Servicios - 451839-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios postales

2020/S 187-451839

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 154-377909)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala
Dirección postal: al. Niepodległości 190
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-608
País: Polonia
Persona de contacto: Biuro Zamówień Publicznych
Correo electrónico: bzp@krus.gov.pl
Teléfono: +48 225926420
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.krus.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Centrali i jednostek terenowych KRUS

Número de referencia: 0000-ZP.261.15.2020
II.1.2)Código CPV principal
64110000 Servicios postales
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ewentualnych ich zwrotów w okresie od 4.1.2021 do 31.12.2022 na rzecz Centrali KRUS i jednostek terenowych KRUS.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z art. 138h w związku z art. 138g ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest większa niż równowartość kwoty 750 000 EUR. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) wraz z aktami wykonawczymi do Pzp.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 154-377909

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.4
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek i przesyłek kurierskich oraz ewentualnych ich zwrotów przez Wykonawcę na rzecz 273 jednostek terenowych Zamawiającego (Centrala, 16 oddziałów regionalnych i 256 placówek terenowych) rozlokowanych na terenie całego kraju, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041) oraz międzynarodowymi przepisami pocztowymi. Pełne informacje nt. przedmiotu zamówienia znajdują się w zał. nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz zał. nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub podwykonawcy), aby przez cały okres trwania umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w wymiarze minimum 1/2 etatu, pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego czynności: doręczania przesyłek do adresatów, awizowania przesyłek i wydawania przesyłek awizowanych adresatom.

Léase:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek i przesyłek kurierskich oraz ewentualnych ich zwrotów przez Wykonawcę na rzecz 273 jednostek terenowych Zamawiającego (Centrala, 16 oddziałów regionalnych i 256 placówek terenowych) rozlokowanych na terenie całego kraju, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041) oraz międzynarodowymi przepisami pocztowymi. Pełne informację nt. przedmiotu zamówienia znajdują się w zał. nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz zał. nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca (lub Podwykonawca) przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę, pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia nie mniejszym niż 85 % ogółu zatrudnienia obejmującego czynności: doręczania przesyłek do adresatów, awizowania przesyłek i wydawania przesyłek awizowanych adresatom.

Número de apartado: VI.3
En lugar de:

9. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

Léase:

9. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem
En lugar de:
Fecha: 23/09/2020
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 06/10/2020
Hora local: 09:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: