzki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

miasto i gmina Łasin, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres zamówienia obejmował:

a) odbieranie stałych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie MiG Łasin wraz z ich zagospodarowaniem (40 miesięcy);

b) zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie MiG Łasin (40 miesięcy);

c) oczyszczanie chodników i ulic w mieście Łasin (40 miesięcy);

d) utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Łasin (16 miesięcy);

e) wymóg zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy 5 osób niepełnosprawnych, do realizacji przedmiotu zamówienia, określony na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza jednocześnie sumowanie wymiarów etatu.

Prognozuje się do odbioru i zagospodarowania ilość odpadów zbieranych z terenu miasta i gminy Łasin (40 mies.) (Mg):

— 15 01 01 – op. z papieru i tektury 142,

— 15 01 02 – op. z tworzyw sztucznych 707,

— 15 01 04 – op. z metali 5,

— 15 01 07 – op. ze szkła 95,

— 20 01 08 – odp. kuchenne ulegające biodegradacji 622,

— 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odp. kom. 2 284,

— 20 03 07 – odp. wielkogabarytowe 17,

— 20 03 99 – odp. kom. niewymienione w innych podgrupach (popiół) 1 185.

Dodatkowo z PSZOK, zlokalizowanym w miejscowości Łasin Wybudowanie, prognozuje się do odbioru i zagospodarowania (40 mies.) (Mg):

— 16 01 03 – zużyte opony 71,

— 17 01 07 – zmieszane odp. z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych mater. ceramicznych i element. wyposaż. inne niż wymienione w 17 01 06 200,

— 17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 15,

— 17 09 04 – zmieszane odp. z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 100,

— 20 01 01 – papier i tektura 4,

— 20 01 02 – szkło 34,

— 20 01 10 – odzież 30,

— 20 01 23 – urz. zawierające freony 10,

— 20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,1,

— 20 01 35 – zużyte urz. elektryczne i elektron. inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 5,

— 20 01 36 – zużyte urz. elektryczne i elektron. inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 5,

— 20 01 39 – tworzywa sztuczne 87,

— 20 01 40 – metale 5,

— 20 02 01 – odp. ulegające biodegradacji 324,

— 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe 35.

Wymagania dotyczące oczyszczania chodników i ulic w mieście Łasin

Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje:

— opróżnianie koszy ulicznych 2 razy w tygodniu,

— mechaniczne zamiatanie ulic 3 razy w roku na zgłoszenie Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia,

— bieżące zbieranie śmieci i ręczne zamiatanie chodników i ulic,

— ręczne usuwanie chwastów wyrastających na chodnikach i placach.

Ilość koszy ulicznych ok. 57 szt.

Powierzchnia do oczyszczania ok. 49 105,1 m2.

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach utrzymania zieleni obejmuje:

— wykaszanie terenów zielonych (wysokość trawy po wykoszeniu powinna wynosić od 4 do 8 cm),

— zebranie i wywiezienie wykoszonej trawy,

— usuwanie pozostałości skoszonej trawy z ciągów pieszych i rowerowych.

Powierzchnia do utrzymania zieleni ok. 45 710 m2.

Koszenie wykonywane będzie przez Wykonawcę na zgłoszenie Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia.

Zamawiający zakłada koszenie traw 1 raz na miesiąc w terminie od maja do września, czyli 1 mies. w 2020 r. oraz 5 mies. x 3 kolejne lata = 16 mies. (16 razy).

Wymagania dotyczące zatrudnienia 5 osób niepełnosprawnych do realizacji przedmiotu zamówienia: na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wymaga zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy 5 osób niepełnosprawnych.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena brutto / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Aspekty społeczne – zaangażowanie do realizacji zamówienia dodatkowych osób niepełnosprawnych / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W postępowaniu Zamawiający zastosuje/zastosował:

1. procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp – w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

2. art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp – skrócony termin składania ofert z uwagi na pilną potrzebę.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

24.10.2019 Zamawiający po raz drugi wszczął postęp. w trybie przetargu nieogr. powyżej „progu unijnego” na „Utrzymanie czystości i porządku w mieście i gminie Łasin w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.”. W dniu 23 grudnia 2019 r. Wykonawca odwołał się od czynności Zamawiającego polegającej na wyborze oferty najkorzystniejszej. W dniu 10 stycznia 2020 r. KIO ogłosiła wyrok nr 2610/19, nakazujący Zamaw. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i wezwanie Wykonawcy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o., na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca ponownie odwołał się.

W dniu 25 lutego 2020 r. KIO ogłosiła wyrok nr 294/20 nakazujący Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i ponowne badanie ofert. W dniu 16 marca 2020 r. Zamawiający złożył skargę do Sądu Okręg. w Toruniu, który 1.7.2020 oddalił skargę. Zamaw. 9.7.2020 unieważnił postęp. i ogłosił nowy przetarg nieogr. art. 43 ust. 2b pkt 2 Pzp.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 142-349829
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: IBG.271.10.2020.PN
Denominación:

Utrzymanie czystości i porządku w mieście i gminie Łasin w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: NIP 8760203776
Dirección postal: ul. Cegielniana 4
Localidad: Grudziądz
Código NUTS: PL616 Grudziądzki
Código postal: 86-300
País: Polonia
Correo electrónico: pum@pum.pl
Teléfono: +48 564504300
Fax: +48 564625644
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 648 436.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 4 880 649.67 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

1. Odbiór wybranych frakcji odpadów,

2. Wybrane prace związane z utrzymaniem zieleni,

3. Wybrane prace związane z oczyszczaniem chodników i ulic.

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

W związku, iż umowa została zawarta w dniu 14 września 2020 r. i usługa świadczona jest od dnia 15 września 2020 r., wartość i zakres umowy zostały proporcjonalnie skorygowane za okres od 1.9.2020 do 14.9.2020 za zgodą obydwu stron.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020