Servicios - 451734-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Lidzbark Warmiński: Servicios de suministro de software

2020/S 187-451734

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Número de identificación fiscal: 510743500
Dirección postal: ul. Aleksandra Świętochowskiego 14
Localidad: Lidzbark Warmiński
Código NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Código postal: 11-100
País: Polonia
Persona de contacto: Ludwika Szostak
Correo electrónico: zamowienia@lidzbarkw.pl
Teléfono: +48 897678520
Fax: +48 897672303
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja, wdrożenie systemów informatycznych i uruchomienie e-usług publicznych oraz dostawa urządzenia sieciowego UTM

Número de referencia: GKI.271.11.2020
II.1.2)Código CPV principal
72268000 Servicios de suministro de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja, wdrożenie systemów informatycznych i uruchomienie e-usług publicznych oraz dostawa urządzenia sieciowego UTM w ramach projektu: „Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Miasta Lidzbark Warmiński”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań, został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zwanym: „SOPZ” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 426 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część I – Modernizacja i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48200000 Paquetes de software de conexión en red, Internet e intranet
48210000 Paquetes de software de conexión en red
48310000 Paquetes de software de creación de documentos
48311000 Paquetes de software de gestión de documentos
48311100 Sistema de gestión de documentos
48312000 Paquetes de software de edición electrónica
48600000 Paquetes de software de bases de datos y de funcionamiento
48610000 Sistemas de bases de datos
72265000 Servicios de configuración de software
72266000 Servicios de consultoría en software
72400000 Servicios de Internet
72416000 Proveedores de servicio de aplicaciones
79132100 Servicios de certificación relacionados con la firma electrónica
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński – Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim.

II.2.4)Descripción del contrato:

Część I – Modernizacja i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych, w zakres której wchodzi:

1) licencja centralna platforma e-usług mieszkańca;

2) wdrożenie platformy e-usług mieszkańca;

3) licencja systemu elektronicznego obiegu dokumentów;

4) wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów;

5) modernizacja systemu dziedzinowego;

6) opracowanie i wdrożenie e-usług (3PD);

7) opracowanie i wdrożenie e-usług (5PD);

8) modernizacja strony WWW do standardów WCAG2.1;

9) opracowanie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań, został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zwanym: „SOPZ”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady / Ponderación: 50 %
Precio - Ponderación: 50 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt: „Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa miasta Lidzbark Warmiński”, nr RPWM.03.01.00-28-0011/18-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 3 – „Cyfrowy Region”

II.2.14)Información adicional

Cd. II.2.13: działanie 3.1 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część II – Dostawa urządzenia sieciowego UTM

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32420000 Equipo de red
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński – Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim.

II.2.4)Descripción del contrato:

Część II – Dostawa urządzenia sieciowego UTM.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań, został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zwanym: „SOPZ”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady / Ponderación: 50 %
Precio - Ponderación: 50 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt: „Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa miasta Lidzbark Warmiński”, nr RPWM.03.01.00-28-0011/18-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 3 – „Cyfrowy Region”

II.2.14)Información adicional

Cd. II.2.13: działanie 3.1 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 111-269819
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: I
Denominación:

Modernizacja i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
21/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Zeto Projekt Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 369036532
Dirección postal: ul. Pieniężnego 15
Localidad: Olsztyn
Código NUTS: PL622 Olsztyński
Código postal: 10-003
País: Polonia
Correo electrónico: sprzedaz@zetoprojekt.pl
Teléfono: +48 895278227
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Zeto Software Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 510516660
Dirección postal: ul. Pieniężnego 6/7
Localidad: Olsztyn
Código NUTS: PL622 Olsztyński
Código postal: 10-005
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 411 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 503 389.80 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Valor o porcentaje que se prevé subcontratar a terceros
Porcentaje: 19 %
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów, Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, Modernizacja strony www

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: II
Denominación:

Dostawa urządzenia sieciowego UTM

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020