Servicios - 451855-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Piła: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-451855

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 169-409556)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
Dirección postal: ul. Dąbrowskiego 8
Localidad: Piła
Código NUTS: PL411 Pilski
Código postal: 64-920
País: Polonia
Persona de contacto: Marta Sieniawska
Correo electrónico: marta.sieniawska@prgok.pl
Teléfono: +48 673442100
Fax: +48 673442300
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://prgok.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w 2021

Número de referencia: PZP.271/48/2020
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gmin Związku, na których zamieszkują mieszkańcy, z częstotliwością określoną w uchwale (8) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także z punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dalej „PSZOK”) oraz zbiórek kontenerowych (dotyczy dwóch gmin sektora nr 3) z częstotliwością ustaloną przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części.

Wykonawca może składać ofertę na dowolną ilość części pod warunkiem, że:

— nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie przewidzianym niniejszą SIWZ,

— spełnia warunki udziału w postępowaniu przewidziane dla wybranych części,

— wniósł wadium.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 169-409556

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
En lugar de:

a) Doświadczenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na zbieraniu i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres min. 12 miesięcy:

Aa) składający ofertę na części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4:

Zmieszanych w ilości co najmniej 4.000 Mg;

Selektywnie zbieranych w ilości co najmniej 600 Mg;

Odpowiednio dla każdej z części tzn. wykonawca składający ofertę na kilka części powinien wykazać doświadczenie będące iloczynem liczby wybranych części i ww. wymagań;

Ab) składający ofertę na część nr 5:

Zmieszanych w ilości co najmniej 15.000 Mg;

Selektywnie zbieranych w ilości co najmniej 5.000 Mg;

Wstępne spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego JEDZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu wykonanych lub wykonywanych usług i dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane

lub są wykonywane należycie, na zasadzie spełnia/nie spełnia;

b) potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (odpowiednio dla części zamówienia):

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

Ba) dysponują bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie związku lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy związku, do której wykonawca posiada tytuł prawny, spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz postanowienia wynikające z ustawy o odpadach oraz wniósł zabezpieczenie roszczeń na pokrycie kosztów wykonania decyzji dotyczących usunięcia odpadów.

Bb) dysponują lub będą dysponować instalacją lub instalacjami komunalnymi zdolnymi do przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych oraz instalacją lub instalacjami zdolnymi do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie;

Bc) dysponują pojazdami przystosowanymi do odbioru i transportu odpadów – zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych części, w ilościach określonych w SIWZ.

Léase:

a) Doświadczenia:

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na zbieraniu i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres min. 12 miesięcy:

Aa) składający ofertę na części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4:

— zmieszanych w ilości co najmniej 4 000 Mg,

— selektywnie zbieranych w ilości co najmniej 600 Mg

odpowiednio dla każdej z części, tzn. wykonawca składający ofertę na kilka części powinien wykazać doświadczenie będące iloczynem liczby wybranych części i ww. wymagań;

Ab) składający ofertę na część nr 5:

— zmieszanych w ilości co najmniej 15 000 Mg,

— selektywnie zbieranych w ilości co najmniej 5 000 Mg.

Wstępne spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego JEDZ, na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu wykonanych lub wykonywanych usług i dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na zasadzie spełnia / nie spełnia.

b) Potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (odpowiednio dla części zamówienia):

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

Ba) dysponują bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie związku lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy związku, do której wykonawca posiada tytuł prawny, spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz postanowienia wynikające z ustawy o odpadach oraz wniósł zabezpieczenie roszczeń na pokrycie kosztów wykonania decyzji dotyczących usunięcia odpadów;

Bb) dysponują lub będą dysponować instalacją lub instalacjami komunalnymi zdolnymi do przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych oraz instalacją lub instalacjami zdolnymi do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie;

Bc) dysponują pojazdami przystosowanymi do odbioru i transportu odpadów – zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych części, w ilościach określonych w SIWZ.

C) Osób zdolnych do wykonania zamówienia (odpowiednio dla części zamówienia):

Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca dysponował na każdą ze składanych części odpowiednią ilością kierowców i ładowaczy – w ilościach określonych w SIWZ.

Número de apartado: VI.4.3
En lugar de:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 182 ust. 5 zdanie 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Léase:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 05/10/2020
Léase:
Fecha: 07/10/2020
Número de apartado: IV.2.6
En lugar de:
Fecha: 04/12/2020
Léase:
Fecha: 06/12/2020
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 05/10/2020
Léase:
Fecha: 07/10/2020
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:

Miejsce:

1. Ofertę należy złożyć na platformie pod adresem: https://prgok.ezamawiajacy.pl w zakładce „Oferty" do 5.10.2020 do godziny 10.00.

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert 5.10.2020 o godz. 10.15.

3. Otwarcie ofert jest jawne.

Léase:

Miejsce:

1. Ofertę należy złożyć na platformie pod adresem: https://prgok.ezamawiajacy.pl w zakładce „Oferty” do 7.10.2020 do godziny 10.00.

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert 7.10.2020 o godz. 10.15.

3. Otwarcie ofert jest jawne.

VII.2)Otras informaciones adicionales: