Servicios - 451859-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Bydgoszcz: Servicios de limpieza y eliminación de nieve

2020/S 187-451859

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 168-407452)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Województwo Kujawsko-Pomorskie, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Dirección postal: ul. Dworcowa 80
Localidad: Bydgoszcz
Código NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Código postal: 85-010
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Kominiak
Correo electrónico: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Teléfono: +48 523705718
Fax: +48 523705716
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługi zimowego utrzymania dróg administrowanych przez jednostki należące do struktury Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 roku

Número de referencia: O3.N4.361.02.2020
II.1.2)Código CPV principal
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia są: „Usługi zimowego utrzymania dróg administrowanych przez jednostki należące do struktury Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 roku”.

CPV 90 62 00 00 – 9 Usługi odśnieżania,

CPV 90 63 00 00 – 2 Usługi usuwania oblodzeń,

CPV 90 61 20 00 – 6 Usługi zamiatania ulic.

2. Zamówienie zostało podzielone na 16 części.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
20/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 168-407452

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.7
Lote nº: 1–16
Localización del texto que se va a modificar: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
En lugar de:
Léase:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia, jednakże w wysokości nie większej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy lub w przypadku, gdy pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy.

Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia, przy użyciu takiej samej ilości sprzętu co w zadaniu, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w SST dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Warunkiem udzielenia zamówień, o których mowa w zdaniu pierwszym jest posiadanie środków finansowych na ich wykonanie. Na okoliczność ich wystąpienia, zostanie zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Número de apartado: III.1.3
Lote nº: 1–16
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe; Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
En lugar de:

W zakresie zdolności technicznej:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca w celu zweryfikowania przez Zamawiającego jego zdolności

Do należytego wykonania udzielanego zamówienia oraz oceny spełnienia warunku musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował w czasie wykonania umowy (wraz z informacją

O podstawie dysponowania) następującym potencjałem technicznym na poszczególne CZĘŚCI, zgodnym z zapisami działu V pkt. 2.3.1. niniejszej SIWZ.

W zakresie zdolności zawodowej:

a) Doświadczenie zawodowe:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu objętego zamówieniem. Wykonawca w celu zweryfikowania przez Zamawiającego jego zdolności do należytego wykonania udzielanego zamówienia oraz oceny spełnienia warunku musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał lub wykonuje należycie przynajmniej jedno zamówienie polegającą na wykonaniu usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg o łącznej wartości usług minimum:

− dla CZĘŚCI NR 1: 780.000,00 zł brutto,

− dla CZĘŚCI NR 2: 1.800.000,00 zł brutto,

− dla CZĘŚCI NR 3: 2.000.000,00 zł brutto,

− dla CZĘŚCI NR 4: 2.200.000,00 zł brutto,

− dla CZĘŚCI NR 5: 1.000.000,00 zł brutto,

− dla CZĘŚCI NR 6: 850.000,00 zł brutto,

− dla CZĘŚCI NR 7: 1.100.000,00 zł brutto,

− dla CZĘŚCI NR 8: 200.000,00 zł brutto,

− dla CZĘŚCI NR 9: 1.500.000,00 zł brutto,

− dla CZĘŚCI NR 10: 1.800.000,00 zł brutto,

− dla CZĘŚCI NR 11: 1.600.000,00 zł brutto,

− dla CZĘŚCI NR 12: 1.200.000,00 zł brutto,

− dla CZĘŚCI NR 13: 1.900.000,00 zł brutto,

− dla CZĘŚCI NR 14: 650.000,00 zł brutto,

− dla CZĘŚCI NR 15: 800.000,00 zł brutto,

− dla CZĘŚCI NR 16: 550.000,00 zł brutto.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych

Niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia danej umowy.

Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Protokołu odbioru usługi lub równoważnego dokumentu.

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.).

b) Kwalifikacje zawodowe:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w ilości odpowiadającej ilości wymaganego sprzętu, posiadającymi prawo jazdy zezwalające na prowadzenie pojazdów wymaganych przez Zamawiającego oraz stosowne uprawnienia do obsługiwania sprzętu wydane zgodnie

Z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. (tj. z dnia 19 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 583) i posiadająca wpis do książki operatora lub równoważne;

WYMAGANE ILOŚCI SPRZĘTU I OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA SĄ ILOŚCIAMI MINIMALNYMI. ILOŚĆ SPRZĘTU I OSÓB W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NALEŻY ZWIĘKSZYĆ W PRZYPADKU MNIEJSZEJ WYDAJNOŚCI W CELU ICH PRAWIDŁOWEGO I TERMINOWEGO WYKONANIA.

Zamawiający nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunki wskazane w dziale V pkt 2 SIWZ mogą być spełnione łącznie przez składających wspólną ofertę.

Léase:

W zakresie zdolności technicznej:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca w celu zweryfikowania przez Zamawiającego jego zdolności do należytego wykonania udzielanego zamówienia oraz oceny spełnienia warunku musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował w czasie wykonania umowy (wraz z informacją o podstawie dysponowania) następującym potencjałem technicznym na poszczególne części, zgodnym z zapisami działu V pkt 2.3.1 niniejszej SIWZ.

W zakresie zdolności zawodowej:

a) Doświadczenie zawodowe:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu objętego zamówieniem. Wykonawca w celu zweryfikowania przez Zamawiającego jego zdolności do należytego wykonania udzielanego zamówienia oraz oceny spełnienia warunku musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał lub wykonuje należycie przynajmniej jedno zamówienie polegającą na wykonaniu usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg o łącznej wartości usług minimum:

— dla części nr 1: 780 000,00 PLN brutto,

— dla części nr 2: 1800000,00 PLN brutto,

— dla części nr 3: 2000000,00 PLN brutto,

— dla części nr 4: 2.200 000,00 PLN brutto,

— dla części nr 5: 1 000 000,00 PLN brutto,

— dla części nr 6: 850 000,00 PLN brutto,

— dla części nr 7: 1 100 000,00 PLN brutto,

— dla części nr 8: 200 000,00 PLN brutto,

— dla części nr 9: 1 500 000,00 PLN brutto,

— dla części nr 10: 1 800 000,00 PLN brutto,

— dla części nr 11: 1 600 000,00 PLN brutto,

— dla części nr 12: 1 200 000,00 PLN brutto,

— dla części nr 13: 1 900 000,00 PLN brutto,

— dla części nr 14: 650 000,00 PLN brutto,

— dla części nr 15: 800 000,00 PLN brutto,

— dla części nr 16: 550 000,00 PLN brutto.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia danej umowy.

Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia protokołu odbioru usługi lub równoważnego dokumentu.

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.).

b) Kwalifikacje zawodowe:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w ilości odpowiadającej ilości wymaganego sprzętu, posiadającymi prawo jazdy zezwalające na prowadzenie pojazdów wymaganych przez Zamawiającego oraz stosowne uprawnienia do obsługiwania sprzętu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., tj. z dnia 19 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 583) i posiadająca wpis do książki operatora lub równoważne;

Wymagane ilości sprzętu i osób skierowanych do realizacji zamówienia są ilościami minimalnymi. ilość sprzętu i osób w trakcie realizacji zamówienia należy zwiększyć w przypadku mniejszej wydajności w celu ich prawidłowego i terminowego wykonania.

Zamawiający nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni Wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunki wskazane w dziale V pkt 2 SIWZ mogą być spełnione łącznie przez składających wspólną ofertę.

Número de apartado: IV.2.7
Lote nº: 1–16
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert; Miejsce:
En lugar de:

Oddział Bydgoski, Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko

Léase:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

Número de apartado: IV.2.2
Lote nº: 1–16
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 09:45
Léase:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 09:45
Número de apartado: IV.2.6
Lote nº: 1–16
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 29/11/2020
Léase:
Fecha: 04/12/2020
Número de apartado: IV.2.7
Lote nº: 1–16
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: