Servicios - 451887-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Wadowice: Servicios de cartografía

2020/S 187-451887

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 177-426960)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Wadowicki
Número de identificación fiscal: 7218342100000
Dirección postal: Starostwo Powiatowe w Wadowicach, ul. Batorego 2
Localidad: Wadowice
Código NUTS: PL21A Oświęcimski
Código postal: 34-100
País: Polonia
Persona de contacto: Alicja Noworyta
Correo electrónico: biuro@powiat.wadowice.pl
Teléfono: +48 338734200
Fax: +48 338232433
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.powiat.wadowice.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Weryfikacja i poprawa jakości bazy EGiB w jednostce ewidencyjnej Andrychów-miasto w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego”

Número de referencia: NIZ.272.PN.52.2020
II.1.2)Código CPV principal
71354000 Servicios de cartografía
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia obejmuje weryfikację i poprawę jakości bazy EGiB w jednostce ewidencyjnej Andrychów-miasto wg 3 etapów w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 177-426960

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
En lugar de:

Doświadczenie zawodowe.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) minimum jedną usługę weryfikacji i poprawy jakości bazy EGiB (modernizacji ewidencji gruntów i budynków) o wartości minimum 300 000,00 PLN, gdzie w ramach usługi wykonano jednocześnie ustalenia granic działek przy zastosowaniu geodezyjnych pomiarów terenowych oraz pomiarów fotogrametrycznych

... Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 2 osobami, które będą realizować zamówienie, z których jedna będzie kierować realizacją zamówienia (kierownik zamówienia), posiadającymi aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe z zakresu określonego zgodnie z art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019, poz.725 ze zm.).

Léase:

Doświadczenie zawodowe.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) jedną usługę polegającą na weryfikacji i poprawie jakości bazy EGiB (modernizacji ewidencji gruntów i budynków) o wartości minimum 300 000,00 PLN obejmującą co najmniej 1 obręb ewidencyjny, gdzie w ramach usługi wykonano jednocześnie ustalenia granic działek.

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 2 osobami, które będą realizować zamówienie, z których jedna będzie kierować realizacją zamówienia (kierownik zamówienia), posiadającymi aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe z zakresu określonego zgodnie z art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019, poz.725 ze zm.).

VII.2)Otras informaciones adicionales: