Servicios - 451846-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Cracovia: Servicios de reparación y mantenimiento

2020/S 187-451846

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 182-438879)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Dirección postal: ul. Centralna 53
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-586
País: Polonia
Persona de contacto: siedziba zamawiającego
Correo electrónico: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Teléfono: +48 126167000
Fax: +48 126167417
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://zdmk.krakow.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta Krakowa

Número de referencia: 1/IX/2020
II.1.2)Código CPV principal
50000000 Servicios de reparación y mantenimiento
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

a) przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na terenie miasta Krakowa;

b) zamówienie należy wykonać w oparciu o następującą dokumentację:

— Istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ,

— Zakres rzeczowy – załącznik nr 6 do SIWZ,

— Plan sytuacyjny – załącznik nr 7 do SIWZ,

— Wytyczne dla oświetlenia – załącznik nr 8 do SIWZ,

— Szacunkowe ilości prac – załącznik nr 11 do SIWZ;

c) wymagany okres gwarancji jakości:

— co najmniej 36 miesięcy,

— maksymalnie 60 miesięcy,

licząc od dnia podpisania protokołu odbioru na wykonane prace, licząc od dnia następnego po podpisaniu protokołu odbioru Przedmiotu umowy;

d) termin realizacji umowy i odbiór prac: 10 grudnia 2020 r.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 182-438879

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: I.3
Localización del texto que se va a modificar: Komunikacja
En lugar de:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zdmk.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zdmk.krakow.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Léase:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zdmk.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

VII.2)Otras informaciones adicionales: