Servicios - 451889-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Rzeszów: Servicios de seguros

2020/S 187-451889

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 158-386008)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dirección postal: ul. T. Boya-Żeleńskiego 19a
Localidad: Rzeszów
Código NUTS: PL82 Podkarpackie
Código postal: 35-105
País: Polonia
Persona de contacto: Mariusz Górak
Correo electrónico: biuro@pzdw.pl
Teléfono: +48 178609490
Fax: +48 178609480
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.pzdw.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w latach 2021–2023

Número de referencia: PZDW/WZP/243/WD/143/2020
II.1.2)Código CPV principal
66510000 Servicios de seguros
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 5 – program ubezpieczenia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (ubezpieczający/ubezpieczony) nie był zobowiązany do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 381 z późn. zm). Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 158-386008

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 23/09/2020
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 09/10/2020
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 23/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 09/10/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: